Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fiskarkveld på Atlanterhavsparken

7. november inviterer NCE Blue Legasea, Marint Kompetansesenter og Atlanterhavsparken fiskere til en bransjekveld med lave skuldre. Dette skal være en møteplass for fiskere på tvers av ulike typer fiskerier og stillinger om bord. Her skal vi møtes uformelt, og gjennom faglig og sosialt innhold styrke både samhold, nettverk og kompetanse i næringen.

Blue Legasea
iDdJZLZc.jpeg

Litt meir om samlinga

Vi legger til rette for ein uhøgtidleg bransjekveld med både faglig og sosialt innhold. Kvitfisk og pelagiske fiskerier vil få hovedrollen i programmet, og har du gode idéer du vil drøfte med andre fiskere, eller gi som innspel til arrangørene så vil du få muligheit til det under arrangementet.

Tidlegare lineskipper og informasjonsleiar i Norges Fiskarlag, Knut Arne Høyvik skal være konferansier, og sjølvaste Kjellen fra Klypa stikk innom i løpet av kvelden. 

Vi møtast på Atlanterhavsparken i Ålesund kl 18:00-22:00, til god underhaldning, mat og drikke.

OBS! Aldersgrense 18 år!

Påmelding Fiskarkveld 7. november 2019

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

Land møter Hav 2019 i Ålesund

Fire nasjonale næringsklynger innen grønn og blå bioøkonomi inviterer på nytt til konferansen «Land møter hav» som i år arrangeres 23. september som en del av Campus Uka 2019.

Blue Legasea
2019 LMH illustrasjon med arrangører og tid og sted.JPG

Norge har store mengder biologiske ressurser i havet, i skogen og på land. Landet vårt er minst like rikt på fornybare ressurser som på fossile ressurser. Norsk vareproduksjon og verdiskaping vil måtte basere seg på fornybare ressurser fremover.

«I Norge kan vi utnytte ressursene i havet, i skogen og i jordbruket langt bedre enn vi gjør i dag. Vi har kunnskap, kapital, og teknologi så det handler om å koble sammen industri og andre kunnskapsaktører som er villig til å lede an i omstillingen», Wenche Uksnøy, Klyngeleder NCE Blue Legasea.

Bioøkonomi er omdannelse av biomasse til energi, mat og helse-, fiber- og industriprodukter. Bioøkonomien er knyttet til de globale utfordringene vi står overfor: klimaendringer, framtidig befolkningsvekst, samt knapphet på mat og energi. Behovet for fornybare råvarer som erstatter olje til en mengde nødvendige produkter, vil øke.

På «Land møter hav» vil bærekraftige blå og grønne satsninger, prosjekter og grundere få plass på talerstolen og det inviteres til workshop og debatt. Målsetningen er at det i løpet av en intensiv ettermiddag skal knyttes kontakter på tvers av sektorene og at gode idéer skal bunne ut i konkrete forsknings- og innovasjonsprosjekter.

«Livet på land og i havet er grunnlaget for grønn og blå bioøkonomi, dette må ivaretas på en bærekraftig måte for fremtidige generasjoner», Dr.Ing  Annik Fet, Prof. Bærekraft og viserektor NTNU i Ålesund.

Konferansen vil bl.a utfordre de blå og grønne næringene på å finne de gode synergiene og presentere digitale plattformer og fremtidsrettede løsninger for datahåndtering. 

«Land møter hav» arrangeres årlig, og i år møtes næring, forskere, politikere og studenter på Norsk Maritimt Kompetansesenter, 7 et. som en del av Campus Uka 2019.  Konferansen går på rundgang mellom byene Hamar, Bergen, Ålesund og Tromsø, med utgangspunkt i de fire næringsklyngenes hovedseter. 

Program og påmelding

Artic Nutrition med kinesisk samarbeidsavtale

Dette kan bli begynnelsen på noe stort skriver selskapet i en pressemelding 21. juni 2019.

Blue Legasea
Arctic Nutrition 3.jpeg

Arctic Nutrition AS har signert avtale om strategisk partnerskap med KOTLER, et ledende markedsføringsselskap i Kina. 

Arctic Nutrition har utviklet et helt unikt kosttilskudd, Romega, basert på ekstrakt fra silderogn. Silderogn inneholder alt som skal til for å skape nytt liv, og essensielle stoffer som kroppen vår trenger og som vi ikke kan produsere selv. I det norske markedet har Romega etterhvert blitt et populært kosttilskudd og er tilgjengelig hos landets helsekostforretninger.

Arctic Nutrition har i samarbeid med Kotler utviklet et kosttilskudd for gravide kvinner som skal sikre optimal utvikling av hjerne og syn hos fosteret - «Arctic Herring Caviar Oil». Kotler Marketing lanserer kosttilskuddet i Kina til høsten.

«We always search for the best products globally. The Chinese market is growing and needs innovative solutions. Arctic Nutrition has the ability to deliver products based on herring roe which we see is a unique raw material” – sier President Dr. Ci.

«Dette strategiske samarbeidet er det beste vi kunne ønsket oss, og gir store muligheter i verdens største marked i årene fremover» - sier daglig leder Ole Arne Eiksund. 

På bildet: Gründer og CSO i Arctic Nutrition, Hogne Hallaråker, sammen med Dr. Ci og Ole Arne Eiksund.


Calanus AS investerer 170 millioner i industripilot

Inviterer fiskeflåten til samarbeid om høsting og levering av råstoff.

Blue Legasea
CALANUS-med copyright.png

Beslutningen har blitt utløst av regjeringens beslutning om å åpne for kommersiell høsting av raudåte og den økende etterspørselen etter selskapets produkter.

Administrerende direktør Gunnar Rørstad i Calanus AS uttaler: “Vi er tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å åpne for kommersiell høsting av raudåte, ikke minst på bakgrunn av den omfattende kunnskapen Calanus AS har brakt til veie om høsting av ressursen og om produkt- og markedsmulighetene for denne spennende råvaren. Vi har fått bekreftet tilstrekkelig markedspotensial for våre unike helse- og ernæringsprodukter, både gjennom sterk kundevekst i Norge og betydelig interesse internasjonalt. For å kunne betjene eksisterende og fremtidige kunder på en god måte er det helt nødvendig å kunne øke vår produksjonskapasitet. Vi er derfor glade for å ha fått med oss solide regionalt forankrede investorer på å finansiere selskapets investeringer når vi nå går over i en mer industriell utviklingsfase».

Fabrikkprosjektet har en total investeringsramme på NOK 170 millioner, hvorav NOK 65 millioner skal finansieres med egenkapital. Det er inngått avtaler med DnB og Innovasjon Norge om samlet lånefinansiering av NOK 105 millioner. 

Calanus AS vil nå inngå langsiktige avtaler med flere fartøyeiere om høsting og levering av råstoff basert på selskapets kunnskap og teknologi. Selskapet vil stille strenge krav både til selve råstoffet og til hvordan kvalifiserte fartøy skal utøve selve høstingen: «Vi søker å etterleve de høyeste miljøstandardene i alle deler av vår aktivitet og vi stiller et absolutt krav om at fartøyene vi samarbeider med deler denne ambisjonen. Vi er trygg på at norske fiskere har kompetanse til å opptre bærekraftig også når det gjelder høsting av raudåte, og har full tillit til at myndighetene vil forvalte ressursen på en minst like bærekraftig måte som for andre viltlevende marine ressurser i Norge», sier Gunnar Rørstad.

Strategier for økt marin verdiskaping og helårige arbeidsplasser

NCE Blue Legasea pekes på som en viktig aktør i regjeringens nylig fremlagte strategi for økt marin verdiskaping, og flere av våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere blir fremhevet spesielt.

Blue Legasea
regjeringas strategier.jpg

I forbindelse med at regjeringen 21. juni la fram Meld. St. 32 (2018–2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring», ble det fremlagt strategier for økt verdiskaping fra marint restråstoff og helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien. 

Regjeringen viser til en FHF finansiert analyse utarbeidet av SINTEF og Kontali om tilgang og anvendelse av marint restråstoff i Norge. Beregninger viser at det i 2018 var 131 700 tonn restråstoff fra torsk hyse, sei, blåkveite, lange, brosme, uer og steinbit levert fra norske fartøy som ikke ble utnyttet. De største volumene av ikke utnyttet restråstoff fra hvitfisk er hoder, tunger, lever, rogn, melke, avskjær, skinn og bein, rygger, mager, tarmer og svømmeblære. 

For å øke verdiskapingen fra marint restråstoff ønsker Regjeringen å legge til rette gjennom fleire ulike tiltak, herunder å investere i forskning og utvikling for å bidra til utvikling av ny teknologi og kompetanse for utnytting av restråstoff, arbeide for bedre markedstilgang for alle marine produkt, og sikre langsiktige og stabile rammevilkår for næringa. Regjeringen vil også sende på høring et forslag om å øke lasteromsavgrensingene for torsketrål, seitrål og reketrål for å bidra til at mer restråstoff kan bringes i land.

I strategien fra regjeringen pekes det på at klynger som NCE Blue Legasea er en viktig aktør i dette arbeidet, og flere av våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere blir fremhevet spesielt. 

Les mer og finn regjeringens strategier på nettsiden til Nærings- og fiskeridepartementet

Les Analyse marint restråstoff 2018 på nettsiden til  FHF

Mate krabbe og fugl, eller tjene mer penger?

Store verdier restråstoff fra hvitfisk blir ikke tatt vare på i mangel av smarte løsninger om bord, og økonomiske motiveringsfaktorer for fiskeflåten.

Blue Legasea
Blue-Legasea-Glugge.jpg

Store verdier restråstoff fra hvitfisk blir ikke tatt vare på i mangel av smarte løsninger om bord, og økonomiske motiveringsfaktorer for fiskeflåten. I realiteten er krabbe og fugl med på delingsfangsten til de fartøyene som kaster innmat og «unormal bifangst» på havet. Krabbe og fugl får servert delikatessene på gullfat, mens mannskap og rederi går glipp av penger. 

131 700 tonn restråstoff fra hvitfisk ikke utnyttet!

I 2018 viste Fiskeridirektoratets statistikk at det var 5296 aktive små og store fartøy registrert med fangstinntekt. Av disse var 242 fartøy over 28 meter og tilhører havfiskeflåten (autoline, trålere og pelagiske fartøy), mens de øvrige fartøyene tilhører kystflåten. Vi ønsker å belyse noen av de utfordringene som de som fisker hvitfisk har.

En analyse, gjennomført av SINTEF Ocean AS og Kontali Analyse AS, om tilgang og anvendelse av marint restråstoff i Norge, viste at totalt ilandført kvantum av artene torsk hyse, sei, blåkveite, lange, brosme, uer og steinbit fra norske fiskefartøy i 2018 var ca. 756 000 tonn.

Basert på dette kvantumet i 2018 oppstod totalt 320 000 tonn restråstoff. 263 000 tonn av dette oppstår til havs eller ved landing/mottak. 57 000 tonn oppstår som rygger eller avskjær fra produksjon av saltfisk/klippfisk/filet på land. Av totalt oppstått restråstoff er det beregnet at 131 700 tonn ikke ble utnyttet. Restråstoff som ble utnyttet er beregnet til 188 200 tonn.

De største volumene av ikke utnyttet restråstoff fra hvitfisk er hoder, tunger, lever, rogn, melke, avskjær, skinn og bein, rygger, mager, tarmer og svømmeblære. Blod fra hvitfisk kan også være et potensielt råstoff som vi kan ta vare på i fremtiden. 

