Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Elise Sæle Dahle skal lede ny satsing på blågrønn innovasjon

Satsingen på prosjektet «Land møter Hav» styrkes, og nå er prosjektutvikler kommet på plass for å lede prosjektet med blågrønn innovasjon videre.

Blue Legasea
elise land møter hav.jpeg

Elise Sæle Dahle går inn som prosjektutvikler når næringsklyngene NCE Blue Legasea, Biotech North, NCE Heidner Biocluster, og NCE Seafood Innovation fortsetter arbeidet med å skape synergier mellom blå og grønn bioøkonomi under paraplyen Land møter hav. 

Elise Sæle Dahle starter i den nye stillingen 1. desember, og blir en pådriver for bærekraftig verdiskaping på tvers av landbruk og marin/biomarin sektor.

Elise kommer fra rollen som leder av design- og rådgivningsselskapet Haltenbanken. Der har hun arbeidet med mange ulike oppdragsgivere som spenner fra store internasjonale konsern, via offentlige institusjoner og organisasjoner, til nasjonale og regionale SMB-bedrifter. Hun har ledet store strategiske og tverrfaglige prosesser, og arbeidet mye med forretningsutvikling, merkestrategi og bærekraft.
- Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende utfordringen, og ser fram til å bli kjent med bedriftene i klyngene, og komme tett på problemstillingene bransjen kjenner på. Det ligger et stort potensial i å få til samskaping og innovasjon på tvers, sier Sæle Dahle. 
- Ved å jobbe tett sammen, dele erfaringer, kompetanse og idéer, kan vi skape nye forretningsområder og gjøre bioøkonomien til et viktig bidrag i omstillingen av norsk næringsliv, mener den nye lederen av satsningen.
- Vi er svært glade for å få Elise med på laget. Med hennes bakgrunn som erfaren prosjektleder og prosess-fasilitator, er hun trent i å få folk med ulikt faglig ståsted, kompetanse og bakgrunn til å jobbe sammen med komplekse problemstillinger, sier klyngeleder i NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy.


Land møter hav samarbeidet skal bidra som katalysator for prosjektutvikling på tvers av blå og grønn bioøkonomi. De enkelte klyngene har stor kunnskap innen sine områder, og det er behov for å utvikle felles prosjekter som bidrar til reelle industrielle løft i begge sektorer. Prosjektutvikler skal bidra til å utløse potensialet innenfor innovasjon, verdiskaping, samt kunnskaps- og kompetansedeling på tvers av bioøkonomiene.
Prosjektet «Land møter Hav» er unikt nettopp fordi det ser på innovasjon, verdiskapning og sirkulærøkonomi på tvers. Prosjektet er sikret støtte fra Innovasjon Norge over en 2-års periode.

Marint Vitensenter i Ålesund åpner 1. september

På det nye marine vitensenteret på Atlanterhavsparken kan du lære om havet på nye spennende måter.

Blue Legasea
havnasjonen Atlanterhavsparken.JPG

Utstillingen Havnasjonen inneholder tematiske områder med aktiviteter som gir økt forståelse for Norge som havnasjon. I utstillingen kan du gå inn i en tareskog, dra på tokt med dykkerklokka, lage bølger, bygge undervannslandskap eller fange sild på fiskefeltet. Du kan reflektere over hvordan transportmidler på sjø, land og luft påvirker miljøet vårt, forvalte fiskeressurser, eller finne ut hvilke råvarer vi eksporterer fra det uendelige kjøkkenet.

Å leve i havet er utstillingen der du opplever dyrs biologiske tilpasninger for et liv i havet. Gjennom forskjellige eksperimenter og aktiviteter med fantastiske modeller og installasjoner gjøres opplevelsen mer spennende, og det biologiske mer forståelig. 

Havforskning er et utstillingsområde som skaper undring, inspirasjon og forståelse for viktigheten av forskning i havet der 95% av livet i havet fortsatt er et mysterium.

Les mer om Atlanterhavsparken og Vitensenteret

Har miljøsertifisering noen betydning?

-Forbrukerne stiller stadig strengere krav, uten miljømerke vil ikke norsk sjømat få innpass i det britiske markedet!

Blue Legasea
Fosnavågkonferansen.jpg

Denne kronikken er skrevet av Janita Arhaug, Prosjektleder fiskeri i NCE Blue Legasea og stod først på trykk i Fiskeribladet 29.juni 2021. Resultatene det vises til i kronikken ble presentert på Fosnavågkonferansen 17.juni.

Dette var første gang jeg hørte om miljømerking, Jeg var på en markedsreise i England i 2002 med Eksportutvalget for fisk. Beskjeden fra innkjøpere av sjømat var klar!

Få år tidligere hadde torskebestanden utenfor Newfoundland i Canada kollapset. Overfiske var blitt et hett tema. Som fisker hadde jeg selv vært med på å fiske for mye småfisk, feil sort, og på feil plass. Det var ingen grunn til å betvile at overfiske fantes også hos oss.

MSC

Marine Stewardship Council er en internasjonal ideell organisasjon som ble etablert i et samarbeid mellom Unilever og WWF i 1997 for å bekjempe det store globale problemet med overfisking. Organisasjonen ble uavhengig i 1999.
MSC sitt mål er å bruke et sertifiseringsprogram, og miljømerke, til å bidra til å bevare livet i havet ved å anerkjenne fiskeri som driftes bærekraftig, og påvirke valgene forbrukerne tar når de kjøper sjømat. MSC-miljømerket med den blå fisken, betyr at sjømaten er villfanget, kommer fra en levedyktig bestand, og har blitt fisket med omtanke for havmiljøet.
Over 400 fiskerier er sertifisert etter MSC fiskeristandard, dette tilsvarer rundt 15% av den globale fangsten. Rundt 90 fiskerier er under vurdering. Tall fra MSC viser at vi i Norge har 268 bedrifter, og globalt 5452 bedrifter, med sporbarhetssertifikatet. Totalt finnes om lag 19.500 ulike produkter med MSC merke synlige i butikk for konsumenter.

Sertifiserte norske fiskerier

Fiskerne var egentlig skeptisk til MSC ordninga i starten, men eksportørleddet var tydelig på behovet. Etter hvert startet fiskeriorganisasjonene selv arbeidet med å få MSC sertifisert flere sentrale fiskeslag. I dag har vi 15 norske fiskerier sertifisert, og 4 suspendert.
Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag følger sertifiserings prosessene og dialogen med MSC for de norske fiskeriene på vegne av sjømatnæringen. For noen arter, som krill i Antarktis, tar aktørene selv denne prosessen.
En betingelse for å få MSC sertifisering er at det foreligger kvotefordeling for fiskeriet mellom de ulike kyststatene som sikrer at totalkvoten fiskes innenfor vitenskapelige råd fra ICES. De suspenderte norske fiskeriene skyldes ikke at norsk fiskeriforvaltning har blitt dårligere, men at vi ikke har fått på plass kvotefordelingsavtaler, og på grunn av kysttorskproblematikken.

Ja vi bruker MSC

MSC er et omfattende, og omdiskutert tema. Jeg har forsøkt å få et innblikk i hvordan MSC påvirker markedet for ulike bedrifter i NCE Blue Legasea. Bedriftene dekker verdikjeden fra fangst og produksjon av råstoff, videreforedling, salg og eksport. Flere av bedriftene opplyser at det er helt utelukket å bruke råstoff fra fiskeri som ikke er MSC godkjent. Spesielt viktig er MSC for torsk, sei, hyse, reker, og krill. Miljømerket brukes på Omega3 bulkprodukter, fiskeolje og mel. Noen bedrifter bruker også MSC indirekte - med opplysning om at fiskeriet er MSC sertifisert.

Viktigst i Europa

For enkelte land i Europa er MSC helt avgjørende for både salg og pris. MSC er spesielt viktig for UK, Tyskland og Frankrike, og mindre viktig i Øst-Europa. For USA er det litt varierende. Hovedsakelig store kunder forlanger at produktene kommer fra et MSC sertifisert fiskeri. Mindre kunder er ikke så opptatt av MSC, dette har helt klart sammenheng med hva de må betale for å bruke logoen.
I Asia kjenner de største bedriftene til MSC, men det er ikke et krav for å komme inn i markedet. I Afrika og Latin Amerika er det foreløpig ingen som etterspør MSC.

Kvalitetsstempel for bærekraft

MSC sertifisert fiskeri er viktig for å sikre tilgang på nye og eksisterende kunder. Det er ikke slik at MSC gir en merverdi i seg selv, mer at en blir «straffet» for å ikke ha det. Sertifiseringen brukes som et kvalitetsstempel og dokumentasjon for at vi bruker bærekraftige råvarer. Med MSC får vi en bedre bærekrafthistorie.
Uten MSC derimot, begrenses mulighetene i markedet. For torsk og hyse ville fangstverdien blitt redusert. Uten MSC taper vi en vesentlig fordel ift. andre internasjonale aktører.

Tapes marked som konsekvens av MSC bortfall?

Noen bedrifter har hatt MSC kontinuerlig for sine arter og har ikke blitt rammet av bortfall av MSC. Andre bedrifter har produsert opp kvantum i perioden de fortsatt hadde MSC godkjenning for sine arter og har ikke merket konsekvenser ennå.
Bortfallet av MSC på makrell har betydd lite da makrellen eksporteres til Øst-Europa og Asia. Det samme gjelder NVG sild, som heller ikke har tapt noe marked etter at den mistet sertifiseringen.
Olje- og melprodusenter derimot har tapt marked på grunn av innblanding av fiskeslag uten MSC. Da Kolmule mistet MSC merket slo det kraftig inn på prisen fordi melet ikke lenger kan brukes til oppdretts fòr, og istedet må selges til lavere betalende markeder.

Gullstandard for fiskeri

Flere faktorer spiller rolle for bedriftene sin markedstilgang og lønnsomhet, slik som kvalitet, leveransedyktighet, og gode handelsavtaler. Likefullt vil et frafall av MSC fort bli et være, eller ikke være.
Miljø, bærekraft og sporing er viktig. MSC er den mest anerkjente sertifiseringen vi har i dag, og oppfattes som miljømerkenes gullstandard for fiskeri. For den generelle omdømmebyggingen av norsk sjømat er det derfor ikke gunstig at vi mister sertifikater.

Vil du være en spydspiss innen blågrønn innovasjon?

Søknadsfrist utgått! Gjennom stillingen som PROSJEKTUTVIKLER LAND MØTER HAV tilbyr vi en unik mulighet med stor påvirkningskraft i tverrsnittet mellom fire klyngeorganisasjoner som bidrar til å styrke en bærekraftig verdiskaping mellom landbruk og marin sektor.

Blue Legasea
landmøterhav_norsk.png

PROSJEKTUTVIKLER LAND MØTER HAV 

Vi er nysgjerrig på deg som ser på dette som et naturlig neste steg i din karriere, og kan love stor personlig og tverrfaglig utvikling.

Næringsklyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North tar en sentral rolle i arbeidet med å skape synergier mellom blå og grønn bioøkonomi. For å gjennomføre løftet og få fortgang i blågrønn innovasjon, ansettes det en Prosjektutvikler som skal videreutvikle klyngenes samarbeidsprosjekt.

Prosjektutvikler skal jobbe på tvers av de fire næringsklyngene under paraplyen Land møter Hav . Målet er å øke kompetanse, og at Land møter Hav skal bidra som katalysator for prosjekter på tvers av blå og grønn bioøkonomi. De enkelte klyngene har stor kunnskap innen sine områder, og det er uforløst behov for å utvikle felles prosjekter som bidrar til reelle industrielle løft i begge sektorer. Rollen til Prosjektutvikler blir å sikre innovasjon, verdiskaping, samt kunnskaps- og kompetansedeling.

Du vil bli en nøkkelperson i arbeidet med å skape konkrete løsninger på bærekraftsuftordringene, og vil lykkes med dette gjennom fokus på samarbeid og kunnskapsdeling. Vi ser etter deg som har klare tanker om hvordan du vil bidra til å styrke satsingen mellom klyngene og sektorene, og vil ha en sentral rolle i arbeidet med å realisere vår ambisjon om blågrønne innovasjoner.

