Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Strategier for økt marin verdiskaping og helårige arbeidsplasser

NCE Blue Legasea pekes på som en viktig aktør i regjeringens nylig fremlagte strategi for økt marin verdiskaping, og flere av våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere blir fremhevet spesielt.

Blue Legasea
regjeringas strategier.jpg

I forbindelse med at regjeringen 21. juni la fram Meld. St. 32 (2018–2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring», ble det fremlagt strategier for økt verdiskaping fra marint restråstoff og helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien. 

Regjeringen viser til en FHF finansiert analyse utarbeidet av SINTEF og Kontali om tilgang og anvendelse av marint restråstoff i Norge. Beregninger viser at det i 2018 var 131 700 tonn restråstoff fra torsk hyse, sei, blåkveite, lange, brosme, uer og steinbit levert fra norske fartøy som ikke ble utnyttet. De største volumene av ikke utnyttet restråstoff fra hvitfisk er hoder, tunger, lever, rogn, melke, avskjær, skinn og bein, rygger, mager, tarmer og svømmeblære. 

For å øke verdiskapingen fra marint restråstoff ønsker Regjeringen å legge til rette gjennom fleire ulike tiltak, herunder å investere i forskning og utvikling for å bidra til utvikling av ny teknologi og kompetanse for utnytting av restråstoff, arbeide for bedre markedstilgang for alle marine produkt, og sikre langsiktige og stabile rammevilkår for næringa. Regjeringen vil også sende på høring et forslag om å øke lasteromsavgrensingene for torsketrål, seitrål og reketrål for å bidra til at mer restråstoff kan bringes i land.

I strategien fra regjeringen pekes det på at klynger som NCE Blue Legasea er en viktig aktør i dette arbeidet, og flere av våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere blir fremhevet spesielt. 

Les mer og finn regjeringens strategier på nettsiden til Nærings- og fiskeridepartementet

Les Analyse marint restråstoff 2018 på nettsiden til  FHF