Utfordringer å ta tak i

Små fartøy fisker kystnært og leverer fangsten hver dag. Deres utfordring er ofte at de ikke har nok plass om bord, eller utstyr til å ta vare på restråstoffet. Mange fiskemottak tar imidlertid imot heil fisk, og da er det kun bløgging som foregår om bord. Mens kystflåten i stor grad bringer fisken rund i land for videre prosessering og dermed oppnår en høy grad av utnyttelse av restråstoffet, så er andelen som utnyttes i havfiskeflåten lavere.

Frysetrålere og autolinebåter fryser fangsten om bord og kan dermed strekke turene over lengre perioder enn ferskfisktrålere og pelagiske fartøy. Kun noen få av fartøyene har installasjoner for mel- og oljeproduksjon, ensilasje eller hydrolyse, og noen fartøy fryser inn restråstoffet. Når fartøyene er på havet i flere uker må også restråstoffet behandles og lagres om bord over lengre tid om det skal tas vare på.  

Felles ansvar   

Norge skal være en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping basert på 100 % utnyttelse av marint råstoff. For å oppnå dette må vi blant annet få flere fiskefartøy som tar vare på alle deler av fisken, vi må utnytte fisken bedre. 

Dette er et ansvar fiskerne deler med industrien og utstyrsleverandørene på land, og det trengs både faglig og økonomisk støtte, samt rammebetingelser som gjør satsningen mulig. Det må også helt klart jobbes med markedet for å få høyere pris. 

NCE Blue Legasea jobber for økt bærekraft og verdiskaping i næringen. Med på laget har vi noen av de mest fremoverlente og innovative bedriftene i bransjen. Gjennom vår status som Norwegian Centres of Expertise har vi mulighet til å invitere hele den norske fiskerinæringen til samarbeid, innovasjon og økt verdiskaping på tvers av verdikjedene. Vi vil bidra til at råstoffet blir utnyttet maksimalt til en høyest mulig verdi, og det innebærer også å utnytte restråstoffet maksimalt. 

Som restråstoff defineres det som ikke er primære hovedprodukt ved anvendelse av et råstoff. Primære råstoffer er fisk og skalldyr (krepsdyr og bløtdyr) som oppdrettes og fanges fra norske kvoter i norske farvann og/eller landes i Norge.

 

Ocean Day, Ålesund 9. mai

Ocean Week finner sted 6-9 Mai. Arrangementene starter i Trondheim og avsluttes i Ålesund torsdag 9. mai. Kan grønn økonomi eller teknologi redde havene? Hva er mulighetene og utfordringene vi møter?

Blue Legasea
Logo Ocean Week.jpg

Praktisk informasjon fra NTNU:

Registration opens 08:30 From 09:30 Come and explore “Our Blue Vision” in the plenary session at NMK with inspiring visionary speakers.

State Secretary for Climate and Environment: Sveinung Rotevatn

Kongsberg Maritime: Andreas Seth

Nordea: Thina Saltvedt

Greenpeace: Frode Pleym 

From 12:30, two afternoon parallel sessions will take place at NTNU: 

Safe, clean and efficient exploration of ocean resources, through low emission solutions and advanced simulation technologies

Sintef Ocean, Møreforsking, NTNU, Rimfrost, Plarva Solution 

Blue Proteins: Towards a sustainable use of marine resources DNV-GL, Hexagon, Cognite, OSC, NTNU, DTU

From 16:10, we will finish off with a session and discussion on marine plastic and how to tackle this issue while creating new business opportunities and renewing commitment to Sustainable Development Goal 14. Welcome to Ocean Week in Ålesund!

Program: Ålesund https://www.ntnu.edu/ocean-wee...   

Påmelding: https://ntnu-oceans.hoopla.no/sales/owalesund?fbclid=IwAR2Ysnr4S33nT0yKD7SdM57sTYCe3mzT962KgfA3R1hR7w0_pHjq6E-2i6s

 

 

Biorest AS nytt medlem

Biorest vil ta i bruk uutnyttet krabbeskall som næringsrikt tilskudd i hundemat.

Blue Legasea
biorest.jpg

Biorest fokuserer på bærekraftig utvinning av marine restråstoffer for å etterlate minst mulig miljøbelastninger fra produksjon, samt finne flere næringskilder. Selskapet startet som en studentbedrift under NTNU i Ålesund høsten 2017, og består av tidligere studenter fra både Biomarin Innovasjon, og Markedsføring & Ledelse med fordypning i Innovasjon og Entreprenørskap. 

Selskapet har funnet en måte å utnytte krabbeskall på. Det som i dag er et avfallsprodukt kan ende som et svært så næringsrikt tilskudd i hundemat. Det markedet er enormt stort.

– I dag dumpes tonnevis med skall i sjøen i forbindelse med produksjon av krabbekjøtt. Det er helt på kanten og det kreves dispensasjon for å gjøre det. Så store konsentrerte mengder med krabbeskjell kan være skadelig for miljøet fordi det tar så lang tid å bryte det ned. Vi ønsker å utnytte restråstoffet for å redusere utslipp samtidig som vi skaper et høyverdiprodukt av avfallsproduktet som igjen kan tilsettes i et allerede eksisterende produkt, forklarer Emil Sæther.

Under fylkesmessen arrangert av Ungt Entreprenørskap 25. april 2018 gikk de av med seieren for prisene “Størst Internasjonalt Potensiale”, og “Beste samarbeid med næringslivet”. I tillegg fikk de andreplassen for den gjeve prisen “Beste studentbedrift”. Både forretningsplan, intervju, fremføring av pitch og presentasjon på stand ble vurdert av jury.  Dette sikret deltakelse i Norsk mesterskap for Studentbedrifter 2018. NM for studentbedrifter ble avholdt i Oslo 11-12. juni 2018. Med flere innovative og interessante bedrifter til stede, fra forskjellige fylker og skoler, var konkurransen definitivt tøff. Biorest vant prisen for “Beste sosiale Entreprenør”, og fikk en 2. plass i hovedkonkurransen “Beste Studentbedrift”.

De var også deltagere under Næringsteft i 2018/19. Biorest har en spennende og utfordrende vår foran seg, og har tatt steget fra studentbedrift til AS. Selskapet er for tiden lokaliserte på NMK i Ålesund, under ÅKP Blue Innovation Arena sitt inkubasjonsprogram. 

På bildet: 

Amalie Valde Berge, Emil Sæther, Helene Hølleland, Sandra Pedersen. 

Med i bedriften, men ikke på bildet: Katrine Ranvik Tysse og Therese Jeanette Årvik  

Vi ønsker Biorest velkommen inn i klyngen!


Inspirert av Harald Tom

Masterstudent i internasjonal business og markedsføring bidrar til kunnskap om hvordan dra filetproduksjon tilbake til Norge.

Blue Legasea
thomas og wenche.jpg

Studien har som mål å gi en bedre forståelse av hvordan man kan optimalisere (og forhåpentligvis realisere) filetproduksjon i høykostland ved å belyse motivasjonsdrivere nødvendige for å ta tilbake filetproduksjon.

Vi fikk stilt Thomas Aleksander Hansen noen spørsmål knyttet til samarbeid med klyngen og valg av tema.   

1.       Hvilken verdi har det for deg å samarbeide med NCE Blue Legasea?

- I første runde var klyngeadministrasjonen en sparringspartner, der vi så på hvilket av fokusområdene klyngeprosjektet hadde som passet opp mot mine interesser og mål om en relevant problemstilling. Senere bistod klyngeadministrasjonen med å legge frem problemstillingen min til bedriftene som da kunne velge om de ville delta i undersøkelsen jeg gjorde. Meningene, erfaringene og svarene disse ga på min problemstilling vil selvsagt prege oppgaven, og det har vært veldig spennende og interessant å lære om kompleksitet i næringen og verdikjeden. Det har vært av stor betydning for den kvalitative undersøkelsen å møte aktørene i næringen direkte. Slik får jeg verdifull innsikt fra de som kjenner området.

 - Jeg har vært heldig og fått representanter fra både fangstleddet og prosessindustrien med i undersøkelsen, og de har bred kunnskap om tematikken. 

2.       Hvorfor marint fokus i en master i int. business?

- Jeg er nok påvirket av NTNU sitt fokus på HAV, HELSE OG HANDEL som overordnede strategiske satsningsområder. Jeg har opplevde underveis i studiet at Campus Ålesund virkelig lever opp til sitt rykte om å være «nærings nær» - flere marine og maritime bedrifter har vært innom som gjesteforelesere, og der er virkelig et unikt økosystem på Campus knyttet til utvikling av havnæringene. Jeg ville også gjerne velge et tema som var relevant i forhold til fremtidige jobbmuligheter.  

3.       Hvorfor akkurat dette tema for din masteroppgave?

 - Det er jo morsomt å skrive om noe som kan bidra til løsning på de store globale utfordringene? «Bærekraftig optimalisering av marine ressurser» er dradd opp i mange sammenhenger som sentralt både for å møte verdens utfordringer knyttet til matproduksjon, riktig ernæring og mulig ny verdiskaping. Når jeg på NCE Blue Legasea sitt kick-off 31. januar også hørte Fiskeriministeren si at han ville bli husket for å være den fiskeriministeren som tok produksjon tilbake til Norge - var det ikke fritt for at det kriblet litt og at motivasjonen steg for å sette i gang!

Vi ønsker Thomas Aleksander Hansen lykke til i det videre arbeidet og ser frem til konklusjonene😊  

Bakgrunn for oppgaven :

United Nations estimerer at verdensbefolkningen kommer til å vokse til 9 milliarder innen 2050. Dette bringer på flere utfordringer som bl.a økt matproduksjon og forbrukere som setter høyere kvalitetskrav til mat og miljøvennlige produkt. Bærekraftig optimalisering av marine ressurser og økt sjømatproduksjon er poengtert som en av løsningene til denne globale utfordringen, noe som reflekterer verdiskapingspotensialet som ligger i norsk fiskerinæring. Norges Sjømatråd estimerte at 7 av 10 fisk ble sendt ut av landet ubearbeidet, og at mye av prosesseringen og verdiskapningen skjer i lavkostland lokalisert i Øst-Europa og Asia. Forskere mener at ved å ta tilbake hele eller deler av prosesseringen/filetindustrien, så kan den norske fiskerinæringen oppnå fordeler som økt verdiskapning, økt konkurransekraft, bedre samarbeid internt i klynger, oppnå et mer høy-kvalitets og bærekraftig produkt, samt bedre utnyttelse av restråstoffet. Dette er med på å styrke posisjonen til Norge som en foregangsnasjon på fisk.

Veileder er Bella Nujen v/Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU Ålesund 


 

 

FOI i havnæringene 29. Mai

Forskningsrådet med gode samarbeidspartnere ønsker bedrifter og forskningsmiljøer velkommen til en dag i Ålesund med inspirasjon og dialog om forskning og innovasjon i havnæringene.

Blue Legasea
nfr 2905.jpg

Du vil få smakebiter fra bedrifter som har fått resultater av å tenke i nye baner, og komme i dialog med praksisnære forskere som jobber tett på bedrifter i maritim og marin sektor. Du vil få informasjon fra ulike virkemiddelaktører om muligheter for å få støtte til ditt innovasjonsprosjekt, herunder bli nærmere orientert om Forskningsrådets utlysning av 1 mrd. kroner til innovasjonsprosjekt i næringslivet. Søknadsfristen her er 25. september 2019.  

Her treffer du potensielt nye samarbeidspartnere og representanter fra virkemiddelapparatet som kan hjelpe deg på veien videre fra innovasjonsidé til verdiskapende resultater.

Arrangementet er gratis!

Vi gleder oss til å se deg! 