Ansvar og oppgaver i korte trekk:

 • Være bindeledd og skape fruktbare samarbeider på tvers mellom næringsklyngene under paraplyen Land møter Hav
 • Utvikle innovasjonsforslag fra medlemsbedriftene og klyngene til konkrete FoU- prosjekter som fremmer næringene og blågrønn innovasjon
 • Utvikle og sikre fremdrift i prosjekter på tvers mellom næringsklyngene
 • Sikre at Land møter hav -satsingen bidrar som katalysator for prosjekter på tvers av blå og grønn bioøkonomi
 • Etablere en felles kunnskapsplattform og sikre forståelse for mulighetene som ligger i blågrønn innovasjon
 • Skape relasjoner og navigere i komplekse landskap

Stillingen som Prosjektutvikler er en prosjektstilling i 2 år med mulighet for forlengelse.

For at rette person i rollen skal lykkes, vil klyngelederne bidra med kompetanse fra sine respektive kjerneområder. De sitter også i styringsgruppen, og vil være pådrivere for at rollen har riktig mandat og oppslutning. Stillingen forutsetter reiseaktivitet og regelmessige besøk i de ulike klyngene og medlemsbedrifter.

Hva skal til for at du lykkes?

For å lykkes i rollen har du genuin interesse for bærekraft kombinert med en solid forretningsforståelse. Vi ser etter deg som evner å definere og utvikle verdiskapende prosjekter.

Du har utpregede relasjonsbyggende egenskaper og selvtillit og mot til å utfordre på en konstruktiv måte. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å bidra til utvikling av næringene og rollen vil være en viktig spydspiss i arbeidet. Vi søker derfor etter deg som evner å inspirere, engasjere og forankre dette arbeidet både internt i klyngenes medlemsbedrifter og næringene for øvrig.

Av natur mener vi det er essensielt at du er nysgjerrig og søkende, da dette er et område som krever systematisk og kontinuerlig innhenting av informasjon og kunnskap.

Faglige kompetanser:

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Erfaring med prosjektplanlegging, -gjennomføring, -ledelse og -metodikk
 • Gjerne erfaring med blå og/eller grønn sektor
 • Fordel med prosjekterfaring fra eksempelvis innovasjon, forretningsutvikling, bærekraft, klynger/nettverk

Kontaktinformasjon The Assessment Company:

Vi har valgt The Assessment Company AS til å bistå oss med rekrutterings- og utvelgelsesprosessen. Er du nysgjerrig på å høre mer om denne muligheten og har en hektisk hverdag? Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale eller send oss en mail, så tar vi kontakt med deg:
Kathrine Bjerga, tlf. 901 98 167, e-post: kathrine.bjerga@theac.no
Terje Bølstad, tlf. 952 42 423, e-post: terje.bolstad@theac.no

Søk her: The Assessment Company AS

Søknadsfrist: 8. august
Vi ser frem til å høre fra deg!

Om arbeidsgiveren

Næringsklyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North skaper gode prosjekter på tvers av organisasjonen med formål om bærekraftig verdiskaping. De fire klyngene jobber for kunnskapsdeling, innovasjon og bærekraft, og målet med samarbeidsprosjektet er forankret i klyngenes daglige virksomhet og deres medlemmer. Næringsklyngene har siden 2018 samarbeidet tett under paraplyen Land Møter Hav med et felles mål om å styrke bærekraftig verdiskaping mellom landbruk og marin sektor. I løpet av 2020 har klyngene fått stadfestet behovet og interessen for samarbeid på tvers av grønn og blå bioøkonomi.

NCE Blue Legasea søker Prosjektleder Marin/Maritim

Søknadsfrist utgått!
Som prosjektleder i NCE Blue Legasea får du arbeide i et av Norges mest spennende innovasjonsmiljø. Vil du bli vår nye kollega?

Blue Legasea
a__kp_Prosjektleder_FB_1200x628px_0621.png

OM ÅKP 

Innovasjonsselskapet ÅKP AS har i 20 år arbeidet for at gründere og etablert næringsliv skal lykkes med å vokse, og skape flere verdier og arbeidsplasser. ÅKP tilbyr rådgiving og tjenester innen innovasjon og entreprenørskap og driver innovasjonssenteret Blue Innovation Arena, MAFOSS og Digicat – Norsk Katapult. ÅKP er klyngeadministrasjon for noen av Norges største og viktigste næringsklynger (GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea) der verdensledende bedrifter samarbeider på tvers for styrket konkurransekraft.

NCE Blue Legasea

Blue Legasea – Norwegian Centre of Expertice er en nasjonal næringsklynge for innovasjon og verdiskapning basert på marint råstoff. Klyngeprosjektet arbeider for å utvikle marin og biomarin næring til det beste for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge. Klyngen skal være en katalysator for tverrsektorielt samarbeid og deling av kunnskap. Strategiske fokusområder for klyngen de neste to årene er definert som «marine og maritime koblinger» og utvikling av «kunnskap for høyere verdi». Målet er å styrke verdiskaping og konkurransekraft forankret i det grønne skifte, bærekraft og sirkulærøkonomi.

Stillingen som Prosjektleder er en prosjektstilling i to år med mulighet for forlengelse.

ANSVARSOMRÅDER:

 • Dialog med næringen og behovskartlegging av nye kompetanseområder.
 • Initiativtaker, pådriver og bindeledd i aktiviteter og prosjekter for
 • videreutvikling av klyngeprosjektet.
 • Utvikle relasjoner med medlemsbedrifter og interessenter til klyngen.
 • Etablere felles kunnskapsbase og sikre forståelse for bærekraftig utvikling.

Ønskede kvalifikasjoner/ kompetanse

•Relevant utdanning på masternivå, min. bachelor.
•Erfaring med prosjektplanlegging, -gjennomføring, -ledelse og -metodikk.
•Erfaring fra og kjennskap til marin eller maritim industri og forretningskultur.
•Fordel med prosjekterfaring fra eksempelvis innovasjon, forretningsutvikling, bærekraft, klynger/nettverk.
•Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.

Egenskaper som er viktige

•Du har evne til å utvikle nettverk mellom utviklingsorienterte bedrifter og relevante fagmiljø.
•Du kan planlegge, lede og gjennomføre prosjekter av verdi for klyngepartnerne og skjønne hvordan næringens behov kan omsettes til gode prosjekt.
•Du har evnen til å kombinere interessen for bærekraftig industri og bærekraftige produkter med forretningsforståelse.
•Du vil bidra med ideer og innspill på tvers av et spennende kompetansemiljø i ÅKP.

Vi tilbyr

Som prosjektleder i Blue Legasea får du mulighet til å arbeide i et av Norges mest spennende innovasjonsmiljø. Stillingen ligger under ÅKP, og du kan forvente oppgaver knyttet opp mot ÅKPs øvrige aktiviteter innen innovasjon og entreprenørskap. Reising og utadrettet aktivitet må regnes med. Gode lønns- og pensjonsvilkår.

For mer informasjon kontakt:

Klyngeleder Wenche Uksnøy, wenche@legasea.no, +47 900 15 073 eller
rådgiver Knut Åsebø, knut.asebo@gmail.com, +47 916 14 771
Søknader sendes innen 1. august til post@legasea.no

Vi må læres opp til å bruke mer tang og tare

De nye generasjonene vil ikke bare ha mat til kroppen, de vil også ha produkter som forbedrer og styrker helsen uten å skade miljøet.

Blue Legasea
fiskeribladet photo.jpg
Kan Norge bli en stor aktør i markedet for tang og tare? Bildet fra Sjømatfest 2020 viser blant annet snacks fra tang.Foto Fiskeribladet: Arkivfoto Jørn Mikael Hagen

Kronikken ble først publisert i Fiskeribladet.

Grønt, bærekraftig, sunt og organisk – dette er ord som nå er blitt vanlige i dagliglivet vårt. De er også blitt viktige parametere som sluttforbrukeren tar hensyn til i en kjøpssituasjon.

Matindustrien har ansvaret for å finne nye måter å produsere bærekraftig og sunn mat for å kunne mette mer enn ni milliarder mennesker i 2050. For å kunne møte denne utfordringen, kan tang og tare kan få en rolle.

Verdens produksjon av makroalger har mer enn tredoblet seg, fra 10,6 millioner tonn i 2000 til 32,4 millioner tonn i 2018, og den er verdt mer enn seks milliarder amerikanske dollar per år, ifølge Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Det internasjonale markedet domineres av asiatiske land som Kina, Indonesia og Filippinene. Norge kan imidlertid bli en stor aktør i dette nye markedet, takket være Norges naturlige forutsetninger med mer enn 100.000 km kystlinje, øyer og skjær og det kalde, næringsrike havet. Blant de nåværende 221 tangartene av kommersiell verdi dyrkes det nå rundt ti av disse intensivt over hele verden.

I Norge dyrkes det hovedsakelig to tangarter: sukkertare (Saccharina latissima) og butare (Alaria esculenta). Det siste tiåret har interessen for dyrking av tang økt i Norge. På fem år er produksjonen doblet, med en årlig produksjon på 117 tonn i 2019 og en verdi på 4,3 millioner kroner.

Avhengig av tangart, finnes det flere tilgjengelige markeder: mat, kosmetikk, farmasøytisk industri, konsum, fôr til kjæledyr og gjødsel. Konsum av tang i Norge går helt tilbake til vikingene. De hadde sannsynligvis med seg tørket søl (Palmaria palmata) på lange ekspedisjoner til sjøs, i kraft av de beskyttende egenskapene den hadde mot skjørbuk på grunn av det høye innholdet av vitaminer.

Tarearter har en rik umami-smak og kan brukes som naturlig salt, noe som gjør den til en fremragende kilde for utvikling av nye matvarer. Flere norske selskaper har allerede gjort et skifte og produserer rå, tørket tang som en naturlig ingrediens av høy kvalitet, eller har utviklet egne forbrukerprodukter.

Tango Seaweeds administrerende direktør, Annelise Chapman, refererer til forbrukerproduktene som et svært nyttig verktøy, både for å få direkte markedsinnsikt og ikke minst for å kommunisere og bygge kunnskap sammen med potensielle kunder.

Selv om «sushi-trenden» gjorde makroalger mer populært på det europeiske markedet, vet de fleste ikke hvordan de skal bruke tang i matlaging. «For å øke bruken av tang i næringsmiddelindustrien, er det viktig at konsumentene får opplæring.

Selv om tang inneholder mange sunne forbindelser som vitaminer, fibre, naturlige antioksidanter og mineraler, kan noen elementer som jod eller arsen være skadelige ved høye doser, rapporterer Celine Rebours, forsker ved Møreforsking.

«Vi har fortsatt mye å jobbe med for å forbedre oppdrett av tang og utvikle nye, sunne produkter til menneskelig konsum. Sesongpreget innhøsting, samt nye stabiliserings- og forbehandlingsprosesser er viktige utfordringer som må overvinnes for å etablere en bærekraftig dyrkingsindustri i Norge på kort sikt.»

Norge kan spille viktig rolle i dette nye markedet på grunn av landets posisjon innen sjømat og havbruk i verden.

Nordmenn har allerede kunnskap og infrastruktur fra lakseoppdrett, men tang kan også bli en flott mulighet til å forbedre bærekraften i havbruksnæringen. I tillegg til å fremme menneskers helse, er dyrking av tang potensielt positivt for miljøet vårt.

Tang kan ha betydning både for opptaket av oppløste næringsstoffer fra det omkringliggende miljøet, for karbonbinding og for å øke biologisk mangfold. Integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) er dyrking av flere arter fra ulike deler av næringskjeden.

I et slikt system brukes makroalger som filtre for oppløste næringsstoffer: nitrat og fosfat. «Jeg vurderer IMTA for fremtidig produksjon av tang i Norge, men også for å forbedre havbruksnæringen og redusere næringens miljøavtrykk. Det er et vinn-vinn-system», sier Celine Rebours, «men det er behov for regulatoriske insentiver og myndigheters støtte for å øke bruken av disse nye teknologiene og markedsføre nye matvarer.»

Markedet for tang og tare øker hvert år, og grønnsaksboomen som følger forbrukernes nye bekymringer for helse- og miljøpåvirkninger gjør tang og tare til en flott mulighet for Norge. Men Rom ble ikke bygget på en dag, og etablering av en ny industri krever tid og samarbeid mellom alle interessentene.

Blågrønt klyngesamarbeid får 2 mill i støtte

Sammen med NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster og Biotech North tar NCE Blue Legasea en sentral rolle i arbeidet med å utnytte mulighetene til samarbeid mellom blå og grønn bioøkonomi.

Samarbeidet er unikt i Norge, og for å gjennomføre løftet og få fortgang i blågrønn innovasjon, ansettes det en prosjektleder som skal videreutvikle klyngenes samarbeidsprosjekt.

