Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fornyet støtte til Land møter hav

Prosjektet Land møter hav får fornyet støtte i bioøkonomiordningen til Innovasjon Norge.

Blue Legasea
ESD_blur_zoom.jpeg

Foto: Elise Sæle Dahle har vært prosjektutvikler i Land møter hav siden desember 2021, og med fornyet tillit til prosjektet vil hun fortsette sitt arbeid. Bilde hentet fra BlueBioClusters.

Land møter hav bidrar til å bygge de nye sirkulære verdikjedene

Prosjektet Land møter hav er et samarbeid mellom de nasjonale klyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, Biotech North og NCE Blue Legasea. Land møter hav jobber i skjæringspunktet mellom ressursstrømmer, infrastruktur og forretningsutvikling. Prosjektet jobber med konkret prosjektutvikling, bidrar til politikkutforming, samt det å bygge kompetanse på tvers av silo. Prosjektet er en unik pådriver for omstilling til sirkulære verdikjeder.  Målet er å bidra til bærekraftig innovasjon og industriutvikling på tvers av blå og grønn sektor. Samarbeidet starta i 2018, og siden det har det blitt arrangert workshops, webinar og konferanser på tvers av klyngene. Dette viste behovet for dedikerte ressurser til å styrke tverrsektorielt samarbeid. 

I Norge har vi lykkes godt med klyngesamarbeid innen enkeltsektorer. Dette har ført til konkurransedyktige, sterke industrier. Men overgangen til en sirkulær økonomi krever samarbeid på tvers av sektorer, og tilstrekkelig med ressurser til dette. Totalt har Land møter hav bidratt til å hente rett i under 20 millioner i forskningsstøtte, det har mobilisert 10 millioner i bidrag fra industriaktører på tvers av landbruk, fiskeri og havbruk.Forlengingen av støtten viser at sirkulærøkonom står i fokus for de norske klyngene.