Sted: Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), Borgundveien 340, 29.mai 2019, kl. 09.30 – 15.30

PROGRAM

Meld deg på her:

Påmelding

 

The Next Wave 2019

2. mai var det stinn brakke og god stemning på Giske da om lag 300 deltakere fra ulike deler av marin bransje var samlet på konferansen The Next Wave.

Blue Legasea
tormod på scena.jpg

Konferansen har som mål å ta for seg de store endringene fiskerinæringen står overfor og mulighetene dette fører med seg.

NCE Blue Legasea var til stede med stand og styreleder Tormod Thomsen var blant innlederne på konferansen og presenterte klyngens arbeid. 

Konferansen var en fin arena for å møte andre og for å få inspirasjon til vårt arbeid for å øke verdiene av marint råstoff.

For første gang på The Next Wave samlet vi deltagende Blue Legasea medlemmer i egen sone for å markere felles tilhørighet i næringen. 

file-1.jpeg
redigert giske.jpeg

Invitasjon fagdag 26.03 celle-, dyr-, kliniske studier

Marine for Health inviterer til fagdag. Få en felles forståelse om bruk av celle-dyre og kliniske studier til å utvikle produkter med høyere verdi. Fagdagen er åpen for alle, men du må melde deg på innen 21.03 via skjema i saken under.

Blue Legasea
Bilde Celle-Dyr-Klinisk.jpg

Formålet med fagdagen er at bedrifter og FoU-aktører i marin næring får en felles forståelse om bruk av celle-, dyre-og kliniske studier til å utvikle produkter med høyere verdi. Fagdagen vil gi innsikt i hvilke studier FoU-aktører i NCE Blue Legasea klyngen kan tilby samt et utvalg bedrifter vil belyse behovet i næringslivet. Fra et godt utvalgt av FoU-aktører og bedrifter vil muligheter og utfordringer innen følgende tema bli belyst:   

 • Biokjemiske studier
 • Cellestudier
 • Dyrestudier
 • Kliniske studier
 • Student studier
 • Pilot-studier

Fagdagen vil ha fokus på hvilke life science studier som tilbys regionalt, men også mulighetene nasjonalt og internasjonalt. Gjennom kunnskapsdeling, dialog og samarbeid håper Marine for Health og NCE Blue Legasea at fagdagen vil danne grobunn for utvikling og kommersialisering av marine produkter med høyere verdi.  

Vi starter dagen med en lett lunch og etter foredragene vil det bli tilrettelagt for videre dialog og møter mellom deltagere.

PROGRAM

1100 – 1145:   Lunch & Mingling

1150 – 1200:   Introduksjon seminar

Svein Erik Gaustad – Prosjektleder Marine for Health

KEYNOTE

1200 –1230:    Helsefremmende effekter av Calanusolje – indikasjoner fra eksperimentell forskning

Terje Larsen, Professor UiT - Norges Arktiske Universitet

FoU-AKTØRER: NASJONALE & REGIONALE

1230 –1245:    Helseeffekter av nordatlantisk fiskeolje i dyr og mennesker

Tone-Kari Knutdatter Østbye, Seniorforsker Nofima

1245 – 1300:   Helseeffekter av fiskeproteiner – studier i mennesker og rotter

Oddrun Anita Gudbrandsen – Forsker Universitetet i Bergen

1300– 1315:   Mørelab  - pre-kliniske analyser som verktøy til marin verdiskapning?

Jennifer Mildenberger, Forsker Møreforskning Ålesund

1315 – 1330:   Forskningsmuligheter ved Institutt for biologiske fag Ålesund

Gro Audveig Hagen Bjørnøy, Universitetslektor NTNU Ålesund

1330 – 1345:   Gene lipid interactions in colorectal cancer

Caroline Hild Pettersen, Forsker NTNU Trondheim

1345 – 1400:   Kaffepause 

1400 – 1415:   Klinisk problemstilling, korleis gjennomføre den kliniske studie?

Dag Arne Lihaug Hoff – Overlege Helse Møre & Romsdal

1415 – 1430:   Helse, velferd og teknologi ved NTNU

Magnus Steigedal – Leder tematisk satsningsområde NTNU

NÆRINGSLIVSAKTØRER

1430 – 1450:   Halstensen Granit – hvordan utvikle høyverdige produkter fra restråstoff?

                        Alfred Halstensen – Professor Universitet i Bergen/ medeier Halstensen Granit 

1450 – 1510:   Aker Biomarine – hva trenger vi på veien videre?

                        Andreas Storsve, Forskningssjef Aker Biomarine

1510 – 1530:   Rimfrost – hva trenger vi på veien videre?

                        Inge Bruheim, Forskningssjef Rimfrost

1530 – 1550:   Arctic Nutrition – studieforløp fra silderogn til psoriasismedisin

                        Hogne Halleråker, Grunnlegger og CSO Arctic Nutrition

1550 – 1600:   Hvordan samarbeider vi best mulig på veien videre?

                        Alle - Rundbordsdiskusjon

1600 – :           Kaffe & Mingling

Påmeldingsfrist: TORSDAG 21.03.19

Fagdag Cellestudier Dyrestudier

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

Janita Arhaug mønstrer på

Engasjert dame med hjerte for fiskerinæringen klar for ny innsats for NCE Blue Legasea!

Blue Legasea
janita tett på.jpg

Vi gleder oss over å kunne dele at Janita Arhaug har takket ja til å bli vår nye prosjektleder fiskeri! Janita har bred erfaring fra sektoren gjennom 30 års erfaring fra ulike stillinger på sjø og på land. De siste årene har hun ledet SETT SJØBEIN, et nasjonalt rekrutterings og kompetanseprosjekt finansiert av NFD og FHF. Janita starter i stillingen 2. mai - og vil jobbe i klyngeprosjektet med å fremme samarbeid og innovasjonsprosjekter mellom fiskeflåte, utstyrsleverandører og prosessindustri. Medlemsarbeid og nettverksbygging i et nasjonalt perspektiv vil også være en del av fokuset i den nye stillingen. Velkommen om bord! Blue Legasea bedrifter benytter hele fisken

Går foran i samarbeid om 100 % bruk av marint råstoff

Blue Legasea
enriched på campus.jpg

Nytt i Uka fortalte i en artikkel  9.januar om samarbeidet mellom Strand Rederiet, Pharma Marine og Enriched Food. Samarbeidet har resultert i en helsebringende matolje der oljen fra norsk restråstoff er en av hovedingrediensene. Vi heier på slike samarbeid og nyskapende produktutvikling av norsk marint råstoff.

Les artikkelen : benytter hele fisken.pdf om hvordan torskehoder - avkapp og innmat endte opp som sunn og næringsrikt matolje.

Kilde; Nytt i Uka/ Øyvind Johan Heggstad

https://enrichedfood.com/Søk vårt vekstprogram

Ønsker din bedrift å vokse raskere? Vi starter opp et nytt vekstprogram for små og mellomstore bedrifter.

Blue Legasea
Forsidebilde Scaleup.jpg

ÅKP-NTNU Scaleup 2019 – for bedrifter med vilje og evne til vekst!

Høsten 2018 deltok sju bedrifter i første runde av vekstprogrammet for etablerte bedrifter. Suksessen gjør at vi starter en ny runde allerede i mars 2019. Du og din bedrift vil jobbe tett med et team av mentorer, rådgivere og investorer for å skalere din virksomhet for vekst. Programmet er basert på MIT-metodikken "Disiplined Entrepreneurship" og består av fire moduler a 2 dager. NTNU i Ålesund har ansvaret for den faglige delen. Sparebank 1 SMN er hovedsponsor for programmet.

Metodikken tar deg gjennom ulike fokusområder fra kundesegmentering og profilering, verdiforslag, kjøpsprosess, kundeanskaffelse, forretningsmodell, produktdesign, organisasjonsutvikling og til slutt hvordan du skalere virksomheten din.

I Scaleup-programmet gir vi din bedrift en skreddersydd prosess og kobler dere med et svært kompetent og tverrdisiplinert mentorteam som utvikler og verifiserer vekststrategien din. Samarbeidspartnere er Converto, MRB, SANDS, Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge. Hovedsponsor Sparebank 1 SMN har i mange år vært en solid støttespiller for ÅKP og vår gründervirksomhet.

scaleup_program.png
Sparebank 1 SMN.gif

HVEM kan søke?

ÅKP-NTNU Scaleup-program tar opp inntil åtte bedrifter. Kriterier for å delta:

 • Bedrifter i vekst med vilje og evne til vekst.
 • Bedrifter med unik teknologi, produkt eller forretningsmodell blir prioritert.
 • Ledelsen og styret må ha et høyt ambisjonsnivå og være villig til, samt ha evne til å investere nødvendige ressurser i programmet.
 • Teamet må bestå av 2-3 personer som må kunne håndtere både tekniske og kommersielle oppgaver. 

FYLL UT SØKNADSSKJEMA

Fyll ut søknadsskjemaet nederst på siden. Programmet er gunstig priset. Frist medio februar. For mer informasjon om programmet og egenandel vennligst kontakt Scaleup-ansvarlig Håvar Risnes - havar.risnes@aakp.no. - 417 89 043

Søk ÅKP-NTNU Scaleup-program

Fyll inn og svar på spørsmålene

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

The Explorer kommunikasjonskurs 19 februar.

Bli med på landslaget for grønne løsninger The Explorer er Norges utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, og er en tjeneste som skal koble utenlandske kunder med norske leverandører.

Blue Legasea
oli-kellett_getty-images-.jpg

Vi inviterer til informasjonsmøte om The Explorer i Ålesund. Hit kommer Helene Friis, leder for The Explorer i Innovasjon Norge, for å gå gjennom hva tjenesten er og hvordan din bedrift kan utnytte mulighetene den gir.

PROGRAM: 

11:30:   Felles lunsj i ÅKP Blue Innovation Arena

12:00:    Har din bedrift en plass på landslaget for grønne og bærekraftige løsninger?

 • Merkevaren Norge – fordeler med å ha en nasjonal merkevare i ryggen
 • The Explorer – hva er tjenesten og hvilke muligheter gir den for din bedrift   

13:00:    Kommunikasjonskurs: Gjør din bedrift attraktiv i et bærekraftsperspektiv

 • Bedriftcaser – hvem er allerede på The Explorer
 • Tips og triks til hvordan du gjør deg selv attraktiv på The Explorer

Det blir også satt av tid til spørsmål og veiledning for de som ønsker det. Besøk gjerne TheExplorer.no før samlingen, registrer bedriften din og begynn å lage en løsning.

En ekstra god grunn til å møte opp, er at The Explorer snart skal lanseres internasjonalt. Bedrifter som blir en del av The Explorer i disse dager, får dermed en flott mulighet til synlighet i markeder utenfor Norges grenser. Lanseringen skjer under GreenTech Festival i Berlin 23. – 25. mai. 

Gratis registrering

Det er enkelt og gratis å registrere seg på The Explorer. Dere får redaksjonell oppfølging av The Explorer-teamet og en proff presentasjon av løsningen deres på The Explorer. Løsningene benytter Team Norway i markedsføring og i relevante forretningssammenhenger og arrangementer i inn- og utland. Dette bidrar til synlighet i nye markeder og potensielt økt salg for bedriften deres.

Hvem fra bedriften bør delta?

Daglig leder, salgsansvarlig, markeds- og/eller kommunikasjonsansvarlig.

MELD DEG PÅ – BEGRENSET ANTALL PLASSER! INGEN DELTAKERAVGIFT

Påmelding workshop "The Explorer" 19. februar

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

Har du meldt deg på NCE Blue Legasea Kick off?

Vi gleder oss! Fiskeriminister Harald Tom Nesvik står for den offisielle åpningen.