Blue Legasea
Fellesbilde med tekst v3.png

Næringsklyngene har siden 2018 samarbeidet tett under paraplyen Land møter hav med et felles mål om å styrke bærekraftig verdiskaping mellom landbruk og marin sektor. I løpet av 2020 har klyngene fått stadfestet behovet og interessen for samarbeid på tvers av grønn og blå bioøkonomi.

Sirkulærøkonomi

Samarbeidet er unikt i Norge, og det siste året har de fire klyngene jobbet for å utvikle konkrete prosjektideer som grønn og blå sektor vil ha nytte av.

Gjennom en innovasjonsprosess høsten 2020 ble behovet for nye bærekraftige fôringredienser pekt på som et viktig område hvor nettopp løsningene kan ligge i et tverrsektorielt samarbeid. Kortreiste råstoffer skal bli et supplement og erstatning for soya, fiskemel og –olje. Gjennom prosessen har det kommet tydelig frem at dette også er globale problemstillinger der Norge kan innta en ledende posisjon.

Et felles industrielt løft

De fire klyngene jobber for kunnskapsdeling, innovasjon og bærekraft, og målet med samarbeidsprosjektet er forankret i klyngenes daglige virksomhet og deres medlemmer.

Tidligere i år fikk klyngesamarbeidet midler gjennom utlysningen Grønn Plattform til forprosjektet Innovasjon for bærekraftig fôr til laks og produksjonsdyr.

- Det at vi fikk midler, forteller oss at dette er et viktig satsingsområde og som med den nye ressursen kan vokse betraktelig, sier de fire klyngelederne.

Bærekraftige løsninger

Innovasjon Norge bidrar med finansiell støtte til samarbeid mellom klyngene for å styrke arbeidet med å utvikle nye og bærekraftige løsninger for blå og grønn sektor.

- Innovasjon Norge skal støtte utviklingen av løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog. Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye produkter. Dette initiativet på tvers av sektorene er veldig spennende, sier Sigridur Thormodsdottir, avdelingsleder i Innovasjon Norge.

landmøterhav_norsk.png


Økt behov for samhandling 

Dette blir en spennende stilling der prosjektlederen skal være engasjert for to år i en 100 prosent stilling som skal jobbe på tvers av de fire næringsklyngene. Klyngelederne er styringsgruppe for prosjektet og bidrar med kompetanse fra sine respektive kjerneområder. Målet er å øke kompetanse på tvers, og at Land møter hav skal bidra som katalysator for prosjekter på tvers av blå og grønn bioøkonomi.

Behovet for samhandling er ytterligere bekreftet gjennom 2020, og interessen har vist seg å øke i klyngesamarbeidets fjerde år. Det er etablert prosjektgrupper for gjennomføring av aktiviteter, og klyngenes rolle i disse aktivitetene er definert i samråd med klyngemedlemmer og partnerbedrifter.

- Vi ser frem til å fortsette dialogen med Innovasjon Norge og andre offentlige aktører for å realisere prosjektmuligheter mellom blå og grønn sektor, avslutter de fire klyngelederne.

 

Trenger fiskere mer kunnskap om verdikjeden på land?

For å lykkes med ambisjonene om å øke verdien av marint råstoff er det viktig å involvere fiskere i sterkere grad i de ulike prosessene som skjer i verdikjeden også på land. - Vi ønsker derfor å ta fiskerne med fra kai til marked!

Blue Legasea
Artikkel Fiskeribladet.JPG

Bildet er fra Fiskeribladet tirsdag 4.mai 2021 der artikkelen først stod på trykk.

Skrevet av Janita Arhaug/prosjektleder fiskeri NCE Blue Legasea og Kari Lisbeth Fjørtoft/seniorrådgiver Møreforsking AS.

Økt kunnskap = økt verdiskapning

Stadig flere som rekrutteres til fiskeflåten kommer fra skoleverket og har fått en teoretisk tilnærming til fiskeryrket. Når de kommer om bord, gjenstår det likevel mye å lære. De får kunnskap og danner seg holdninger basert på læremestrenes egne erfaringer. Det er en kjapp måte å lære på, og utrolig viktig at det som læres er riktig.

Med erfaring fra sjøen med fiskeri og oppdrett, har vi i våre jobber senere fått muligheten til å følge fisken fra kai til marked. Dette har økt bevisstheten vår på hvor viktig det er å h a kunnskap om hele verdikjeden. Fiskerne lærer først og fremst om bearbeiding av fisk, men hvor mange har egentlig kunnskap om hva som skjer med fisken etter at den er levert på kaia? Selv er vi heldige som har fått sett, lært og jobbet i ulike deler av verdikjeden for fisk, fra hav til marked. Vi lærer noe nytt hele tiden, for det skjer så utrolig mye spennende, både innenfor utvikling av redskap, teknologi og på markedssiden.

Utnyttelse av restråstoff er også viktig å skape bevissthet rundt. Store verdier restråstoff fra hvitfisk blir ikke tatt vare på fordi det mangler økonomiske motiveringsfaktorer, kapasitet, plass og mangel på gode teknologiske løsninger om bord. En måte å øke utnyttelsesgraden på er å involvere mannskapet i sterkere grad. Riktig kunnskap og holdninger er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet.

Kunnskap er nøkkelen

Vi tenker at en nøkkelfaktor for å lykkes med ambisjonene om å øke verdien av marint råstoff er å involvere fiskere i sterkere grad i de ulike prosessene som skjer i verdikjeden også på land. Dette kan gjøres ved å delta på faglige samlinger med søkelys på teknologi, prosessering, markedskrav, og innovasjons- og utviklingsprosesser. Fiskerne må få bli med inn i landanleggene, få møte utstyrsleverandørene, høre om mulighetene for støtteordninger som finnes for å utvikle nye løsninger, og de må få mer kunnskap om markedet.

Eksportørene er bindeleddet mellom fiskerne og markedet. For eksportørleddet er sjømatmesser og markedskonferanser en selvfølge å delta på. I 2020 kom Korona og det har skjedd store endringer i markedet og forbrukernes matvaner. Det gjelder å henge med, men for fiskerne som har heltidsjobb med fiske er det ikke på samme måte mulig å holde seg oppdatert om markedsforandringer og utfordringer. 

Loins vs. svømmeblære

Spanjoler, kinesere og nigerianere har ulike smakspreferanser og ulike måter å tilberede fisken på. Nordmenns favorittpizza Grandiosa er ganske ulik Italienernes favorittpizza. Og mens vi foretrekker beinfri fiskefilet så vil konsumentene i enkelte marked heller ha tørka svømmeblærer eller fiskehoder i suppa si. Og et fiskehode er forresten ikke «bare et fiskehode», det kommer an på hvilket marked du befinner deg i.

Fiskere er matvareprodusenter. De fisker mat som skal spises av barn i Nigeria, og av gjester på kongens slottsmiddag. Fiskeråstoffet kan også brukes til dyrefor, kosttilskudd, medisin, klær og endatil som alternativ til plastikk! Det ligger et stort ansvar i å utnytte havets ressurser, og det er viktig at vi har grunnleggende kunnskap om det vi jobber med.

Å arrangere møteplasser for informasjonsutveksling og kompetanseutvikling er sentralt for oss som arbeider med å øke verdien av råstoffet. Rederiene må ta ansvar for å legge til rette for at mannskap skal få mer informasjon og kunnskap om blant annet markedsforhold. Slik vil de med egne øyne få se utvalget og mulighetene, enten det gjelder fiskeutstyr, teknologi, eller ulike sjømatprodukter. Dette vil gi økt kunnskap og forståelse for hele verdikjeden.

Vi må gå fra å være råstofforienterte til å bli mer markedsorienterte. Et mannskap med kultur for å videreføre gode holdninger og riktig kunnskap til nyansatte er viktig. Å vite mer om hva som skjer fra kai til marked vil da være avgjørende. Vi skal ta fiskere med på en markedsreise, og når sjømatmessa i Barcelona arrangeres, så har vi planen klar. Bli med da vel!

C Food Norway og Nordnesgruppen finalister til Nyskaperpris!

"Årets nyskaper på Nordvestlandet" er en pris som legger spesielt vekt på bærekraft, og den ble sist gang delt ut i 2018. Kandidater til prisen er bedrifter og enkeltpersoner som utmerket seg som nyskapende i 2020 ved å utvikle nye produkt eller produksjonsprosesser, eller ved å gjennomføre omstillinger som andre kan lære av.

Blue Legasea
smp utklipp nyskaperpris.jpg

- Prisen har som formål å inspirere til bærekraftig utvikling. Med bærekraft mener vi i juryen at all nyskaping som skal være framtidsretta må ta hensyn til klimautfordringene. Det må også være økonomisk bærekraftig og sosialt, og kandidatene til prisen må vise at de selv sørger for gode arbeidsmiljø, sier Hanna Relling Berg, ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten.

Juryen er bredt sammensatt og består av representanter fra NTNU, ÅKP, Sparebanken Møre, Sparebanken 1 SMN, Nordea, Næringsforeningen og Sunnmørsposten.

5 finalister

Juryen har nå plukket ut fem finalekandidater blant de nominerte, og vinneren skal kåres før sommeren. 

Finalistene er: 
C Food Norway
Gjør restråstoff fra hvitfisk til høyverdig mat og helsekostprodukter.

Nordnesgruppen
Drifter et helhetlig fangstsystem for fisk med rederi, verksted, notbøteri og opplæring.

Lars S. Stenerud
Gründer, utvikler og foretningsmann med engasjement i flere bedrifter.

MMC First Prosess
Har løsninger og systemer for skånsom og effektiv håndtering av levende fisk.

Vendanor
Utvikler og produserer automater og selvbetjente løsninger fra Stryn.

nyskaperpris kriterier.jpg

EU Horizon Calls for Blue Legasea

Horizon Europe is the EU’s key funding programme for research and innovation with a budget of €95.5 billion. It tackles climate change, helps to achieve the UN’s Sustainable Development Goals and boosts the EU’s competitiveness and growth.
The marine and biomarine industry has also a part in this call, especially in the Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment. As a cluster, we support our members to develop new collaborative projects. Below, some relevant calls for NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
horizon-europe.jpg

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-05-two-stage: Innovative food from marine and freshwater ecosystems

Opening: 28 Oct 2021 / Deadline(s): 15 Feb 2022 (First Stage), 06 Sep 2022 (Second Stage) / Innovation Actions

To support environmentally friendly, inclusive, safe and healthy seafood production through innovation in the supply chain:

 • Implementation of the ecosystem approach for sustainable management of marine or freshwater fisheries or in aquaculture development.
 • Wider and more diverse range of seafood (including from fresh waters) available to European consumers, and greater overall seafood consumption.
 • Tools to limit the waste and discarding of seafood during production, processing, transport and consumption, including the minimisation of the environmental impacts of fisheries and aquaculture through better gears or practices.
 • Verification of existing and development of new seafood processing methods that add nutritional and economic value and minimise the environmental impact.
 • Improved professional skills and competences of those working and being trained to work within the blue economy.  

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-07: Building alternative protein-friendly sustainable and healthy food environments

Opening: 28 Oct 2021 / Deadline(s): 15 Feb 2022 / Innovation Actions

To promote the production, provision and consumption of alternative sources of proteins as well as dietary shifts towards sustainable healthy nutrition:

 • Improving the effectiveness and efficiency of food environments to ensure that people, including the most vulnerable groups, have choices in terms of alternative proteins (such as ocean-based, i.e. fish, algae, invertebrates). 
 • Ensuring an overall improvement in public health with a shift towards healthy, sustainable and diversified dietary patterns.
 • Reducing the environmental impact of food/protein productions.

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-10: Sea to fork transparency and consumer engagement

Opening: 18 May 2021 / Deadline(s): 01 Sep 2021 / Innovation Actions

To support consumer engagement to a more sustainable, environmentally friendly, inclusive, safe and healthy seafood consumption through innovative information strategies and tools:

 • Identification of key bottlenecks to achieve a fully transparent seafood value chain in Europe.
 • Cooperation on data and information sharing between the stakeholders and innovative tools implementation.
 • Growth of sustainable aquaculture in the EU and increased competitiveness of European seafood in global markets.
 • Increase public awareness and education to reaching and engaging more citizens to achieve a carbon footprint reduction in the seafood supply chain.
 • Social innovation for short-chain slow seafood solutions.     

If you are interested in one of these calls, please contact us!