Blue Legasea
NCE-Kick-off-nyhetsbrev.jpg (copy)

I november ble Blue Legasea tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i det norske klyngeprogrammet. Det skal markeres med et skikkelig avspark på Campus Ålesund den 31. januar.


Blue Legasea ønsker å bidra til samarbeid, innovasjon og økt verdiskaping i norsk fiskerinæring, og feirer NCE-statusen ved å invitere til en åpen klyngekonferanse mellom 13:00 og 16:30 i Møretanken ved NMK – Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund. Registrering fra 12.30.

En rekke aktører fra den marine verdikjeden vil gi eksempler på hva norsk fiskerinæring kan samarbeide om, og hvordan dette kan bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet.

Fullstendig program vil bli tilgjengelig HER

Det inviteres også til en uformell samling i ÅKP Blue Innovation Arena fra 16:30 til 17:30.

Velkommen!

Påmelding NCE Kick-off 31. januar 2019

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

God jul og godt nyttår!

Vi gleder oss over året som er gått - og ser med stor iver fremover!

Blue Legasea
bildeinneartikell-julestjerner.jpg

Vi vil gjerne dele noe av årets høydepunkter - og du kan ta turen gjennom vår digitale årsrapport HER

Her vil du finne oppsummering fra partnere og klyngeledelse om betydningen av vår nye NCE status og litt om våre ulike arrangementer i 2018.

2018 har på mange måter vært en milepæl for klyngeprosjektet. Arbeidet for økt innovasjon og verdiskaping for medlemmer og nasjonen Norge har med NCE tildelingen virkelig fått en vitamininnsprøytning og vi skal jobbe målrettet for å innfri de ambisjonene som er satt de neste 5 årene. Vi har suverene bedrifter, FOU partnere, akademia , investorer og virkemiddelapparat med oss på laget for å løfte marin næring videre og ser frem til å koble nye og gamle venner, miljøer og kunnskap enda tettere sammen.

"Everyone is an explorer. How could you possibly live your life looking at a door and not go open it?"

Vi lar dette sitatet være utgangspunktet for de mulighetene og utfordringene vi sammen skal løse de neste årene.

Tusen hjertelig takk for din innsats og gode samarbeid i året som gikk - vi ønsker deg velkommen inn i et spennende klyngeår 2019 fullt av ubrukte muligheter sammen med NCE Blue Legasea!
NCE kick-off 31.januar

Gjør deg klar for god stemning og en frisk start på det nye året!

Blue Legasea
NCE-Kick-off-nyhetsbrev.jpg

I november ble Blue Legasea tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). Vi feirer med kick off den 31. januar med en åpen klyngekonferanse og festmiddag for spesielt inviterte gjester. Sett av ettermiddagen og kvelden – invitasjon og program kommer på nyåret!

NCE Blue Legasea - Hurra!

Vi nådde opp i den nasjonale klyngekonkurransen! De neste fem årene skal vi arbeide for å løfte innovasjons- og konkurransekraften for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri.

Blue Legasea
blue legasea og anita traaseth.jpg

Vi gleder oss over tildeling av status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i det norske klyngeprogrammet og sender en stor takk til alle som har bidratt til at den marine og biomarine næringen nå får denne anerkjennelsen fra regjeringen. Det er en anerkjennelse av hele næringen for det store bidraget til norsk verdiskaping og det potensialet som ligger i å utnytte ressursene i havet.

wenche og tormod 1.jpg
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, klyngeleder Wenche Uksnøy og styreleder Tormod Thomsen under tildelingen 8. november

Bedriftene i klyngen har gjennom årtier bidratt til nyutvikling og innovasjon som bygger global konkurransekraft og norske arbeidsplasser. Kunnskaps- og forskningsinstitusjoner som NTNU, Møreforsking, SINTEF Ocean, Runde Miljøsenter, NOFIMA med flere, har sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, banker og hele økosystemet rundt næringen støttet utviklingen. En lang strategi og søknadsprosess er altså belønnet med ny klyngestatus og vi ser frem til å jobbe sammen med andre gode nasjonale miljøer langs kysten de neste årene for økt bærekraftig verdiskaping, nye arbeidsplasser og kunnskapsbygging.

Interessert i å vite mer? Ta kontakt med wenche@legasea.no Tlf +47 90015073

Nyhetsklipp:

Sunnmørsposten

Nett.no

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Tekfisk

Nordnes AS nytt medlem

Vi ønsker velkommen og ser frem til samarbeid fremover!

Blue Legasea
nordnes.jpg

Nordnes Gruppen består i dag av flere selskaper, der hovedaktiviteten ligger i eierskap  og drift av tre heleide fiskefartøy. Flåten består av ”Nordstar” med konsesjoner for  havfiske, ”Nordbas” med konsesjoner både for hav og kyst, og ”Vollerosa” med  konsesjoner for kystfiske. I tillegg til flåten har gruppen startet eget mekanisk verksted og trålbøteri. Disse lokalitetene er også viktig i rederiets satsing på FOU og internopplæring. Fartøyene fisker hovedsakelig sei, torsk, hyse, uer og reke. All fisk blir sløyd, hodekappet og fryst fersk ombord. Redskapene som fartøyene bruker er bunntrål, flytetrål, semipelagisk trål og snurrevad. I 2017 var det ca. 100 ansatte totalt i Nordnes gruppen. «Nordstar» er det første havgående fiskefartøy innen hvitfisk i Norge som tar med alt av restråstoff fra produksjonen til land. Dette gjøres ved hjelp av ensilering av restråstoffet og verdien dette representerer bidrar positivt på bunnlinjen i selskapets regnskap.

Selskapet ønsker å videreføre satsingen på restråstoff og er i denne sammenheng midt inne et FOU prosjekt knyttet til utnyttelse av mesopelagiske arter.

Les mer om Nordnesgruppen HER

Stø Technology AS nytt medlem

Innovativ fangsthåndteringsteknologi for bærekraftig ressursforvaltning.

Blue Legasea
stø humla.png

Bærekraft står i sentrum i prosjektet TRAWL 2.0, og er drivkraften når STØ TECHNOLOGY nå utvikler en helt ny type fangsthåndteringsteknologi for bruk innen trålfiske.  Selskapets patenterte nyvinning har fått mye oppmerksomhet siden lanseringen på årets Nor-Fishing i august, og var en av tre finalister til Innovasjonsprisen 2018. STØ tilnærming er banebrytende og disruptiv i måten den tar for seg næringens utfordringer, og legger opp til å levere helt nye løsninger som ikke finnes på markedet fra før. Siden oppstarten i 2017 har idéen raskt vokst fra å handle om et enkelt produkt til å bli en ambisiøs visjon om fremtidens fiskeri. Prosjektnavnet bærer bud om en restart for næringen som omfatter:

·       Mer bærekraftig & effektiv ressursforvaltning

·       Mer rasjonell og økonomisk drift

·       Forbedret produktkvalitet & økt verdiskapning

·       Vesentlig styrking av miljøprofil

·       Forbedret dyrevelferd

·       Styrket HMS

·       Forbedrede drifts- og forretningsmodeller

-Gode idéer, sterk dugnadsånd, flat samfunnstruktur med gjensidig tillit, har gitt Sunnmøre et unikt næringsliv, og NCE Blue Legasea er en viktig arena for ivaretakelse og utvikling av disse verdiene, sier daglig leder Arne O. Flø i STØ. -Vi ønsker med vårt medlemskap å bidra til videre nytenking og næringsutvikling i distriktet. I tillegg gir deltakelsen anledning til å invitere de andre medlemmene inn i utviklingsprosessen av vårt prosjekt, avslutter Flø.

Mer om STØ TECHNOLOGY finner du her

God stemning på Marine for Health seminar

Bedriftsrelevante analyser i fokus.

Blue Legasea
IMG_7414.JPG

Marine for Healths fagseminar «Bedriftsrelevante analyser» ble den 20 november holdt i Blue Innovation Arena. Et spennende program med presentasjoner av tilgjengelige analyser fra nasjonale og internasjonale analysetilbydere vekket interessen hos bedrifter fra hele den marine verdikjeden. I alt var 46 personer samlet der vi fikk godt belyst hva som tilbys av analyser i dag og ikke minst hva bedriftene i den marine og biomarine næringen trenger i tiden framover.

Gjennom foredrag fra Natalia Dahl og Barbro Holm fra Eurofins, Asgeir Sæbø fra Innolipid, Trygg Barnung og Jennifer Mildenberger fra Møreforskning, Runar G. Solstad fra Nofima, Ann-Kristin Tveten og Kristine Kvangarsnes fra NTNU Ålesund, Erik Fuglset fra Orivo, Johan Svenson fra RISE Research Institutes of Sweden, Trude S. Guldberg fra SINTEF Industri og Robert Wolff fra SINTEF Ocean og gode diskusjoner fra representanter fra den marine næringen fikk vi blant annet belyst temaer som: 

·       Kvalitetsdokumentasjon for Biomarin Ingrediensindustri

·       Risiko og analysebehov makroalger

·       Analyser med fokus på marin prosessutvikling

·       Ekstraksjon av komponenter fra marint råstoff

·       Bioprosessering av marint råstoff, fra lab til pilot

·       Opprinnelsestesting av marine ingredienser

·       Massespektrometriske analyser i marine ingredienser

·       GMP/GLP analyser

Fagseminaret «Bedriftsrelevante analyser» var første seminar i Marine for Health regi, men i 2019 kommer flere relevante fagseminar som vil øke kunnskapen om marine ingredienser og helse.

Doxacom Public Relations bidrar

Doxacom går inn som medlem av NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
dox_lite.jpg

Selskapet har lang og bred erfaring fra regionalt næringsliv, og driver i dag med rådgivning innen kommunikasjon, salg/marked og strategisk forretningsutvikling for bedrifter innen marin og maritim næring. Også nye forretningsområder er under utvikling.

- Med de havbaserte næringene som arbeidsfelt, er det naturlig for oss å bli medlem av NCE Blue Legasea

Vibeke Hansen, leder i Doxacom.

Vi ønsker å støtte opp under den biomarine næringsklyngens samarbeid, og ønsker å utveksle erfaringer og bidra til videre utvikling av klyngen og enkeltmedlemmene.

Les mer om selskapet HER

Sjekk-INN 2018

Velkommen til å delta på årets Sjekk inn – jobbmessa for studenter og unge voksne.

Blue Legasea
sjekk inn.jpg

Hva er Sjekk inn?

Sjekk inn er jobbmessa for studenter og unge voksne - både dem som bor her og de som er hjemme på juleferie. Målet er å knytte arbeids- og næringsliv til potensielle arbeidstakere slik at vi både på kort og lang sikt sikrer at regionen har den kompetansen og arbeidskraften vi trenger. Sjekk inn er et tiltak for å synliggjøre mulighetene og mangfoldet regionen har å by på. Sjekk inn skal være en møteplass der bedrifter og organisasjoner kan møte potensielle arbeidstaker.

Sjekk inn ble arrangert første gang i 2016. Da var det 28 utstillere og vel 200 besøkende. I 2017 ble arrangementet flyttet fra bysentrum til Campus Ålesund. Denne gangen var det hele 38 utstillere og om lag 500 besøkende. Vi har fått tilbakemelding om at arrangementet har ført til nyansettelser og viktig nettverksbygging.

Som utstiller vil dere bli dere bli presentert som deltaker på Sjekk inn gjennom våre nettsider, arrangement på facebook, i deltakerinformasjon og pressemeldinger.

Sjekk inn 2018:

Tid:                                    27. desember fra  kl. 17:00 -20:00

Sted:                                 Campus Ålesund, i kantina på NMK bygget.