Ferskt restråstoff er nøkkelen til å bearbeide på stedet

Hvordan kan vi tilfredsstille behovet for mat til verdens befolkning samtidig som vi tar vare på miljøet og ressursene for fremtidige generasjoner?

Blue Legasea
fiskeribladet picture.jpg

KUNNSKAP: Det et stort behov for å utvikle effektive teknologiske prosesser som kan passe til alle marine råstoffer. Bildet er fra Rimfrosts patenterte teknologi for avansert produksjon av krill med enzymeterisk hydrolyse. Foto Fiskeribladet: Rimfrost

Kronikken ble først publisert i Fiskeribladet.

I 2030 vil vi være 9 milliarder mennesker på jorden, og ifølge FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) vil det globale proteinbehovet øke med opptil 40 prosent.

En av de største utfordringene samfunnet står overfor er å dekke matbehovet for verdensbefolkning på en bærekraftig og sunn måte. Havene er rike økosystemer som kan være løsningen på denne utfordringen og en nøkkel til ny markedsutvikling. Vi må imidlertid finne løsninger som løser både bærekraftsutfordringene og forbrukers behov for bedre helse.

Enzymatisk hydrolyse tilbyr en måte å utnytte maksimalt marine proteiner til ernæring og helse. I løpet av hydrolyse prosessen deler enzymene proteinene i mindre forbindelser som kalles peptider.

Mindre forbindelser bidrar til at stoffskiftet absorberer peptidene raskere og de daglige behovene for aminosyre dekkes bedre. Peptidene styrker også helsen gjennom andre helseeffekter knyttet til blant annet diabetes og betennelsestilstander i kroppen.

Hydrolyseprosessen kan virke enkel siden den bare trenger vann, enzym og rå protein, men det er komplekst å arbeide med marine råvarer. Hydrolyse av marint materiale er ikke tilpasset alle råstoff, fordi den primært er fremstilt for biprodukter av laks. I dag er det derfor et stort behov for å utvikle effektive teknologiske prosesser som kan passe til alle marine råstoffer. «Det å arbeide med fisk fra akvakultur som laks er lettere enn villfisk som torsk, fordi torsk har hardere bein som kan blokkere reaktoren og redusere prosessresultatet», sier Jannicke Fugledal Remme fra Sintef Ocean.

«Prosjektet «Smart» tar sikte på å bruke torskehoder fullt ut for å produsere nye forbindelser, ettersom de har høyt proteininnhold og lavt fettinnhold, men en stor og utfordrende beinfraksjon. Vi vil også sette søkelys på produksjon av bioaktive peptider til forskjellige helsetiltak som kolesterol- og fettregulering og tarmmikrobiota.»

Nøkkelen til å utvikle ingredienser av høy kvalitet for menneskelig ernæring, spesielt når det gjelder rester av fisk, er ferskt råstoff. Det krever tid, kunnskap og finansiering å sette opp en komplett enzymatisk hydrolyseprosess.

NUAS Technology har utviklet et bevegelig og kompakt hydrolysesystem ved å bruke containere som kan installeres hos store og små selskaper. Den modulbaserte utformingen gjør det mulig for sjømatprodusenter å bearbeide gjenværende råvarer på stedet, noe som sparer transportkostnader og tar vare på ingrediensene.

Produksjonen av proteiner med høy kvalitet åpner dørene til nye markeder for marine ressurser. Aker BioMarine AS lanserte i vinter Invi et hydrolysert krillprotein for menneskelig ernæring som er svært vannløselig, har en fullstendig aminosyreprofil, er rik på mineraler (som kalsium og magnesium) og perfekt for sport og aktiv ernæring. «Bærekraft er en del av Aker BioMarine DNA», sier Christina Lanssen, leder for bærekraft og samfunnskontakt hos Aker BioMarine, «derfor var det avgjørende for oss å utvikle en førsteklasses og bærekraftig proteiningrediens som er nært knyttet til FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals, SDG)».

Selv om oljefraksjonen fra den antarktiske krillen, som er rik på omega-3 og fosfolipider, er kjent for å styrke menneskelig helse, har proteinfraksjonen faktisk vanligvis vært brukt til dyrefôr.

I mange år besto krillmelet av 60 prosent proteiner av høy kvalitet og omega-3, og det har tatt over fem år å skalere opp fra FoU-skala til en kommende industriell skala. «Vi er pionerer og har gjort mange forsøk og feil i produksjonsprosessen», sier Lalen Dogan, visepresident for menneskelig ernæring protein hos Aker BioMarine, «og vi satte et svært ambisiøst mål om å lansere et førsteklasses protein som kan sammenlignes med myseprotein, som regnes som toppstandard når det gjelder ernæring. Med lanseringen av INVI™, et nytt marint proteintilskudd med nøytral lukt og smaksprofil, har vi nådd denne milepælen.»

Marine proteiner er en viktig kilde til nye bioaktive peptider som styrker og fremmer menneskets helse. Flere og flere studier rapporterer nå om en rekke resultater fra bruk av disse nye ingrediensene i forbindelse med diabetes type 2, betennelser, hjernehelse, anti-aldring, leddstyrke, stresshåndtering og kreft.

Det store mangfoldet av marine råvarer tillater produksjon av forskjellige bioaktive peptider.

Forskerne Miroslava Atanassova og Jennifer Mildenberger ved Møreforsking studerer de fysisk-kjemiske egenskapene til utvalgte peptidfraksjoner fra en norsk sjøpølse art ved å se på antioksidativ kapasitet og evnen til å danne hydrogeler. Sjøpølsenes unik evne til å endre strukturen sin fra stiv til fullstendig formløs har skapt stor interesse for kollagenstrukturen deres og utviklingen av en funksjonell hydrogel av sjøpølse peptider kan i fremtiden brukes til biomedisinske eller nutraceutiske anvendelser.

I NCE Blue Legasea ser vi at bioaktive peptider er en bærekraftig måte å bruke marine ressurser fullt ut på, og vi har stor tro på at det finnes et uutnyttet potensial her. Prosjektet Marine for Health, vil gjennom en webinarserie sette søkelys på helseeffekt av marine proteiner. Du er hjertelig velkommen til å delta.

Marine Ingredients as Anti-Stress Products: the video is out!

To continue the Marine for Health webinar series about health applications, our next topic was "Marine Ingredients as Anti-stress Products".
Find below the video of the webinar and each presentation of our speakers.

Blue Legasea
Visual Stress Webinar.jpg

Anita Lill Hansen is a professor in cognitive psychology at the University of Bergen in Norway. She also has a 20% position at the Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, Haukeland University Hospital. Her research experience and interests include experimental intervention studies with both fish and nutrients focusing on the effects on psychophysiology, executive functioning and mental health.  She also has some clinical experiences, and she is certificated as a cognitive-behavioural therapist.

Presentation HERE!

Abyss Ingredients is a French producer and supplier of natural marine ingredients dedicated to the food supplements market. Abyss Ingredients was founded in 2004 by local (Brittany’s) fishing industry actors who wanted to valuate fish by-products, wasted until then. Combining innovation, circular economy and sustainability, Abyss Ingredients aims at answering the growing demand for natural health ingredients of a growing aging-population.

Presentation HERE!

Watch the video HERE!

Omdømmekampanje for havnæringene

Søknadsfristen til høyere utdanning, 15. april, nærmer seg. For å hjelpe de unge til å finne informasjon om havrelaterte utdanningsmuligheter i tilknytning til Campus Ålesund har Fagskolen, NTNU, MAFOSS, Maritimt Forum Nordvest, GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea samlet seg om en omdømmekampanje.

Blue Legasea
Campus Ålesund landingsside.JPG

Ansvarlig utnyttelse av havet - muligheter for de unge

Regionen er i verdenstoppen innenfor havbruk-, fartøy- og fiskeriteknologi. Bærekraft, miljøvennlighet og sporbarhet, sammen med ansvarlig utnyttelse av havet, får stadig større oppmerksomhet og byr på spennende muligheter. Campus Ålesund har et stort utvalg av ulike studieretninger som kan føre til fremtidsrettede jobber i havnæringene. Her har også studentene en unik mulighet til å bli godt kjent med det marine og maritime næringslivet mens de studerer.

Med denne omdømmekampanjen ønsker vi å synliggjøre bredden av muligheter for utdanning og jobbmuligheter som finnes i regionen. Målgruppen for kampanjen er først og fremst unge som skal velge utdanning, men også lærere og foreldre. Omdømmekampanjen kjøres i sosiale media rettet mot målgruppen, med en landingsplattform hos campusampusalesund.no/havstudier/

Tusen takk til Sparebanken Møre som har vært med å finansiere omdømmekampanjen. Les mer om mulighetene ved Campus Ålesund og se rekrutteringsfilmen her: her: Campus Ålesund, Havstudier

Smart teknologi sparer tid og penger

Skipsdesignere og utstyrsleverandører har i dag verktøy å hjelpe seg med som for få år siden var umulig å forestille seg. Ved hjelp av 3D modeller og VR kan vi få illustrert nøyaktig og detaljert hvordan en fabrikk om bord i et fartøy kan utformes før valgene tas. Og resultatet blir perfekt ved første forsøk.

Blue Legasea
Foto Digicat Optimarfabrikk.JPG

Foto: Digicat

Denne saken er en kronikk av Janita Arhaug (prosjektleder fiskeri, NCE Blue Legasea) som først ble publisert i Fiskeribladet.

Hastverk er lastverk!

Du skal få et råd fra meg sa en professor fra NTNU; Bruk god tid på å planlegge, og kort tid på å gjennomføre! Et råd som dessverre ikke alltid er like lett å overholde. Når tidsfrister henger over oss, enten det er en konferanse som skal arrangeres, en båt eller fabrikk som skal bygges, så kan det bli dyrt å ta raske beslutninger. Det er ikke enkelt å stoppe opp når man har dårlig tid, men det kan lønne seg!

VR som hjelpemiddel

Å beholde og skape arbeidsplasser i Norge basert på manuelt og fysisk krevende arbeid er hverken lønnsomt eller fremtidsrettet for norsk fiskerinæring. Vi må utnytte teknologi og menneskelige ressurser på en bedre måte. Utstyrsleverandører jobber derfor med teknologiske løsninger som skal forenkle arbeidsprosesser, høyne kvaliteten på råstoffet og gi bedre inntjening for bedriftene. Disse løsningene er det faktisk mulig å teste ved hjelp av simulering og VR teknologi (Virtuell prototyping) flere år før realisering av byggeprosjektet.

Suksess fra første dag

Når utstyrsleverandørene skal levere komplekse anlegg til fiskeri- og havbruksnæringen så er det mye som kan gå galt. Det er gjerne mange ulike leverandører til en fabrikk, og alt utstyr skal fungere sammen. Det er en god grunn til at prøveturene til nye fiskefartøy går mer knirkefritt enn før. Løsningene har allerede blitt testet virtuelt, og det som kunne blitt barnesykdommer er luket bort. Ved hjelp av intelligent teknologi har vi fått økt treffsikkerhet, effektivitet og sporbarhet. De ansattes arbeidsmiljø og sikkerhet er også ivaretatt. Innkjøringsperiodene går dermed mer raskere, utstyr fungerer fra første dag, og man slipper unødvendig landligge for å gjøre om løsninger som ikke fungerte som planlagt.

Velkommen til den virtuelle verden

Enkelte ting er ikke mulig å forstå før en har sett det i praksis. Gjennom VR kan du enkelt trå inn i en verden der du kan oppleve nye funksjoner og bruk av teknologi. Dermed har vi et verktøy til å se inn i fremtiden, og overbevise løsningsorienterte kunder.  Den virtuelle verden som utstyrsleverandørene har tatt i bruk kan også benyttes som digitale møterom. Når man skal presentere en ny fabrikkløsning, så er det adskillig mer virkelighetsnært å få komme inn i denne fabrikken, enn å se bilder på en PowerPoint-presentasjon. 

På Ombordfrystkonferansen 4. mars, som i år sendes digitalt, vil deltakerne få teste en slik løsning. Ved hjelp av VR teknologi får vi bli med inn i Optimar sin nyeste fiskefabrikk og bevege oss rundt som om vi skulle være om bord selv. Det er bare lukten av salt sjø og fisk som vil mangle, men det er nok ikke lenge til også det blir mulig!

C Food Norway nytt medlem!

Siden starten har C Food Norway hatt fokus på å tilby sunne og bærekraftige måltider av restråstoff av hvitfisk. NCE Blue Legasea ønsker C Food Norway velkommen som nytt medlem i klyngen.