Stands:                             Utstillerne får standplass på ca. 2 meter. Rigging av stands fra kl. 15.00.

Kostnad:                          Kr 5.500 pr standplass.

Påmelding:                      Påmeldingsskjema for Sjekk inn

Påmeldingsfrist:             5. desember. NB! Antall standplasser er begrenset.

Kontaktperson:               Elisabeth Aasen, 70 16 20 45 / 41570979,                elisabeth.froyen.aasen@alesund.kommune.no  

  

   

 

Fagseminar 20. november - bedriftsrelevante analyser

Hvilket analysetilbud finnes i marin og biomarin næring i dag, hva mangler vi og hvordan løser vi fremtidens analysebehov? Ingen deltakeravgift - påmelding åpen nå!

Blue Legasea
Anja.jpg

Formålet med seminaret er å etablere en felles forståelse om relevante analyser for marin og biomarin næring mellom gjennom dialog mellom bedrifter og tilbydere av analysetjenester. Hvilke analyser er tilgjengelige i dag og hva er behovet fra næringen? Seminaret skal blant annet kunne gi svar på hvor man skal henvende seg for:

 • Sensoriske analyser
 • Kjemiske og mikrobiologiske analyser
 • Ekstrahere komponenter fra marint råstoff
 • GMP/GLP analyser
 • Pilot-studier
 • Storskala studier
 • Miljøanalyser

 • Seminaret holdes på norsk og vil gi en god oversikt hvor man skal henvende seg i det enkelte tilfelle, avdekke eventuelle analysemangler i dagens tilbud, og ikke minst være en god mulighet til å etablere nye bekjentskaper og samarbeid. Etter foredragene vil det bli servert lunch og tilrettelagt for videre dialog og møter mellom deltagere.

  PROGRAM og PÅMELDING  

  0900 – 0910:   Introduksjon seminar og velkommen

  Svein Erik Gaustad – Prosjektleder Marine for Health

  0915 – 0930:   Kvalitetsdokumentasjon for Biomarin Ingrediensindustri

  Natalia Rønneberg Dahl – Key Account og Analytic Service Manager, Eurofins

  0930 – 0945:   Analyser med fokus på marin prosessutvikling

  Asgeir Sæbø – CEO, Innolipid

  0945 – 1000:   Møreforskning Ålesund – Analyser fra hav til bord

  Trygg Barnung og Jennifer Mildenberger – Forskere, Møreforskning Ålesund

  1000 – 1015:   NOFIMA – helhetlig biomarin verdiskapning

  Runar G. Solstad – Forsker, NOFIMA

  1015 – 1030:   Spørsmål fra salen til foredragsholdere

  1030 – 1100:   Kaffepause

   1100 – 1115:   Laboratorieinfrastruktur ved Institutt for biologiske fag Ålesund.

  Ann-Kristin Tveten Førsteamanuensis, NTNU og Kristine Kvangarsnes PhD-kandidat, NTNU

  1115 – 1130:   Opprinnelsestesting av marine ingredienser - får du det du betaler for?

  Erik Fuglseth – CTO, ORIVO

  1130 – 1145:   Hva kan RISE hjelpe den norske biomarine næringen med?

  Johan Svenson – Ass. Professor & Forskningssjef RISE Kjemi & Materialer

  1145 – 1200:   "Enkle" og avanserte massespektrometriske analyser i marine ingredienser

   Trude S. GuldbergResearch Scientist, SINTEF Industri

  1200 – 1215:   Bioprosessering av marint råstoff, fra lab til pilot

  Jannicke Fugledal Remme/Robert Wolff, Forsker, SINTEF Ocean

  1215 – 1230:   Spørsmål fra salen til foredragsholdere

  1230 – 1430:   Lunch

  Konferansen holdes på norsk.Frist for påmelding 15. november

  PROMAC final Conference Ålesund 8. og 9. November

  The PROMAC project has been working with sustainable utilization and processing of macro algae into
  health promoting protein products for human food and animal feed. Several spin-off projects have also
  been developed from the project results in order to further explore preservation process of seaweeds
  after harvesting.

  Blue Legasea
  promac logo.jpg

  We are pleased to invite you to the PROMAC conference in Ålesund on the 8th and 9th of November.

  Information about the conference, program, registration and accommodation HERE

  Follow this link in order to register: https://events.provisoevent.no...

  If you have any questions please  contact Dr. Céline Rebours /PROMAC Project Manager (Celine.Rebours@moreforsk.no, tel +47 70 11 16 13)

  or Ana Karina Carvajal (ana.k.carvajal@sintef.no,  Mobil: 92463388)

  Looking forward to see you in Ålesund!


  www.promac.no

  4 millioner kroner til forprosjekter

  Relevant utlysning for små og mellomstore bedrifter innen foredling av bioressurser!

  Blue Legasea
  Møreforskning 1.jpg

  Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser i samarbeid ut midler som skal gi mer innovasjon innenfor bioøkonomien. Midlene skal stimulere bedrifter til å avklare potensialet i innovative ideer som kan lede frem til nye prosesser eller produkter.

  Bioøkonomi favner all bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, utnyttelse og foredling av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, fiber og andre produkter. Bioøkonomi omfatter verdiskaping (produkter og tjenester) basert på produksjon og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser, til forskjell fra ikke-fornybart karbon.

  Denne utlysningen retter seg mot industrialisering av teknologi eller produktutvikling som bidrar til økt verdiskaping gjennom mer foredling og økt utnyttelse av biologiske ressurser og restråstoff. Det oppfordres spesielt til teknoøkonomiske studier for å avklare lønnsomheten i nye produksjonsprosesser eller prosjekter som skal dokumentere bærekraft/miljøeffekt ved nye produksjoner

  For mer informasjon om utlysningen - sjekk denne linken


  Stor interesse for lipid konferanse 24-25.Oktober

  Konferansen i Ålesund vil dekke områder av interesse for produksjonsledere, kvalitetsledere og forskere på høy kvalitets lipidprodukter til human konsum. 80 deltagere allerede påmeldt!

  Blue Legasea
  Trandrikker.png

  Den internasjonale konferansen har som målsetning å legge frem den siste kunnskapen om prosess relatert lipid oksidasjon og  beslektede områder. Nordic Lipid Forum er arrangør. Fullstendig program finner du her:

  Program 24. and 25. Oktober

  For ytterligere informasjon kontakt:

  Robert Wolff: secretary@lipidforum.info

  Iren Stoknes: iren.stoknes@pelagia.com

  Astrid Nilsson: astrid.nilsson@nofima.no

  Registrering  HER ( stenges 16. oktober)  Halstensen Granit AS ny partner

  En foregangsbedrift i 100 % bruk av marint råstoff slutter seg til klyngeprosjektet.

  Blue Legasea
  granit.jpg

  Rederiet har i mange år vært aktive i ulike prosjekter knyttet til utvikling av høyverdige kvalitetsprodukter fra hvitfisk. De arbeider med bl.a med utvikling av ombordprodusert fiskemel til human anvendelse og søker aktivt å avdekke nye lønnsomme produktegenskaper og markedsmuligheter i bærekraftig prosessering av restråstoff gjennom praksis og forskningsprosjekter. Halstensen Granit er involvert i samarbeid med flere av Blue Legasea partnerne allerede og vi ønsker de velkommen inn i klyngen!

   

  Det skjer i august!

  Arctic Nutrition tas opp i bransjeforeningen legemiddelindustriforeningen, Blue Legasea er på NOR-Fishing og nytt møte i faggruppe fiskemel hos Innolipid i Ålesund.

  Blue Legasea
  oppstart studie haukeland arctic.jpg

  21 august:  Arctic Nutrition markerer medlemskap i bransjeforeningen Legemiddelindustrien

  SelskapetArctic Nutrition har nylig blitt opptatt som medlem i bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI).Dette markerer starten på siste fase for å få godkjent et produkt mot hudsykdommen Psoriasis. Arctic Nutrition har brukt flere år og store ressurser for å dokumentere effekten av et spesielt silderognekstrakt mot denne vanlige sykdommen, som rammer 1-2 % av jordens befolkning. I den avsluttende fasen vil selskapet gjennomføre et såkalt fase III studium, som innbefatter utprøving på 200-400 pasienter i flere land. Et vellykket fase III studium vil så danne grunnlaget for en søknad om markedsføringstillatelse i EU i 2021.

  Den 21. August vil ÅKP Blue Innovation Arena offentliggjøre medlemskapet i LMI sammen med Arctic Nutrition og Direktør i Legemiddelindustrien (LMI), Karita Bekkemellem. Under markeringen vil Arctic Nutrition også fortelle om den spennende reisen fra ingrediensselskap til legemiddelselskap og potensialet for å lage en ny helseindustri på Sunnmøre.  

  Forskningsposten v/Helseforetaket Møre og Romsdal og Marine for Health vil også være tilstede.

  21-24 august: Blue Legasea representert på Nor Fishing i Trondheim

  Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

  Blue Legasea vil være representert med prosjektleder Wenche Uksnøy og Svein Erik Gaustad som er prosjektleder for Marine for Health. Bedre utnyttelse av restråstoff er i vinden som aldri før så kom innom Møre og Romsdals Fylkes fellespaviljong T-116- stand 11, for å slå av en prat?  

  23. august : Kort matnyttig seminar på Prinsen Kinosenter fra kl 15.00-18.00 #digitalharvesting #meaningfulinsigths @nor-fishing2018

  Blue Legasea medlemmene Aker Biomarine og Optimar snakker om hvordan de nyttiggjør seg "Big data, small data and Fish data" PROGRAM HER

  PÅMELDING TIL oyvind@doxacom.no - begrensede antall plasser!

  27. august: Møte fiskemelgruppen hos Innolipid

  Vi gjentar suksessen fra mars - denne gangen blir det møte i fiskemelgruppen hos Innolipid i Skarbøvik/Ålesund. Vi starter med lett lunsj, før det blir presentasjon og omvisning. Nærmere spesifisert program kommer og blir sendt ut til gruppen - Hold av dato 27.08 fra kl 1200 til 1500. Kontakt wenche@legasea.no om du er interessert i å delta.

  Innolipid er et FOU selskap som tar på seg forskningsoppdrag innen prosessering av marine råvarer. Bedriften har laboratorium med alt utstyr som er nødvendig for å kjøre hele prosessen i liten skala fra oppmaling av reststoff, via hydrolyse, micro- og nanofiltering til spraytørking. Videre har bedriften tungt analyseutstyr LC-MS/MS (QTOF), HPLC, GC etc. Innolipid har flere av medlemmene på sin kundeliste og ser for seg betydelig økt aktivitet innen levering av morgendagens løsninger for utnyttelse av marine råvarer.

  Medio September

  Fagseminar; Presentasjon av bedriftsrelevante analyser for den biomarine næringen

  I ÅKP Blue Innovation Arena planlegger Marine for Health et fagseminar hvor det presenteres hvilke analyser som er tilgjengelig for bedrifter i hele verdikjeden fra fangst og produksjon av råstoff til videreforedling og sluttprodukt på sjø og land. Formålet med fagseminaret er å gi en oversikt over hva som er tilgjengelig av bedriftsrelevante analyser slik at bedrifter effektivt kan henvende seg til korrekt aktør. Dagen vil også være en god mulighet til å påpeke hvilke analyser bedriftene mangler i dag. Resultatene fra fagdagen vil gi et godt fundament for Marine for Health til å utarbeide et dossier over bedriftsrelevante analyser i den biomarine næringen. Informasjonen vil så være tilgjengelig på Marine for Health sin portal i løpet av høsten 2018.

  EAT Foundation - seafood can fix it?

  Inspirerende konferanse og partnersøk i Stockholm.