Blue Legasea
C food Norway produktbilde foto Johannes Lovund.jpg

Foto: Johannes Lovund. 

Vi har intervjuet Daglig leder Claus Opshaug og Forretningsutvikler Simon Dyb Sørnes og her kan du bli litt bedre kjent med selskapet og deres fremtidsplaner:

Kort om C Food Norway

-Selskapet ser et stort ubenyttet potensial i restråstoff fra villfisk, som er en begrenset og verdifull ressurs. Det som i Norge og vesten anses som lite attraktivt råstoff blir i andre land og kulturer betraktet som delikatesser. Siden 2013 har selskapet bygd opp en robust logistikk og produksjonskjede for restråstoff fra hvitfisk. Selskapets strategi er å gå fra å være bulkleverandør til å produsere konsumentprodukter. Satsningen krever økt kompetanse, FoU aktiviteter og behov for et større faglig nettverk, noe vi håper NCE Blue Legasea og deres medlemmer kan bidra med. 

Hvordan har 2020 vært?

-Vi merket tidlig i 2020 konsekvensene av Covid19. Aktiviteten i Asia ble kraftig redusert og det ble fort klart at dette ikke var året for å reise østover. Etter flere år med utvikling av selskapet, tok vi en beslutning om å analysere vår posisjon og utarbeide mål for vekst. Vi hentet inn kompetanse, og utarbeide en robust og langsiktig strategi for å komme styrket ut av denne krisen vi nå befinner oss i.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2020?

-Den støtten vi har fått fra våre samarbeidspartnere har vært fantastisk. Til tross for alle de utfordringer 2020 har gitt næringa, har vi møtt stor velvilje og klima for å finne gode løsninger. Støtte fra Innovasjon Norge, Forregion, Norges Forskningsråd, og ikke minst Møreforsking har vært avgjørende for den utvikling selskapet har hatt i 2020.

Hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?

-Vi skal fortsette å utvikle oss til en ledende aktør innen foredling og salg av restråstoff til bærekraftig mat. Sammen med våre leverandører ønsker vi å utvikle nye verdikjeder for restråstoff. Konsept og salgsapparat skal nå lenger inn i sluttmarkedene.

Hvilken nytte ser dere av å være med i klyngen?

-Klyngen besitter en bred kunnskap som vi mener vil gi synergier for vårt selskap, og vi tror også noe av den kompetansen vi har opparbeidet oss kan være til verdi for NCE Blue Legasea og deres medlemmer. Det vil i tiden framover bli gode muligheter for fruktbare samarbeid som kan gi flere norske måltider på tallerkener rundt om i verden. Vi ser frem til å sammen jobbe for å realisere og maksimere verdiskapningen fra restråstoff fra norsk villfisknæring.

CFOOD.jpg


Vil du vite mer om selskapet? Sjekk også deres nettside c-food.no  og LinkedIn  


EVU kurs marine ingredienser

I samarbeid med bl.a NTNU følger NCE Blue Legasea opp suksessen fra 2016 og setter opp en kursserie for marine og biomarin næring med fokus på marine ingredienser. Med arrangører i serien er Biotech North klynga i Tromsø og Cod Cluster i Vesterålen og Finnmark.

Blue Legasea
EVU gjengen 2016.JPG

WebiMar  - en kursserie for marin og biomarin næring

Kurset vi nå planlegger for 2021 fordeles på flere moduler fordelt utover året. Kurset vil bli gjennomført digitalt, ca 3 timer for hver modul, og med følgende inndeling:

Modul 1: Utnyttelse av marint rest- og råstoff - 9. mars. Mer info og påmelding for denne modulen: WebiMar: High value utilization of marine raw materials

Modul 2: Kvalitet på marint rest- og råstoff - 11. mai 
Modul 3: PHD prosjekter/ingrediensprosjekter - august (uke 35)
Modul 4: Analyser - oktober (uke 43)
Modul 5: Regelverk og forvaltning – desember (uke 48)

God jul og godt nyttår fra klyngeteamet!

Vi gleder oss over å kunne dele vår aktivitetsrapport for 2020 - der samarbeid med nye og etablerte partnere har vært fokus.

Blue Legasea
bildeinneartikell-julestjerner.jpg

Vi har spisset mange av aktivitetene våre i tråd med NCE prosjektets fokusområder og er utrolig stolte og glade for den oppslutningen og støtten vi har opplevd gjennom vårt andre NCE år. 

Vi håper du tar deg tid til å navigere deg gjennom vår årsrapport. Her finner dere blant annet gode intervjuer fra klyngepartnere; Lerøy Havfisk AS, Rossholmen AS, Firmenich og Vesteraalens AS, samt flere videoer fra konferanser og møteplasser.

Vi vil takke klyngebedriftene, forskningspartnere, fiskeriorganisasjonene og alle andre interessenter som følger oss og som deltar på våre tilbud. Gjennom samarbeid på tvers bidrar dere alle til å styrke marin næring's konkurransekraft og legge grunnlag for ny bærekraftig vekst. Vi ser frem til å løfte frem flere gode ideer og kunnskap som styrker næringens attraktivitet også i 2021! God lesing!

Aktivitetsrapport 2020

Vitbit AS nytt medlem!

Vitbit AS er et innovativt selskap innen utvikling og salg av høykvalitets produkter basert på marine ingredienser til PetFood markedet. Ved å bli medlem i NCE Blue Legasea ser de muligheten til å både utvikle selskapet, og utvikle nye produkter, sammen med noen av verdens beste aktører innen fiske og foredling.

Blue Legasea
Vitbit Lineup.jpg

Vitbit er godbiter, snacks og fôr til hund og katt laget av 100 % arktisk hvitfisk.

NCE Blue Legasea har intervjuet Øyvind Grimstad i Vitbit AS og her kan du bli litt bedre kjent med selskapet og deres framtidsplaner:

Hvordan har 2020 vært for selskapet?

2020 var i starten preget av usikkerheten Covid19 situasjonen brakte med seg. Vi opplevde raskt at vårt marked ble relativt lite rammet av situasjonen, så utviklingen av selskapet har i stor grad vært i tråd med våre strategier.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2020?

Vi har i 2020 fått på plass en moderne og fremtidsrettet produksjonslinje til noen av våre produkter. Samtidig har vi befestet vår posisjon som en viktig leverandør av egne merkevarer til dagligvarebransjen i Norge.

Hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?

Vi i Vitbit AS er beskjedne av oss og ambisjonsnivået gjenspeiler naturligvis dette. Vårt mål er at vi innen en 3-5 år periode skal være den ledende produsenten og leverandøren av Petfood basert på marine ingredienser på det norske markedet. Vi skal samtidig bli en betydelig aktør i eksport markedet. Vitbit som varemerke skal i samme periode bli en anerkjent merkevare med naturlige og bærekraftige produkter i fokus. 

Hvilken nytte ser dere av å være med i klyngen?

Bærekraft og utnyttelse av biprodukter fra restråstoff er våre fokusområder. Gjennom å bli en del av NCE Blue Legasea ser vi muligheten for både å utvikle oss som selskap og utvikle nye produkter sammen med noen av verdens beste aktører innen fiske og foredling. Gjensidig utvikling og samarbeid er nøkkelord for oss.

Potential Health Effects from Marine Ingredients on Gut Microbiota

Marine for Health hosted a webinar about the health effects from Marine resources on the Gut Microbiota.

Blue Legasea
Visual Microbiota Webinar.jpg

The study of the gut microbiota can be challenging due to its high diversity and interactions. Also considered as an organ, microbiota modifications have been linked to several chronic diseases but its potential role in their development remains not completely understood.

Diverse marine ingredients are used to support human health, for example for cardiovascular diseases or brain ageing. But their impacts on the gut microbiota are not known and only a few studies have been studied their potential effects.

In this webinar, three researchers, from completely different fields, presented us how and why it is crucial to study the gut microbiota in some disease development and if the marine ingredients can be effective in this application.

Webinar photo.jpg

Here, find the video of the webinar and the presentation of our speakers:

 • PhD Yrr Mørch is a Senior Research Scientist at SINTEF Industry in the Dept. of Biotechnology and Nanomedicine. She has extensive experience within material science for medical applications, including drug formulation, encapsulation and controlled release, physical/chemical and biological characterisation. She leads two of SINTEFs strategic focus areas: Nanomedicine and Gut Microbiota. PhD Tonje M. B. Heggeset is a Research Scientist at SINTEF Industry in the Dept. of Biotechnology and Nanomedicine. She is responsible for the sequencing facility and sequencing-based bioinformatics at SINTEF and has in the later years had a high emphasis on genomics, transcriptomics, and metagenomics, including shotgun and barcode-sequencing studies as well as nanopore sequencing.

Presentation of Yrr and Tonje. HERE.

 • Pauke C. Schots is a PhD student at The arctic university of Norway. Her PhD subject is the identification of anti-obesity and insulin-sensitive effects of Calanus oil, a novel wax-ester rich marine oil from Calanus finmarchicus. She also had a background in marine biology and arctic animal physiology. She is going to present us the last results from her PhD research.

Presentation of Pauke HERE.

 • Arthur Almestad from the Research Council of Norway and Mari Klokk Leite from Innovation Norway, introduced us to potential funding to support R&D projects.

Presentation of Arthur HERE and Mari HERE.

 • Marius Trøseid is a consultant in infectious diseases and is leading a research group on Clinical Microbiology and Microbiota Medicine (CliMic) at Oslo University Hospital. The overall scientific focus is the role of the gut microbiota in chronic infections, as well as inflammatory, metabolic and cardiovascular diseases, including comorbidities in HIV infection. M. Trøseid has also established a regional multidisciplinary research network (ReMicS: Regional research network for clinical Microbiota Science) which is hosting a yearly national microbiota conference.

Presentation of Marius HERE.


Media comments

This month, each member from the NCE Blue Legasea team's have published media comments about 3 different subjects.

Blue Legasea
NCE BL team picture.jpg

Wenche Uksnøy (Klyngeleder), Janita Arhaug (Prosjektleder fiskeri), Rachel Durand (Prosjektleder Marine for Health)

Mattilsynet: Flaskehals og døråpner!

Av Wenche Uksnøy. Kronikken ble først publisert i Norskfisk.

Kan Mattilsynet bidra til at norsk sjømat og ingrediensindustri lykkes enda bedre i sine internasjo­nale markeder?

Mattilsynet er et myndighetsorgan som de fleste i norsk sjømat- og ingrediensindustri har et forhold til. Etter noen år i marin og biomarin sektor opplever jeg gjennom prosjekter, gründerak­tivitet og i samtaler med etablert «blå» mat- og ingrediensindus­tri at denne institusjonen spiller en viktig rolle. Dette gjelder for nyetableringer for å få nye og etablerte produkter ut i markedet, kunnskapsformidling og for å bistå i næringsutvikling og internasjonal vekst.

Den gylne melke

Av Rachel Durand. Kronikken ble først publisert i Tekfisk.

Pelagisk industri sitter på en ukjent skatt: Sildemelke! Hvordan kan vi øke bruken av dette råstoffet, som er glemt av forbrukerne?

Sild er den mest fiskede arten i Norge. I 2019 var den totale fangsten av norsk vårgytende sild og nordsjøsild på 561.299 tonn. Ifølge Fiskeridirektoratet representerte dette en økonomisk verdi på over 2,5 milliarder kroner.Ved filetproduksjon blir mellom 50 og 60 prosent av fisken, slik som hode, slo, bein og melke, samlet til et biprodukt uten at de ulike delene blir separert. Tradisjonelt brukes dette til produksjon av fiskefôr til fiskeoppdrett, noe som gir en ganske lav økonomisk markedsverdi.

Pus vil ha mat fra havet

Av Janita Arhaug. Kronikken ble først publisert i Fiskeribladet.

Noen tror kanskje at det ikke er like strenge krav til dyremat som til menneskemat?  PetFood er et interessant, men krevende, marked å jobbe mot.

Da jeg stakk innom dyrebutikken første gang, fikk jeg meg litt av en overraskelse da jeg oppdaget utvalget av mat, leker og velværeprodukter for dyr. Utvalget av mat til dyrene, såkalt PetFood, var mye større enn jeg hadde forestilt meg. Servicen var strålende, jeg fikk gode tips, bonuskort og smaksprøver til pus.

Den gylne melke

Without knowing it, the pelagic fish process industry is seated on an unsuspected golden mountain: the herring milt.