  Blue Legasea
  IMG_6060.JPG

  Sammen med Blue Legasea partner Nordic Wildfish deltok vi i juni på konferansen EAT Forum i Stockholm. Målsetningen med turen var flere.  Klyngeprosjektet søker internasjonale partnere som vil løfte bærekraftige løsninger fra havet og optimalisere bruken havets ressurser – samtidig som vi ser betydningen av å sette havets ressurser på agendaen som en del av løsningen for å mette verdens befolkning.

  Konferansen var inspirerende og hadde en imponerende rekke av globale vitenskapsfolk, næringslivsledere og politikere på talestolen. Vi fikk bekreftet at der er en stor jobb å gjøre for å balansere budskapene og kunnskapen som blir fremmet knyttet til utfordringene og mulighetene i havet. Vi er alle enig i at det enorme plastproblemet og overbeskatting av havets ressurser er globale problemer som må tas på største alvor og krever utstrakt samarbeid mellom nasjoner og kunnskapsmiljø. Vi savnet imidlertid fokus i konferansen på havets muligheter. Vi opplever det som underkommunisert at havet er en vesentlig del av løsningen når det kommer til å dekke matbehov og økende helse og livvstilsproblemer, og at havet i global forstand er en kilde til verdiskaping og arbeidsplasser for store deler av verdens befolkning. Dette håper vi at arrangørene sammen med sine samarbeidspartnere får løftet til neste års konferanse og at dette i større grad blir dratt inn i EAT Foundation sitt gode arbeid fremover. Dette vil vi være med å bidra på!

  Her kan du finne videoer fra noen av innleggene på konferansen

  FAKTA OM EAT

  EAT er startet av Stordalen Foundation, Gunhild og Petter A. Stordalens stiftelse for bærekraftig utvikling. «Utfordringer innen matsystemet er noe vi må håndtere i fellesskap. Stadig flere ledere har fokus på løsninger innen matproduksjon», sier Stordalen.

  Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. Har som mål å enes om bærekraftige løsninger basert på forskning, kommersiell lønnsomhet og politisk vilje. Arrangerer årlig konferansen Stockholm Food Forum som samler internasjonale ledere innen politikk, næringsliv og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri.

  De store spørsmålene på Eat-konferansen inkluderer ikke bare hvordan man kan produsere nok mat, men også trygge tilgangen på sunn, bærekraftig mat til en voksende befolkning. 700 millioner mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom. Verdensbefolkningen ventes å nå ti milliarder i 2050 og nå står matproduksjon for nesten en fjerdedel av klodens klimagassutslipp. Samtidig gir klimaendringer nye utfordringer for jordbruket.

  Våren 2018

  Klyngearbeid dreier seg i stor grad om samarbeid og delingsvilje for å bygge kunnskap og verdiskaping i næringen. Mange interessante koblinger og møter har skjedd i løpet av våren. Her er et utvalg av våre aktiviteter!

  Blue Legasea
  IMG_0950.jpg

  Møteplasser

  Klyngesamling og eiermøte 1.februar 

  Godt oppmøte fra næringen og interessant diskusjoner om klyngeprosjektets innhold fremover preget dagen i tillegg til gode faginnlegg. Workshop engasjerte deltagerne på disse spørsmålene:

  Hvordan ser vårt klyngeprosjekt ut de neste 5 årene? Hva er aktivitetene vi kan samarbeide om i vår klynge? Hva er de verdiskapende aktivitetene for klyngemedlemmene? Hva skal være løftet vi kan bidra med for Norge? Hva er utfordringene vi har for å nå verdiskapingspotensialet i næringen? Vi tar med innspillene i vårt arbeid videre og til NCE søknad som står for døren.

  Konferansene - FOU mobilisering Havbruk 16.april og Fra Hav til marin ingrediens 17.april

  Blue Legasea var medarrangør i 2 dagers konferanse 16 og 17 april – sammen med Sjømat Norge, Biotech North, FHF, Møreforsking, NTNU og Sintef Ocean.

  Statssekretær Veronika Pedersen Åsheim fremhevet i sitt innlegg 17.april mulighetene i biomarin næring. Sammen med en rekke gode representanter fra industri, bransjeorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt fikk vi fremheva forskjellige tema knytta til potensialet og utfordringene som må tas tak i for vår nasjonale biomarine næring. Der var gode tilbakemeldinger fra deltagerne og innleggs holdere og hele 250 deltagere fra industri, forskning og akademia møtte opp fordelt på de to dagene. Det er vi veldig fornøyde med og vi har stor tro på samarbeidsmodell mellom aktørene knyttet til regionen og Campus Ålesund som sammen fronter havets muligheter!

  Foredragene fra klyngesamlingen og konferansene er tilgjengelig – kontakt wenche@legasea.no

  Nyskaping

  Det har vært full fart i ÅKP Blue Innovation Arena hele våren – for å følge aktivitetene der anbefaler vi at du følger med på Facebooksidene til Arenaen. Flere av våre medlemmer er aktive brukere av Arenaen til workshops, presentasjoner og prosjektarbeid – og her er plass til flere! Ta kontakt med ellen@aakp.no om du ønsker å vite mer om hva vi tilbyr her!

  Et høydepunkt denne våren var Sparebanken Møre sin finale i Næringsteft konkurransen 8 mars. – 2 av 3 finalister kom fra biomarin sektor – og Blue Legasea medlem Agrimare Bio vant 1 mill. KR for videre utvikling av sitt konsept på oppdrett av børstemark! At Seaweed Alliansen også er en av 3 finalister sier noe om kraften i samarbeid og at grundere i vår næring utmerker seg på dette. Lykke til videre, vi vil følge dere tett!

  Besøk/vertskap

  I april var Blue Legasea og ÅKP vertskap når ulike deler av Nærings og Fiskeridepartementet var på besøk hos sentrale næringsmiljø rundt om i landet . Den 9. april fikk marin og biomarin næring ekstra fokus på Campus Ålesund, og vi retter stor takk til medlemmene Rimfrost, Nordic Wildfish, Arctic Nutrition, Tango Seaweed og toppledere i flere av klyngens selskaper som bidrog til at næringsminster Torbjørn Røe Isaksen og hans følge forlot Ålesund med mye god kunnskap i kofferten.

  Fredag 20 april - under The North west festivalen deltok vi på Bærekraftsdagen i Ålesund arrangert av vår partner NTNU Ålesund, NORAD og nye Ålesund Kommune.  En spennende dag der bl.a innlegget til DNV GL og konserndirektør for bærekraft Bjørn Haugland satte FNs bærekraftsmål på kartet på en fremdragende måte.


  Nye Ålesund Kommune har valgt å ta eierskap til FN`s bærekraftsmål nr 14 – livet under vann – og Blue Legasea har sammen med GCE Blue Maritime selvsagt sluttet seg til samarbeidsavtalen om å jobbe for dette målet som en av to viktige havklynger i regionen.9 mai fulgte vi opp med å presentere Blue Legasea klyngeprosjektet og våre målsetninger til formannskapet i Ålesund Kommune.  

  Klynge til klyngesamarbeid

  Der er et godt samarbeid på tvers av klyngene som arbeider med havets ressurser. Blue Legasea har det siste året jobbet med Biotech North i Tromsø som har god komplementær medlemsmasse og fokus på bioprospektering og forskning på utnytting av nye ressurser fra havet.

  I februar besøkte vi Arena Torsk klyngen på Myre og vi fikk gjenbesøk av selskapet Vesterålen Marine Oljer og Fiskeriparken i april i Ålesund. Spennende koblinger og nye samarbeidsprosjekter i «pipeline». Takk til EPAX og Optimar som bidrog til et vellykket besøk og samtaler.

  I april var også NCE Seafood Cluster på snarvisitt og vi benyttet anledningen til et besøk i ÅKP Blue Innovation Arena og erfaringsutveksling på aktiviteter for medlemmene våre.  

  Sist men ikke minst har 4 klynger innen hav, land og bioøkonomi (Biotech North, NCE Seafood Cluster, Heidner Biocluster og Blue Legasea) nå gått sammen om å lage konferansen «Land møter Hav» - som arrangeres 7 november på Hamar. Et unikt samarbeid og en unik konferanse! Mer informasjon HER- program oppdateres løpende etter sommeren.  

  Prosjektnytt

  * «Grunderskap i klynger» søknad fikk innvilget støtte fra Innovasjon Norge, Blue Legasea med i påfølgende Scale-Up program som dras igang høsten 2018. Les mer om programmet HER

  * Mai var oppstart av “Human side of digitalisation” – første aktivtet ut var «Rock and Research» festival på Giske den 13. Juni som samlet 150 unge arbeidstakere til dialog om fremtidens arbeidsmarked. Blue Legasea er prosjektdeltager sammen med GCE Blue Maritime. 

  * Q-Omega-3 prosjektet

  12.04 var det prosjektdag hos NOFIMA på Ås med oppsummering av resultater sålangt og presentasjon av foreløpige markedsdata  

  NCE posisjonering - vi søker oss opp i klyngeprogrammet

  Prosjektorganisasjonen og styret har gjennom våren 2018 arbeidet med strategien til Blue Legasea`s kommende NCE søknad. NCE prosessen og søknad om videre offentlig støtte gjennom klyngeprogrammet er viktig for å kunne videreføre og løfte Blue Legasea prosjektet ytterligere. Forutsigbar finansiering er avgjørende for å kunne gjennomføre de aktivitetene partnerne ønsker for å lykkes med målene til klyngesamarbeidet. Vi har engasjert kommunikasjonsbyrået Creuna i arbeidet. Creuna har bidratt med «temperaturmåling» blant våre interessenter, workshop med kjernemedlemmer og arbeider med merke og kommunikasjonsplattform. Frist for søknaden er 14.09.19 – og offentliggjøring av ny status skjer 8 november i Oslo.  

  Dette har også skjedd i i klyngeprosjektet og klyngen i løpet av våren:

  • Nye medlemmer opptatt i Blue Legasea
   • Optimar, Green Cycle AS, Seaforest AS, og Tango Seaweed AS
  • Marine for Health er startet opp og i gang med arbeidet på disse 4 hovedpilarene:
    1. Utvikling av regulatorisk kompetanse for å hjelpe bedriftene til effektiv posisjonering og utvikling av relevant dokumentasjon for å posisjonere nye produkter i riktig markedssegment.
    2. Etablering av kunnskapsdatabase med oversikt over aktører som tilbyr relevante analysetjenester for nødvendig dokumentasjon
    3. Utvikling og etablering av søkbar datatbase med kvalitetssikrete kliniske studier som er relevante for kommersialisering av marine ingredienser
    4. Formalisering av samarbeid med kliniske miljøer som gir tilgang på kompetanse for gjennomføring av kliniske studier, noe som er nødvendig for dokumentasjon av helse- og ernæringseffekt.
  • Møreforskning annonserer at de åpner nytt marint laboratorium i august på NMK/Ålesund
  • Emisjon i Calanus: https://www.mynewsdesk.com/no/...
  • Blue Legasea v/ prosjektleder Wenche Uksnøy er tatt opp i styringsgruppen for OPTIMAT, og som medlem i NTNU RSA Teknologi og næringsliv i Trondheim.
  • Atlanterhavsparken er i god driv med sitt arbeid med å få nasjonal status og har fått full støtte fra Ålesund Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune i sitt videre arbeid.

   

   

   


  BIOPROSP 2019

  BIOPROSP ble organisert for første gang i 2002 og har i løpet av de siste 14 årene utviklet seg til å bli en av de mest betydningsfulle konferansene innen marine bioprospektering og bioteknologi. Konferansen i Tromsø trekker til seg talenter, forskere og næring fra Europa og resten av verden.
  Call for abstracts åpnet nå!