Blue Legasea
herring milt 2.JPG

Picture: Herring milt out of the fish (picture from Janita Arhaug, NCE Blue Legasea)

This article was first published in Norwegian in Tekfisk.


A huge amount of potential

Herring is the most fished species in Norway with a total catches of 561 299 tons (Norwegian spring-spawning herring + North Sea Herring), representing an economical value of 2 573 570 000 NOK in 2019, according to the Norwegian Directorate of Fisheries. But after processing to remove the fillet, between 50% to 60% of the fish are discarded as by-product as the heads, the guts, the bones and the milt. Unfortunately, they are traditionally used to produce fish meal for aquaculture with a rather low economical value on the market. However, part of these by-products, they throw away an underestimate raw material : the herring milt. Even if the consumption of fish milt was something common in our grandparent’s times, nowadays only a few populations around the world eat it: British fry herring milt also called “melts” in a pan and Japanese consume traditionally raw cod milt called “Shirako”. After a few calls in Norway, Iceland, Canada and Denmark, I realized that the lack of automatic processes and market documentation were the reasons why industrials did not use the milt as a high-value ingredient. In Norway, herring milt represented an approximate amount of 28000 tons in 2019 with high economic potential due to its chemical composition : proteins, lipids, omega-3, all the essential amino acids and DNA. But how to improve the use of this old raw material rejected and forgotten by consumers?

A raw material good for your health.

The western diet, rich in fat and sugar, contributes to the development of obesity linked to the risk type 2 diabetes and cardiovascular diseases increase. To prevent these disorders development, diet modifications and physical activity are recommended. Also, some specific compounds as polyunsaturated fatty acids and peptides from herring milt could have some effects against these disorders. During my thesis completed at Laval University (Quebec) in the team of Dr. Laurent Bazinet, we studied the health effects of three different herring milt hydrolysates in obese mice induced by a high-fat high sucrose diet. Gave at low doses (208mg/kg) to reproduce a food supplement takes by a human, we reported some effects on the glucose metabolism, microbiota diversity and liver gene expression of mice. Indeed, herring milt hydrolysates improved blood glycemia without changes in weight gain and insulin secretion, suggesting an indirect effect such as inflammation reduction in several tissues. Moreover, the increase of Lactobacillus in the gut microbiota of obese mice may also have contributed to the improvement in glucose tolerance. In the last decades association between gut microbiota diversity and metabolic diseases such as diabetes have been documented. The repair of the intestinal flora is a new market for marine ingredients and there is more and more prebiotic products available on the market. Also for the first time, our study reported an increase of gene involved in the glucose metabolism in the liver of obese mice, suggesting that herring milt hydrolysate stimulate glucose transport. These new areas, open the way for new applications of herring milt as a valuable product.

Identification of healthy compounds

Food supplements are complex mix of several compounds. But to develop a new product with health effect, the identification of specific active molecules and their target of actions is needed. So, in the second part of my thesis, we used a method more ecological and accurate to separate peptides from herring milt hydrolysates depending on their electrical charges and weights. With this new technique, we were able to identify two new anti-inflammatory peptides and to improve the health effect of herring milt by removing inhibitors compounds contained in the mix. These studies highlighted the potential use of herring milt as a high-value ingredient. According to the World Health Organisation, in 2016, 39% of the world population were overweight and this number increases every year. So, the development of products preventing metabolic disorders linked to obesity from marine raw material is a huge market for the Norwegian industry.

A need for documentation

According to the World Health Organisation, in one century, the leading causes of death have shifted from infectious to non-communicable diseases, such as heart disease and stroke. Health spending increased rapidly and societies are struggling to afford cost-effective and feasible treatments for the prevention and treatment of disease. Marine ingredients could be a part of the solution and the development of a Norwegian health industry based on ocean. But to get these valuable marine ingredients out to the consumer takes regulatory approval from authorities which requires time and expertise. Also, the food supplement market is a highly competitive market and marine ingredient producers need to pay more attention to health claims and documentation of new products if they want to get the consumer trust. To support companies in this regulatory process, Marine For Health project’s purpose is to establish national and international competences within health and nutrition. The project focus also on increasing the scientific expertise in health effects from marine resources.

When it comes to herring milt, we have a great faith that there is an untapped potential here, and therefore we have together with member companies initiated a project that Møreforsking is now working on.

herring milt 2.JPG

Nye medlemmer i klyngen

Vi ønsker selskapene Line- og Teineagn AS, Arctic Swan, Ocean Visionering og Bluewild AS velkommen som nye medlemmer i NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
Slide BL helhet.JPG
Line og Teineagn AS.JPG

Line og Teineagn AS er et oppstartselskap som ønsker å gjøre det lettere, billigere og mer effektivt for fiskere innen line- og teinefiske. Selskapet vil produsere et miljømessig og fiskende agn basert på lavt energiforbruk, råstoff og tilsetningsstoffer, som skal reduserer bruk av menneskemat til agn. Selektive agntyper for ulike typer fiskerier skal utvikles i samarbeid med fiskere, universiteter og forskningsmiljøer.

Bluewild.JPG

Bluewild er et nytt norsk sjømatselskap som viderefører 100 års historie med fremtidsrettet fiskerivirksomhet. Fokuset er bærekraftig fiskeri og sjømat til human ernæring. Selskapets fiskeriflåte:  Langenes (Frysetråler), Quo Vadis (Trål/snurrvad), Volstad (Frysetråler, overtas 4. januar 2021).

Ocean Visioneering as.png

XR og VR teknologi ligger i bunn for dette oppstartselskapet i deres arbeid med å gjøre prosesser, innredning og møteplasser mer effektive og fleksible og kostnadsbesparende. Selskapet jobber mot marin og maritim industri med bl.a innredning av fiskebåter og utvikling av møteplasser i «realtime». Les mer på deres nettside https://oceanvisioneering.com/

arctic_swan-remøy rederi.png

Tredje generasjons familieselskap med lange tradisjoner fra fisket etter reker og hvitfisk i Barentshavet, Nordsjøen, ved Svalbard, Jan Mayen, Grønland og Canada. Arctic Swan er en frysetråler som fisker etter reker og hvitfisk. Båten er 64 meter lang og 14,60 bred. Coldwater Prawns of Norway står for salget av reker fra Arctic Swan. Du kan se bilder og film fra fartøyet mens de er på fiske via deres Facebook-profil.
Pus vil ha mat fra havet

Noen tror kanskje at det ikke er like strenge krav til dyremat som til menneskemat?  PetFood er et interessant, men krevende, marked å jobbe mot.

Blue Legasea
Pus og kattemat.jpg

Forfatter: Janita Arhaug (prosjektleder fiskeri, NCE Blue Legasea)
Kronikken ble først publisert i Fiskeribladet

Sønnen vår fikk seg nylig en skjønn liten katt, og vi er alle helt betatt av det nye familiemedlemmet. Samtidig har jeg virkelig fått øynene opp for hvilken industri som er bygget opp rundt kjæledyrene våre. Da jeg stakk innom dyrebutikken første gang fikk jeg meg litt av en overraskelse når jeg oppdaget utvalget av mat, leker og velværeprodukter for dyr. Utvalget av mat til dyrene, såkalt PetFood, var mye større enn jeg hadde forestilt meg. Servicen var strålende, jeg fikk gode tips, bonuskort og smaksprøver til pus. Det begeistret meg å oppdage at mye av kattematen enten består av sjømat, eller er smakstilsatt med marine ingredienser. Torsk, laks, tunfisk, tang, krill og raudåte gir viktig næring og smak til kattematen.

Trygg mat til dyra

Sannsynligheten er stor for at du som leser dette har et kjæledyr selv. I et raskt søk på nettet fant jeg ut at omkring 800 000 hjem i Norge har ett eller flere kjæledyr. Vi nordmenn eier cirka 770 000 katter og 600 000 hunder. Katter og hunder er også de mest vanlige kjæledyrene på verdensbasis. Her har vi en gyllen mulighet som tilbyder av marint råstoff til fôr. Er vi flinke nok til å utnytte denne muligheten, eller er det noe som stopper oss fra å bli like verdensberømt på PetFood-markedet som vi er for sjømat til humant konsum? 

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt alternative fôrkilder for laks. Mange har gode forslag til hva som kan benyttes, men det er mye som skal klaffe for at fôrselskapene skal bli fornøyde. Alle dyr har på samme måte som oss mennesker behov for et sunt og næringsrikt kosthold. Å finne den mest gunstige fôroppskriften er viktig, enten det er til laks, kyr eller katter. Fôret må også ha riktig konsistens, være holdbart, og gi penger i kassen til de som skal produsere det. 

Interessant men krevende

Da jeg som nyansatt i NCE Blue Legasea reiste rundt til medlemsbedrifter for å høre hva som opptok de, så ble PetFood nevnt spesielt av en av bedriftene som et interessant, men krevende, marked å jobbe mot. Dette har jeg tenkt mye på. Det er jo lett å forstille seg at det ikke skal være like strenge krav til dyremat som til menneskemat, men sånn er det altså ikke. Med bakgrunn i flere fôr-skandaler på 90-tallet ble det utarbeidet ny matpolitikk i EU der det ble lagt vekt på sporbarhet i alle ledd, risikoanalyser, sikring av at regelverkene følges, og regler for tilsyn. 

Gjennom klyngesamarbeidet «Land møter hav» i regi av NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, NCE Blue Legasea og Biotech North har vi i høst diskutert hvordan vi kan finne nye fôringredienser basert på marint råstoff. Felleskjøpet, fôrprodusenter og Mattilsynet har vært med for å belyse hvilke krav og muligheter som finnes i fôrbransjen. 

En ting som er krystallklart, enten det er til kjæledyr, husdyr eller til havbruk; - dyrefôr er ikke avfall og må heller ikke behandles slik. Det er strenge krav til råstoffet som kan benyttes. Mattilsynets TSE regelverk presiserer at fôr skal være trygt, ikke helseskadelig for mennesker eller dyr, eller gjøre næringsmidler fra matproduserende dyr helseskadelige eller uegnet for konsum.

Petfood from Norway

Restråstoffanalysen for 2019 fra Sintef Ocean og Kontali Analyse viser at det i 2019 oppstod ca. 964 000 tonn restråstoff fra tilgjengelig råstoff på 3,55 millioner tonn fra norsk fiskeri- og havbruksnæring. Omtrent 812 000 tonn (84 %) ble utnyttet og anvendt som ingredienser inn i ulike typer fôr, som produkter til humant konsum, eller til biogass/energi. Via prosessering i industrileddet ble dette omgjort til produkter og halvfabrikata tilsvarende ca. 443 000 tonn. Andelen marint fôr til PetFood-industrien globalt har økt betraktelig de siste årene, men fra norsk restråstoff har denne anvendelsen flatet ut og i 2019, som i 2018, utgjorde PetFood om lag 40 000 tonn (13 %).

Restråstoffanalysen viste også at 154 500 tonn, hovedsakelig hoder, slo og lever fra hvitfisksektoren, ikke blir utnyttet fordi fisken sløyes eller prosesseres om bord på fartøyene uten at restråstoffet bringes på land. Kan mer av dette restråstoffet benyttes til PetFood? NCE Blue Legasea og Cod Cluster i Vesteraalen er nå i startgropen av et samarbeid som skal se nærmere på mulighetene innenfor PetFood-markedet.

Eksempel til etterfølgelse

Hofseth Biocare lager lakseolje basert på 100 % Norsk laks, full sporbarhet og bærekraftig produksjon: Brilliant Lakseolje et ferskt, ubehandlet og naturlig produkt fremstilt av norsk laks. Oljen er av høy kvalitet, og helt uten tilsetningsstoffer. Den kan bidra til å gi ditt kjæledyr blankere pels, mykere poter og mer energi. Brilliant Lakseolje vil også være med på å øke ditt kjæledyrs appetitt, samt forebygge hjerte- og karsykdommer. 

Vi vil jo at dyrene våre skal spise godt, se bra ut og holde seg friske. Som nybakt kattemor så er ikke prisene på kattematen så viktig, men jeg er nok mer enn gjennomsnittet interessert i innholdet. Jeg har derfor lagt merke til at det er få andre produkter enn den brilliante lakseoljen hvor vi kan spore det marine innholdet i kattematen tilbake til Norge. Norges Sjømatråd har gjort en fantastisk innsats for å markedsføre sjømat fra Norge. La oss også få mer PetFood from Norway!

Velkommen til Ocean Visioneering!

Ocean Visioneering er et teknologiselskap som leverer showrom og produkt presentasjoner i VR for bedriftsmarkedet. Som nytt medlem i NCE Blue Legasea er målet klart - Sammen med klyngen skal morgendagens møteplasser i VR rigges!

Blue Legasea
Walking team Ocean Visionering.jpg

Teamet i Ocean Visioneering, fra venstre: Daglig leder, Unni Grebstad, Lead XR developer, Atanas Stanulov, 3D/VR designer and Naval Architect, Brita Erica Duwe, Creative Director, Marco Mintchev og Styreleder, Vibeke Hanssen

NCE Blue Legasea har intervjuet selskapets daglige leder Unni Grebstad, og her kan du bli litt bedre kjent med selskapet og deres framtidsplaner:

Hvordan har 2020 vært for selskapet?

2020 har vært annerledes men særdeles innholdsrikt og spennende. Vi hadde oppstart av selskapet i april, rett etter at Covid19 situasjonen slo innover oss. Vi har allerede fire ansatte og jobber tett med Innovasjon Norge for å kunne starte et utviklingsløp sammen med innovative aktører fra klyngen. Vi har også jobbet tett med Digicat på leveranser av et virtuelt cruiseskip, V/S Norway som består av grønne løsninger fra flere leverandører innen maritim klynge. Skipet er virtuelt innredet av Vard, Aukra Maritime, Jets, Shipnor, Ekornes, Libra, Vestnes Ocean og Shipmed. Ocean Visioneering har modellert scenene og utviklet brukeropplevelsen på oppdrag fra Digicat.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2020?

Det mest positive som har skjedd i 2020 er at utviklingen innen digitaliseringen har skutt fart, og at bedriftsmarkedet nå ser behov for alternative løsninger for å markedsføre sine produkter og merkevarer. Uansett hva som skjer etter Corona pandemien så vil bedriftene nå legge nye digitale strategier og nye forretningsmodeller vil se dagens lys.

Hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?

Vi ønsker å være en del av bedriftenes digitale beredskap fremover og har store ambisjoner om å få være med å rigge morgendagens møteplasser hvor næringen kan få møtes og solgt sine produkter i VR.

Hvilken nytte ser dere av å være med i klyngen?

Vi ser store fordeler med å bli en del av NCE Blue Legasea. Vi har muligheten til å utvikle oss sammen med verdens mest innovative aktører, og er avhengige av å være tett på klyngene for å kunne holde stø kurs når det gjelder behov og krav. Vi skal utvikle noe som klyngen har behov for, sammen med klyngen.

The Next Wave 2020

I en tid hvor det meste er avlyst var det ekstra hyggelig å bli tatt i mot i trygge omgivelser på Giske den 5. november. Klemmer og håndtrykk var selvsagt helt fraværende, men med mye prating, hilsende blikk og nikking så var det en livlig forsamling som koste seg på konferanse.

Blue Legasea
The Next Wave publikum bakfra Fotokred Elias Storøy.jpeg
Chris Remøy fotokred Storøy.jpeg

Chris Remøy fra Nordnesgruppen i panelsamtale ledet av Kjersti Sandvik fra Fiskeribladet.  Bilder tatt av Elias Storøy.

Innsiktsfull dag på Giske

Konferansen The Next Wave har etablert seg som en flott samlingsplass for fiskerinæringen, og NCE Blue Legasea er med som samarbeidspartner. Med bakgrunn i Covid 19 var det i år et begrenset antall deltakerplasser, men med et godt faglig program og strålende gjennomføring ble konferansen nok en gang en suksess. 

Det var en stolt ordfører for Giske, Harry Valderhaug, som fikk æren av å åpne konferansen. Arne Hjeltnes som konferansier blir alltid bra, og hans erfaringer og betraktninger om sjømatnæringen er både underholdende og alvorlig på samme tid. 

Vi fikk presentert spennenende utbyggingsplaner for Gjøsund Havn ved styreleder Jon Arne Roald, og Ingrid Kristine Pettersen fra Norges Sjømatråd, med doktorgrad i torskepriser, gav oss et viktig innblikk i hvordan markedet for hvitfisk oppfører seg i disse coronatider. 

Ny teknologier

Veldig innsiktsfullt var det å høre tre ulike rederier i panelsamtalen om båtprat med Fiskeribladets Kjersti Sandvik. Chris Remøy med "Nordbas", Christan Østervold med "Østerfjord", og Sigurd Teige med "Sunny Lady" delte villig av sine erfaringer og betraktninger rundt teknologi og fornyelse av fiskefartøyene sine. Opptak fra samtalen kan du høre på Tekfisk sin podcast

Vi var nok mange som ble overrasket da vi fikk høre det musikalske innslaget med Bjørn Tomren, en norsk jodler, strupesanger, visesanger, komiker og komponist fra Tomrefjord i Møre og Romsdal. Stemmer styres også av teknologi! Hør selv på Tomren sin Youtube-kanal.

Tusen takk til arrangørene og alle bidragsyterne for en flott og innsiktsfull konferanse!

How seafood can improve brain health?

NCE Blue Legasea hosted a webinar during the NTNU CampusUka about the impact of seafood consumption on the brain.

Blue Legasea
Seafood and brain webinar.png

During this webinar arranged at 30. September 2020, our speakers presented their studies about the use of diverse seafood products to support brain health. The impact of fatty fish consumption on cognition in preschool children, the use of omega-3 on the ageing brain and the effect of macroalgae extracts on cognitive function have been discussed. 

Speakers:
LISA KOLDEN MITDBØ: she has a master degree in Human Nutrition and a PhD in seafood and health effects. She currently works as a researcher at Møreforsking AS and she presented results from studies performed at the Institute of Marine Research in Bergen.

FREDERIC CALON: He is a professor at the Faculty of Pharmacy at Université Laval, Quebec city, Canada in neuropharmacology, neurodegenerative diseases and the blood-brain barrier. His team mainly performs preclinical assays testing of nutraceuticals and pharmaceuticals in animal models, as well as neuropathological studies on human brain samples. 
Health benefits of omega-3 fatty acids: from the sea to the brain. 

LUCIE BEAULIEU: She is a Professor Université Laval’s Food Science Department. She initiated the research program on the structural and functional characterization of new sources of marine ingredients. She is also the coordinator of the interest group on biomarine products at the Institute of Nutrition and Functional Foods (INAF). 
Neuronalg – The beneficial effects of St. Lawrence seaweeds on cognitive health.

Webinars from Land meets ocean

Here you can find all the recordings from the webinar series Land Meets Ocean.

Blue Legasea
Facebook event banner 1200x628 norsk.png

The NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Heidner Biocluster, and NCE Blue Legasea arranged four webinars in the series “Land Meets Ocean” this autumn.  

The webinar series explored the possibilities of innovation across aquaculture, agriculture, and fishery. It was a part of the clusters´ effort to evolve innovation projects across the blue and green sectors.

These topics were covered in the webinars:

 • Circular economy and the blue green opportunities 
 • Value development of residual raw materials from the blue and green value chain to new products
 • Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation 
 • Development of new sustainable feed ingredients from land and ocean

Here you can see the recordings:  

Tue, September 08: Circular economy and the blue green opportunities


Fri, September 11: Creating new products of residual raw materials from the blue and green value chain


Tue, September 15: Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation  


Fri, September 18: Developing new sustainable feed ingredients from land and ocean  

 

 

Invitation to webinar series “Land meets Ocean”

Join the NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Heidner Biocluster, and NCE Blue Legasea in their work of evolving innovation projects across the blue and green sectors.

Blue Legasea
landmøterhav_Eventbrite Banner 2160x1080 eng23.png

Through the “Land meets Ocean” webinar series we will explore the possibility of innovation across aquaculture, agriculture, and fishery. Stakeholders and experts from the sectors will share knowledge and insights on what is done today, as well as challenges and possibilities of the future.

Topics that will be covered throughout the webinar series 

- Circular economy and the blue green opportunities
- Value development of residual raw materials from the blue and green value chain to new products
- Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation
- Development of new sustainable feed ingredients from land and ocean 

Format

• Panel discussions with the cluster managers and industry experts who will discuss the current innovation landscape within the sectors
- Sector insight from experts and stakeholders

Date and time

Tue, September 08, 2020 13:00 PM – 14:00 PM
“Circular economy and the blue green opportunities" 

REGISTRATION: Circular Economy and the Blue-Green Opportunities

Fri, September 11, 2020 13:00 PM – 14:00 PM

“Creating new products of residual raw materials from the blue and green value chain”

REGISTRATION: Creating New Products of Residual Raw Materials

Tue, September 15, 2020  13:00 PM – 14:00 PM

“Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation”

REGISTRATION: Recycling Waste for New Cross-Sectoral Value Creation

Fri, September 18, 2020 13:00PM – 14:00 PM 

“Developing new sustainable feed ingredients from land and ocean”

REGISTRATION: Developing New Sustainable Feed Ingredients


Behind the webinar series “Land meets Ocean” is three Norwegian Centres of Expertise:

NCE Seafood Innovation is a cluster that works towards sustainable growth of the seafood industry. The cluster consists of 80 partners and members who represent the entire value chain in the seafood industry. NCE Seafood Innovation works within the focus areas; competence, innovation, and entrepreneurship.

NCE Heidner Biocluster is the Norwegian business cluster for green bioeconomy and sustainable food production. The members’ work includes research, innovation and commercialization of breeding, biotechnology, feed development, and residual raw materials. 

NCE Blue Legasea is committed to developing the marine and bio marine industry and aims to be a catalyst for unique cross-sectoral cooperation, as well as to strengthen value creation and competitiveness for the member nations and the fishing nation Norway. 

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker NCE Blue Legasea

NCE Blue Legasea inviterte før sommeren Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen på besøk, og er nå glade for å ha fått bekreftet et program for torsdag 3/9 og 4/9 der han vil besøke noen av våre klyngebedrifter i nærområdet til Ålesund.

Blue Legasea
odd-emil-ingebrigtsen-3---foto-hans-kristian-thorbjornsen.jpg

Vi inviterer medlemmer til en fellessamling på NMK, torsdag 3. september klokken 12:00-14:10.  

Det legges opp til et innspills møte mellom bedriftene i klyngen og statsråden, der hovedtema blir «Muligheter og utfordringer for å lykkes med marine ingredienser og høyverdiproduksjon i Norge», men der er også mulighet for å løfte opp andre problemstillinger med statsråden. 

Program

12:30-13:45 (Åpent for medlemsbedrifter)

-Presentasjoner v/ NCE Blue Legasea og Arctic Nutrition AS

-Dialog mellom klyngebedriftene og Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen 

13:45-14:10 (Begrenset antall plasser)

-DigiCat/VR Lab: Ny mottakslinje for hvitfisk demonstrert med VR ved Optimar 

Av smittevernhensyn må vi ha en liste over alle deltagere på forhånd. Meld fra på e-post til wenche.uksnoy@legasea.no om du eller en annen representant for din bedrift (kun 1 person pr selskap) vil delta innen onsdag 2/9. Offisielle smittevernregler vil selvsagt være gjeldende under hele arrangementet.

Statsrådens program i Ålesund:

 

rev program bilde.PNG

 

Bli med på digitalt prosjektverksted!

Forskningsrådet arrangerer 19. juni et digitalt prosjektverksted som er spesielt innrettet mot bedrifter og forskere som er på gang med/planlegger et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N). NFR har utlyst 1,5 mrd. til Innovasjonsprosjekt i Næringslivet og det er løpende mottak av søknader. Prosjektverkstedet er også relevant for bedrifter og forskerne som planlegger SkatteFUNN-prosjekt.

Blue Legasea
Prosjekter.png

Om Forskningsrådets prosjektverksted

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Har du en idé, planlegger du å gå i gang, eller har du allerede startet en innovasjonsprosess der ny kunnskap er sentralt for å realisere ambisjoner om nye produkter, tjenester eller prosesser? Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter og samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg i prosessen med å strukturere et forsknings- og innovasjonsprosjekt, og tips til hva som bør vektlegges i en eventuell søknad om finansiering fra Forskningsrådet. Gjennom eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse og hvordan du kan planlegge arbeidet. 

Deltakere på prosjektverkstedet vil få tilbud om individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, som har god kompetanse på forsknings- og innovasjonsprosjekter, og som kjenner bransjene godt.