  Blue Legasea
  bilde bioprosp.png

  Presenter din forskning

  BIOPROSP_19 vil legge vekt på bioraffinering, syntetisk biologi, marine bioaktive molekyler og nye ressurser og trender innen marin bioteknologi. Forskere og bedrifter innen marin bioteknologi inviteres til å presentere sin forskning i programmet.

  «Call for abstracts» åpen nå for påmelding HER

  Vitenskap møter industrien

  BIOPROSP forener forskere med industri, for å oversette grunnleggende forskning til anvendt forskning med industriell bruk. Dette er et utmerket internasjonalt møtested for forskere og næringslivsrepresentanter, samt finansieringsorganer og organisasjoner.

  Mer informasjon om BIOPROSP_19 HER

  DIGICAT - katapult for havnæringene

  Hurra! ÅKP Blue Innovation Arena er tatt opp i ordningen Norsk katapult.

  Blue Legasea
  nye_katapult_sentre__1082.jpg

  Flere medlemsbedrifter er allerede i gang  - ser du muligheter for din bedrift, ta kontakt!

  Pressemelding fra ÅKP Blue Innovation Arena AS                                                    Ålesund, 5. juni 2018  

  SKAL BYGGE VERDENSLEDENDE TESTSENTER FOR DIGITALE TVILLINGER OG VIRTUELL PROTYPING  

  ÅKP Blue Innovation Arena og industrien på Møre ble i dag tildelt status som Norsk Katapult. Får flere titalls millioner kroner til å utvikle fremtidens testsenter for avansert simulering, digitale tvillinger og virtuell prototyping.  

  ÅKP Blue Innovation Arena AS var en av 11 søkere i årets utlysning.  

   «Dette er fantastiske nyheter og en viktig anerkjennelse av den verdensledende kompetansen industrimiljøet på Møre har bygd opp rundt simulering og virtuell prototyping, sier Per Erik Dalen i ÅKP Blue Innovation Arena  

  Digitalt havrom

  ÅKP Blue Innovation Arena AS har på vegne av industrien på Møre blitt en del av Norsk Katapult-programmet. Konsortiet består av et stort antall små, mellomstore og store industribedrifter, GCE Blue Maritime Cluster og ledende FOU-partnere som SINTEF og NTNU. Rolls-Royce Marine er blant bedriftene har bidratt aktivt i arbeidet med Katapult-søknaden.   

  • At næringsklyngen på Møre får katapult-midler er en veldig velkommen nyhet. Vi har allerede det første prosjektet klart til avspark, og gleder oss til å komme i gang, sier Svein Kleven, SVP Engineering, Technology & Quality, Rolls-Royce Marine.  

  Katapult-senteret i Ålesund skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Den verdensledende maritime klyngen på Møre har i 15 år bygget opp en unik kompetanse og gode verktøy for simulering, virtuell prototyping og testing. Med økte ressurser fra katapult-programmet får miljøet her ekstra motivasjon til å utvikle disse verktøyene videre og bygge kompetanse som kommer hele det norske havbaserte næringslivet til gode.

  – Jeg vil gratulere de tre miljøene med å ha fått et spennende og viktig oppdrag. Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. De nye katapult-sentrene vil bidra til at nye løsninger fra havnæringene kan testes, utvikles og overføres til andre bransjer, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Viktig nasjonal satsing

  Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere og styrke den internasjonale konkurransekraften. Les mer på www.norskkatapult.no  

  Kontakt:

  Per Erik Dalen

  CEO, ÅKP

  (m) 0047 920 60 370  

  Frank Støyva Emblem

  Kommunikasjonssjef, ÅKP Blue Innovation Arena

  (e) frank.stoyva.emblem@aakp.no

  (m) 0047 988 555 952  8.juni World Oceans Day

  Hvordan kan DU øke oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet ?  Blue Legasea
  IMG_5527.JPG

  Visste du at FN har etablert 8 juni som verdenshavenes dag?

  "Ideen om opprettelse av en egen dag ble for første gang lansert på verdenskonferansen i Rio i 1992, etter forslag fra Canada, men først i 2008 vedtok FNs generalforsamling resolusjon A/RES/63/111 som fastslår at 8. juni skal være FNs internasjonale dag for verdens hav.

  Resolusjonen oppfordrer land og organisasjoner til å fortsette samarbeidet om navigering og sikkerhet på sjøen, samt å forebygge, redusere og kontrollere forurensning fra skip.

  Medlemslandene oppfordres til å øke satsing på forskning og å dele informasjon om verdens hav, for å styrke felles kunnskap om havene og navigasjonen der, spesielt i internasjonalt farvann, i havner og i verneverdige områder." (Kilde: FN sambandet )

  Du kan f.ex bidra ved å bruke mindre plastikk og resirkulere den plastikken du bruker. Det oppfordres også til å bruke disse "hashtags" i sosiale medier for å spre budskapet om å rydde havene :  #WorldOceansDay, #SaveOurOcean.

  Møreforsking etablerer ny marin lab

  Møreforsking og NMK ønsker å styrke det marine forskningsmiljøet ved Campus Ålesund

  Blue Legasea
  doc_3192_4[1].jpg


  Møreforsking er et forskningsinstitutt lokalisert i Møre og Romsdal som tilbyr forskning og kunnskapsbaserte utviklingstjenester på et bredt felt av fagområder. Ved Møreforsking Ålesund er det livet i havet som står i fokus og instituttet er særlig opptatt av hvordan vi kan høste og utnytte de marine ressursene våre på en bærekraftig måte. Møreforsking er i vekst og vil gjennom det nye laboratoriet øke kapasiteten sin innenfor forskning på råstoffkvalitet, marine ingredienser, bioteknologi, biologi og kjemi. Dermed styrker instituttet aktiviteten sin innenfor alle faglige satsingsområder; bærekraftige økosystem, bioøkonomi og sjømatkvalitet.

  Forskningssjef Inge Bruheim ved Møreforsking Ålesund påpeker at laboratoriet blir svært viktig for å generere forskningsdata som igjen bidrar til grensesprengende forskningsresultat, til nytte for næringsliv i regionen.

  Mørelaben blir et viktig supplement til næringsklyngen Blue Legasea i utviklingen av helsefremmende ingredienser fra havet. Produktutvikling og kommersialisering av marine ingredienser krever ulike typer analyser og systematisk dokumentasjon, sier Wenche Uksnøy, leder for Blue Legasea, og fortsetter: «Satsningen fra Møreforsking på denne type infrastruktur vil støtte opp under det gode arbeidet som allerede foregår ute i bedriftene og Mørelaben vil være et viktig bidrag til fremtidig verdiskaping i biomarin næring både regionalt og nasjonalt.»

  Laboratoriet vil styrke vår kunnskapsbygging og blir viktig i arbeidet med å formidle forskning. Ut over at det er et forskningsmessig løft håper vi også at det vil inspirere barn og unge i alle aldre til å lære mer om realfag og naturvitenskap slik at vi kan rekruttere mange talenter til forskning og marin næring i fremtiden, sier direktør i Møreforsking Agnes Gundersen. Vi er glade for at Møreforsking velger å øke tilstedeværelsen ved å etablere laboratoriet sitt på NMK og ser frem til nye spennende aktiviteter og nye muligheter for samarbeid på huset. NMK starter omgående arbeidet med å klargjøre Mørelaben. Det blir prøvedrift av laben allerede i sommer og offisiell åpning planlegges i løpet av august 2018, sier Kaj Westre.

   

  Kontaktpersoner:

  Trygg Barnung, Lab-ansvarlig Møreforsking Ålesund, tlf 970 46 337

  Inge Bruheim, forskningssjef Møreforsking Ålesund, tlf 416 46 382

  Agnes Gundersen, direktør Møreforsking AS, tlf 926 11 524

  Kaj B. Westre, NMK, tlf 909 33 580

  Innovasjonsrammen 2019

  Har du en ide som kan utvikles til et prosjekt? Da bør du sjekke ut denne muligheten via klyngeprosjektet. Søknadsfrist 03.05.2019. 

  Blue Legasea
  nic_logo_380.png

  Gjennom Innovasjonsrammen skal små og mellomstore klyngebedrifter stimuleres til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter.

  Prosjektene det søkes om støtte til kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet

  Mer informasjon om utlysningen her:  http://www.innovationclusters....

  BIOPROSP Tromsø – grobunn for samarbeid

  Konferansen bød på et bredt utvalg av foredrag og workshops fra ledende forskningsmiljøer og næringsliv - tilhørere fikk et solid faglig påfyll og NCE Blue Legasea etablerte flere nye samarbeid.

  Blue Legasea
  hogne arctic v1.jpg

  Hogne Hallaråker holdt et godt foredrag der en fullsatt sal var mektig imponert over Arctic Nutritions reise fra silderogn til psoriasismedisin.

  NCE Blue Legasea retter en stor takk til Jeanette Hammer Andersen for omvisning på Marbio ved Universitet i Tromsø. Marbio er en analytisk plattform for screening, isolering og identifisering av naturlige bioaktive komponenter og dette gir en unik mulighet å identifisere nye marine komponenter for å utvikle produkter som kan bedre folks helse. Jeanette er representant i FoU-forum NCE Blue Legasea og vil være aktivt involvert i forskningsdrevet innovasjon i klyngen.

  Ragnhild Dragøy Whitaker, forskningssjef NOFIMA, forklarte i sitt foredrag mulighetene ved BIOTEP – et nasjonalt anlegg for testprosessering av biologisk råstoff. NOFIMA ønsker flere samarbeid med medlemmer av NCE Blue Legasea og kan tilby følgende ved BIOTEP:

  ·       Prøveproduksjon

  ·       Utvikling og optimalisering av prosesser og teknologi

  ·       Råd og veiledning om oppskalering

  ·       Markeds- og forbrukeranalyse av produktet

  ·       Kostnadsoverslag for produksjonen

  ·       Leie av utstyr til småskalaproduksjon

  ·       Leie av utstyr til forskning og utdanning

   

  Klikk på linken under for å få en spennende 3D reise i BIOTEP

  https://biotep.no/

  Marine for Health - Regulatorisk seminar 10 -11 desember

  Seminar Seminar om dokumentasjon og regulatoriske krav for ingredienser til kosttilskudd og legemiddelindustrien.

  Organizer: NCE Blue Legasea
  Date:
  Place: Møretanken, NMK, Borgundveien 340, Ålesund
  fagdag regulatorisk.jpg

  I løpet av det to dager lange seminaret vil internasjonale eksperter dekke en rekke temaer innen marin helse. Innleggene vil gi innsikt i krav til nye matvarer, helsepåstander, matingredienser, kosttilskudd, og legemidler. I tillegg vil de ta for seg databeskyttelse, behov for prekliniske og kliniske studier som kreves for å oppnå autorisasjon, og tilhørende kostnader og tidsløp. 

  Du kan også høre om mulighetene, begrensningene og planlegging som kreves for å lykkes med kommersialisering. Innlederne vil dele erfaringer fra farmasøytisk industri, som kan brukes på næringsmidler. Seminaret vil foregå på engelsk - vi håper å se deg der!

  Innlegg og foredragsholdere

  10.December 

  10:45 Welcome and introduction: Wenche Uksnøy (Cluster Leader) Blue Legasea

  11:00-12:00 Novel Food and Health Claim dossiers- A well Done Plan Guarantees the Best Outcome: Mari Lyrra (Regulatory Affairs Manager Food and Nutrition) Medfiles, Finland

  12:00-13:00 Lunch

  13:00-14:00 How Do You Get an Approved Health Claim in Norway? Experiences Within the System: Anders Mikael Sjödin, (Professor, Division Nutrition, Excercise and Sports) University of Copenhagen, Denmark, EFSA Expert Panel

  14:00-15:00 Functional Food Regulations in Europe - A Case Study: Asim Duttaroy (Professor, Clinical Nutrition) University of Oslo

  15:00-15:20 Break

  15:20-16:20 Marine Research and Business Innovation Platform- A Pilot Study: Jim Lund (Researcher, Project Manager) Research Institutes of Sweden 

  16:20-16:40 Break

  16:40-17:40 Disrupt a Health Paradigm: Setting a New Way of thinking: Maie Gall (CEO),Viskumed, Switzerland

  18:15-22:30 Dinner

  11.December  

  09:00 Role of Regulatory Affairs in Clinical Drug Development: Firoz Roshan (Pharmaceutical Regulatory Affairs Specialist), Sweden

  10:00-10:30 Break

  10:30- 11:30 Regulatory Requirements and Services in Drug Development: Jan Petter Akselsen (Leader) The Norwegian Medicines Agency Innovation Office, Norway

  11:30 -12:30 Development of your pharmaceutical – Do it right first time: Åse S. Mjelva, Link Medical AS, Norway 


  Seminaret er gratis, og påmeldingsfrist er 5. desember. 

  Blue Legasea arrangerer også en nettverksmiddag på konferansens første dag. Du kan melde deg på i påmeldingsskjemaet (begrensede plasser). Pris kr. 400, som inkluderer god mat og muligheter for mingling. Felles avreise kl. 18:15.  We appologize, the seminar is fully booked! Please contact NCE Blue Legasea.

  ÅKP Idélab for frossent restråstoff

  Workshop ÅKP Idélab er en styrt kreativ prosess hvor målet er å skape og identifisere nye idéer og forretningsmuligheter. Dette er en helt ny tjeneste som ÅKP tilbyr, og NCE Blue legeasea vil benytte metoden i forbindelse med utfordringer knyttet til frossent restråstoff.

  Er du interresert i å delta? Ta kontakt med Prosjektleder fiskeri, Janita Arhaug, tlf 922 50 970.

  Organizer: NCE Blue Legasea
  Date:
  Place: ÅKP Blue Innovation Arena, (NMK 2.etg)
  ÅKP Idelab

  Fiskarkveld på Atlanterhavsparken (Fulltegnet!)

  Nettverkstreff NCE Blue Legasea, Marint Kompetansesenter og Atlanterhavsparken inviterer fiskere til en bransjekveld med lave skuldre. Dette skal være en møteplass for yrkesfiskere på tvers av ulike typer fiskerier og stillinger om bord. Her skal vi møtes uformelt, og gjennom faglig og sosialt innhold styrke både samhold, nettverk og kompetanse i næringen.

  Organizer: NCE Blue Legasea, Marint Kompetansesenter og Atlanterhavsparken
  Date:
  Place: Atlanterhavsparken, Ålesund
  2019 Fiskarkveld illustrasjon. Foto: Marint KompetansesenterJPG

  Litt meir om samlinga

  Vi legger til rette for ein uhøgtidleg bransjekveld med både faglig og sosialt innhold. Kvitfisk og pelagiske fiskerier vil få hovedrollen i programmet, og har du gode idéer du vil drøfte med andre fiskere, eller gi som innspel til arrangørene så vil du få mulighet til det under arrangementet.

  Tidlegare lineskipper og informasjonsleiar i Norges Fiskarlag, Knut Arne Høyvik skal være konferansier, og sjølvaste Kjellen fra Klypa stikk innom i løpet av kvelden. 

  Vi møtast på Atlanterhavsparken i Ålesund kl 18:00-22:00, til god underhaldning, mat og drikke.

  OBS! Aldersgrense 18 år!

  PÅMELDING STENGT! Ta kontakt med NCE Blue Legasea v/Prosjektleder fiskeri e-post:  Janita@legasea.no tlf: 922 50 970

  Om du allerede har meldt deg på, men ikke rukket betale deltakeravgiften: 

  kr 500 betales via Vipps nr 577953. Merk innbetalingen «Fiskarkveld,  ditt navn og etternavn»


  Påmelding Fiskarkveld 7. november 2019

  Kontaktinformasjon


  Personvernerklæring:

  Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

  Land møter Hav 2019 i Ålesund

  Konferanse Bioøkonomikonferanse for å styrke innovasjonssamarbeid og verdiskaping i blå og grønn sektor. Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er bakgrunnen for at de fire nasjonale næringsklyngene innen grønn og blå bioøkonomi inviterer til den unike konferansen «Land møter hav».

  Konferansen er nå fulltegnet

  Organizer: NCE Blue Legasea
  Date:
  Place: NMK, 7 et. Borgundveien 340
  2019 LMH illustrasjon med arrangører og tid og sted.JPG

  Program

  Konferansier: Heidi Nakken, EU Rådgiver ÅKP 

  12:00 Registrering m/kaffe

  Felleslunsj i anledning Campus Uka ved Møretanken 

  12:30  Åpning av konferansen

  Ordfører i Haram, Vebjørn Krogsæter (SP)

  Blå/grønn innovasjon med utspring i tradisjonelle næringer

  Patogen v/ CEO Jørn Ulheim

  Bærekraftig lakseoppdrett på land

  Salmon Evolution v / CEO Odd Tore Finnøy 

  Kaffepause

  13:30    Teknologi og digitalisering

  Teknologi for økt utnyttelse av biomasse fra land og hav

  Sintef Manufacturing v/ Spesialrådgiver Marit Aursand

  VR og AR teknologi reduserer avstanden mellom hav og land

  Doxacom v/ Senior rådgiver Unni Grebstad

  Økt konkurransekraft gjennom digital transformasjon med smarte sjekklister og oppgaver

  Zegeba v/ COO Line Skarmyr

  Aquacloud

  NCE Seafood Innovation v/ CEO Nina Stangeland

  Pause og en matbit 

  14: 50  Eksempler på blågrønt samarbeid og prosjekter

  Blue Circular Economy, et EU-prosjekt om økt verdiskapning ved resirkulering av fiskeutstyr

  NTNU Ålesund v/ Siv Marina Flø Grimstad

  Noen må ta seg av rest-råstoffene: Fisk og alger som gjødsel til planter

  NORSØK v/ Anne-Kristin Løes

  Fra hav og jord, til åker, fjøs og bord

  Møreforsking og NORSØK v/ Agnes Gundersen  

  Røyeoppdrett – Innlandet blir del av akvakultureventyret

  Klosser Innovasjon v/ Tone Blixøen

  Digitalisering og bærekraftig matproduksjon hånd i hånd

  NOFIMA v/ Nils Kristian Afseth 

  Biocycle- Hvordan kan et lite krepsdyr bidra til økt
  ressursutnyttelse og bærekraft i biobaserte næringer?

  SINTEF OCEAN v/Kirsti Greiff

  16:00  Workshop

  17:30  Paneldebatt: Hvordan kan vi ta dette videre?

  Annik Fet/ NTNU Ålesund, Vebjørn Krogsæter/Ordfører i Haram (SP),

  Agnes Gundersen/ Møreforsking, Marit Aursand/ Sintef Manufacturing,

  Odd Tore Finnøy/ Salmon Evolution, Frank Larsen /Klosser Innovasjon 

  18:00 Oppsummering og avslutning, lansering av LmH2020

   

   

   

   

   

  Fagdag "Celle-, dyre- og kliniske studier"

  Seminar Marine for Health inviterer til fagdag. Få en felles forståelse om bruk av celle-, dyre- og kliniske studier til å utvikle produkter med høyere verdi.

  Organizer: Marine for Health, NCE Blue Legasea
  Date:
  Place: Marco Polo, NMK-bygget, Borgundveien 340, Ålesund
  Bilde Klinsk studie.jpg

  Formålet med fagdagen er at bedrifter og FoU-aktører i marin næring får en felles forståelse om bruk av celle-, dyre- og kliniske studier til å utvikle produkter med høyere verdi. Fagdagen vil gi innsikt i hvilke studier FoU-aktører i NCE Blue Legasea klyngen kan tilby samt et utvalg bedrifter vil belyse behovet i næringslivet. Fra et godt utvalgt av FoU-aktører og bedrifter vil muligheter og utfordringer innen følgende tema bli belyst:   

  • Biokjemiske studier
  • Cellestudier
  • Dyrestudier
  • Kliniske studier
  • Student studier
  • Pilot-studier

  Fagdagen vil ha fokus på hvilke life science studier som tilbys regionalt, men også mulighetene nasjonalt og internasjonalt. Gjennom kunnskapsdeling, dialog og samarbeid håper Marine for Health og NCE Blue Legasea at fagdagen vil danne grobunn for utvikling og kommersialisering av marine produkter med høyere verdi.  

  Vi starter dagen med en lett lunch og etter foredragene vil det bli tilrettelagt for videre dialog og møter mellom deltagere.

  PROGRAM

  1100 – 1145:   Lunch & Mingling

  1150 – 1200:   Introduksjon seminar

  Svein Erik Gaustad – Prosjektleder Marine for Health

  KEYNOTE

  1200 –1230:    Helsefremmende effekter av Calanusolje – indikasjoner fra eksperimentell forskning

  Terje Larsen, Professor UiT - Norges Arktiske Universitet

  FoU-AKTØRER: NASJONALE & REGIONALE

  1230 –1245:    Helseeffekter av nordatlantisk fiskeolje i dyr og mennesker

  Tone-Kari Knutdatter Østbye, Seniorforsker Nofima

  1245 – 1300:   Helseeffekter av fiskeproteiner – studier i mennesker og rotter

  Oddrun Anita Gudbrandsen – Forsker Universitetet i Bergen

  1300– 1315:   Mørelab  - pre-kliniske analyser som verktøy til marin verdiskapning?

  Jennifer Mildenberger, Forsker Møreforskning Ålesund

  1315 – 1330:   Forskningsmuligheter ved Institutt for biologiske fag Ålesund

  Gro Audveig Hagen Bjørnøy, Universitetslektor NTNU Ålesund

  1330 – 1345:   Gene lipid interactions in colorectal cancer

  Caroline Hild Pettersen, Forsker NTNU Trondheim

   

  1345 – 1400:   Kaffepause

   

  1400 – 1415:   Klinisk problemstilling, korleis gjennomføre den kliniske studie?

  Dag Arne Lihaug Hoff – Overlege Helse Møre & Romsdal

  1415 – 1430:   Helse, velferd og teknologi ved NTNU

  Magnus Steigedal – Leder tematisk satsningsområde NTNU

  NÆRINGSLIVSAKTØRER

  1430 – 1450:   Halstensen Granit – hvordan utvikle høyverdige produkter fra restråstoff?

                          Alfred Halstensen – Professor Universitet i Bergen, medeigar Halstensen Granit 

  1450 – 1510:   Aker Biomarine – hva trenger vi på veien videre?

                          Andreas Storsve, Forskningssjef Aker Biomarine

  1510 – 1530:   Rimfrost – hva trenger vi på veien videre?

                          Inge Bruheim, Forskningssjef Rimfrost

  1530 – 1550:   Arctic Nutrition – studieforløp fra silderogn til psoriasismedisin

                          Hogne Halleråker, Grunnlegger og CSO Arctic Nutrition

  1550 – 1600:   Hvordan samarbeider vi best mulig på veien videre?

                          Alle - Rundbordsdiskusjon

  1600 – :           Kaffe & Mingling

  Påmeldingsfrist: TORSDAG 21.03.19


  Fagdag Cellestudier Dyrestudier

  Kontaktinformasjon


  Personvernerklæring:

  Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.