Arrangementet består av to deler:

09:00-11:30 DEL 1
Gjennomgang av verktøyene prosjektkanvas og veiledning til prosjektstruktur, med dialog og refleksjonsoppgaver.

12:00-15:00 DEL 2
Individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, for de som avtaler tid for dette i forkant av arrangementet. Du vil få en egen lenke til innkalling via Teams for dette møtet noen dager før arrangementet. 

Påmelding

Se mer informasjon, og meld deg på her: Norges Forskningsråd Prosjektverksted

Metapod inngår samarbeid med Salmon Group

Gründerbedriften Metapod har utviklet teknologi for fremstilling av insektmel fra gresshopper og sirisser. Nå har Salmon Group inngått en eksklusiv avtale med selskapet som sikrer oppdretterne i nettverket et næringsrikt fôr.

Blue Legasea
Metapod samlet.jpg

Bærekraft i praksis

Salmon Group og Metapod baner vei for en ny, lokalprodusert proteinkilde som blant annet skal brukes i fôret til laksen. Industriell foredling av gresshopper gir et næringsrikt insektmel som skal gi konkurranse til soya og fiskemel, som i dagens diett er en rik kilde til protein.

-Måten Metapod tenker ressursforvaltning samsvarer helt med vårt arbeid med bærekraft i praksis, og legger ikke beslag på ressurser eller areal som kunne vært nyttet til annen matproduksjon til mennesker eller dyr. Dessuten tas det i bruk et restråstoff – en «problemressurs» så og si - fra annen matproduksjon som ellers ikke ville hatt like høy verdi. Sirkulærøkonomisk er dette spot on! Her har Metapod en helt unik posisjon, sier Nils Inge Hitland, innkjøps- og fôransvarlig i Salmon Group i en pressemelding.

Oppdrettsgrupperingen har forpliktet seg til å ta unna alt insektmel de unge gründerne klarer å produsere når de straks går i gang med det første storskala produksjonsanlegget i Ålesund. 

Konkurranse til proteinholdige næringskilder 

Metapod har utviklet et konsept og en prosessteknologi for oppdrett av sirisser og gresshopper som kan brukes som insektmel i fôr til fisk, og på sikt, til mennesker. Bedriften bringer med dette en svært proteinholdig nyhet til markedet. Samtidig tar de i bruk en svakt utnyttet ressurs i sin produksjon, nemlig matsvinn. Slik bindes karbon også inn igjen i verdikjeden. Metapod vil også gjøre nytte av spillvarme fra annen produksjon. 

-Når vi nå går i gang med oppdrett av gresshopper er det først og fremst for å imøtekomme et stort og økende behov for nye proteinkilder og mer og næringsrik mat til verdens befolkning. Storskala oppdrett av gresshopper er nytt, og vi har bygget teknologien vår fra bunnen. Slik har vi kontroll på alle ledd og faktorer i produksjonen, og kan dermed sikre en trygg og næringsrik matkilde, sier gründer og daglig leder i Metapod, Fredrick Darien. 

Deler ut 9,8 mill. til forsking

Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal har innvilga 9,8 mill. kroner til forskingsbasert innovasjon. Et av selskapa som får støtte er oppdrettsselskapet Pure Norwegian Seafood som vil ta i bruk medisinsk forsking frå menneske til å studere fiskehelse.

Blue Legasea
5122813F-EB29-4195-9B46-9B9CD856A6D0.JPG

Skal forske på fiskehelse 

Dei fem siste åra har det vore ein auke i talet på oppdrettslaks som dør på grunn av hjartesjukdomen cardiomyopatisyndrom (CMS). Sjukdommen finst i anlegg langs heile Norskekysten, men utbrotta varierer blant dei ulike fiskeoppdrettarane. 

Matfiskprodusenten Pure Norwegian Seafood, som held til på Averøya, skil seg positivt ut ved at dei ikkje har hatt CMS utbrot på over to år. Selskapet produserer laks som oppfyller krava til kvalitetsmerket «Label Rouge» og kan dokumentere god fiskehelse og låg dødelegheit.

-Vi veit at fiskefôret speler ei viktig rolle, men nøyaktig korleis dette påverkar hjarte- og sirkulasjonshelsa til fisken er mindre kjent, seier forretningsutvikler Anders Marthinussen.

For å forstå meir av fiskens hjartehelse, skal ein i dette prosjektet ta i bruk den siste kunnskapen frå medisinsk forsking på hjartelidingar hos menneske. Med seg på laget har dei forskarar frå Møreforsking Ålesund og NTNU. Åkerblå AS er samarbeidspart.

-Skal vi få til lønnsam vekst i oppdrettsnæringa, må vi vite meir om fiskehelse. Vi håpar derfor at ved å kople kunnskap, personell og infrastruktur frå den medisinske forskinga, vil vi kunne forstå meir av bakgrunnsmekanismane for CMS utbrot, seier Marthinussen.

Vil styrke biomarin forsking

-Prosjektet vil i seg sjølve ha stor vitskapleg verdi. Det unike er at vi tek i bruk State-of-the-art forsking frå menneskje til å studere fiskehjarte, seier Svein Erik Gaustad i Møreforsking.
-Vi håpar dette prosjektet vil bidra til å bygge opp eit biomarint forskingsmiljø på Nordmøre og Møre og Romsdal, og at aktivitetane i prosjektet kan motivere bedriftene i regionen til auka samarbeid om forsking og utvikling, seier Gaustad.

Femten prosjekt fikk kvalifiseringsstøtte

-Vi har fått inn mange gode søknadar til framtidsretta marin forsking, seier styreleiar Bergljot Landstad. Blant dei femten søknadene som fekk innvilga støtte er:

 • Epax - Makrellolje for en optimal hudfunksjon. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000 
 • Pure Norwegian Seafood - Hjertehelse hos laksefisk og mennesker. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 500 000
 • C Food Norway - Utvikling av nye produkter fra svømmeblærer. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Nordi Ocean - Fryselagring for å øke holdbarheten og ivareta kvalitet av havsalat. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Norsøk - Enklere, billigere og automatiserte fjøsløsninger i melkeproduksjonen. FOU partner NORSØK. Innvilga støtte kr 700 000
 • Tau Tech - Utnyttelse og anvendelse av av restråstoff fra haneskjel. FOU partner SINTEF Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Møreforsking - SensAlgae: Iodine-reduced sugar kelp as safe, flavorful and nutritious. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Sintef Ålesund - Bunnkartlegging for presisjonsfiske av haneskjell. FOU partner SINTEF Ålesund. Innvilga støtte kr 700
 • ScanProd - Bærekraftig utnyttelse av salt i klippfiskindustrien. FOU partner Sintef Ocean. Innvilga støtte kr 700 000
 • GreenShore - Næringsinnhold og patogenanalyse av dødfisk.FOU partner NOFIMA. Innvilga støtte kr 700 000

Sivaprisen 2020 til Arctic Nutrition AS!

Næringsminister Iselin Nybø overrakte i dag SIVA-prisen til bioteknologiselskapet Arctic Nutrition med base i Ørsta. Prisen på 250 000 kroner vil selskapet dedikere til forskning på normalisering av hjerneutvikling hos barn som fødes alt for tidlig.

Blue Legasea
arctic nutrition alle.png

Lager medisin mot psoriasis av silderognolje

Arctic Nutrition har utviklet en variant av silderognolje med høyt innhold av marine
fosfolipider som er undersøkt i en klinisk studie på Haukeland Universitetssykehus. Pasienter
med mild til moderat psoriasis fikk redusert sykdomsaktivitet av silderognoljekapslene.
Studien ble publisert i Acta Dermato-Venereologica denne uken.

Ole Arne Eiksund, administrerende direktør i Arctic Nutrition er glad både for de positive
studieresultatene og for SIVA-prisen: -Resultatene fra psoriasis-studien i Bergen gjør at vi har
bestemt oss for å gjennomføre utvikling av et nytt legemiddel, og vi planlegger å bygge
fabrikk i Ørsta for å kontrollere mest mulig av verdikjeden. SIVA-prisen er en stor stimulans i
denne forbindelse. Vi har også god støtte fra Innovasjon Norge til legemiddelutviklingen.

Bærekraft i alle ledd

-Som en fremtidsrettet innovativ bedrift er vi opptatt av bærekraft i alle ledd. Sildefisket
utenfor kysten vår er kvoteregulert og bærekraftig og fremstillingen av legemiddel fra
silderogn gjør vi også så skånsomt og miljøbevisst som mulig. Vi er glade for å skape
merverdi av et råstoff som til nå i liten grad har blitt utnyttet – og setter pris på at andre
også ser at dette er en del av grønn omstilling av næringslivet,
sier Eiksund.

Vi trenger ny helseindustri

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien har denne
kommentaren om mottakeren av SIVA-prisen: -Arctic Nutririon er et flott eksempel på hva
som er mulig når noen tør å satse. Silderogn er en unik råvare fra havet som kommer fra
bærekraftig fiskeri og kan foredles til legemiddel til nytte for millioner av mennesker globalt.
Helseindustri som Arctic Nutririon kan gi oss nye kompetansearbeidsplasser, bidra til bedre
helse og samtidig gi Norge eksportinntekter. Jeg er glad for at SIVA har løftet fram selskapet
ved å gi dem SIVA-prisen 2020 – det er nettopp slik industri Norge trenger i årene som
kommer.

Klinisk utprøvingsprogram

Legemiddelutvikling er kostbart og tidkrevende. Arctic Nutrition er i gang med
prosessutvikling for silderognolje med legemiddelkvalitetsstandard. Neste trinn er klinisk
studie med ulike doser av silderognolje for å finne optimal dose, og så skal det gjøres en
større klinisk studie for endelig å dokumentere effekten. -Vi har planen klar, sier Eiksund.

Sivaprisen løfter frem innovative selskaper

Siva (Selskapet for Industrivekst) har de siste fem årene delt ut Sivaprisen for å løfte fram
selskaper som har stor innovasjonsevne, gode resultater og vilje og ambisjoner om vekst og
verdiskaping. Hvert år nomineres bedrifter som utvikler innovative produkter, tjenester,
produksjonsmetoder, prosesser og løsninger som bidrar til grønn omstilling. I år var 26
bedrifter nominert, og fagjuryen valgte Arctic Nutrition som vinner.


Nytt tilbud - Gratis kurs!

NCE Blue Legasea sammen med ÅKP, GCE Blue Maritime Cluster og MAFOSS tilbyr nå skreddersydde kursprogram til næringslivet for å bidra til omstilling i forbindelse med koronapandemien.

Blue Legasea
Kurs-aakp-facebook.png

Gratis nettbaserte kurs og videreutdanning  

Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og er kostnadsfrie for deltakerne. Ordningen er primært rettet mot personer i Møre og Romsdal som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta. 

Blant kursene som tilbys er ulike kurs innen:

 • Produksjon og produksjonsteknikk
 • Strategi og ledelse
 • Salg og marked
 • Kriseledelse og kommunikasjon
 • Prosjektledelse
 • IKT

Kurskalender og mer informasjon om de ulike kursene finner du her: ÅKP Academy

Ny podcast - Møt Vesteraalens og Calanus!

​Historia om Norge er ei forteljing om havet, og no skriv vi neste kapittel. «Lys i alle hus» er ein podkast som fortel dei gode historiene om jobben som vert gjort for å skape levande samfunn i Noreg. I vår nyeste episode av podcasten får du bli bedre kjent med dei to bedriftene Vesteraalens og Calanus.

Blue Legasea
Episode-4.png

Vesteraalens

For over 100 år sidan tok polarhelten Roald Amundsen med seg fiskemat ifrå Vesteraalens gjennom Nordaustpassasjen, no tek tilsette den med til Kina.

- Nye måtar å handle varer på gjer ein liten plass ute ved havet meir sentralt enn nokon gong, meiner sal og marknadsdirektør i Vesteraalens Eirik Nikolaisen.

- Verda har blitt mindre. Når du sel og marknadsfører produkta dine på nettet, har det ingenting å seie kor du er plassert. Det er ingen fordel å sete i New York. Vi er plassert i eit område med unike ressursar, vakker natur og ei god historie. Det er vårt viktigaste konkurransefortrinn i verda i dag. Dette vil akselerere, seier han.

Historia om Vesteraalens fiskebollar og norsk sjømat vart for kort tid sidan sendt via ein live-stream til millionar av menneskjer i Kina. No får du høyre historia om Vesteraalens i podkasten «Lys i alle hus».

Calanus

I denne podkasten møter du også grunder Gunnar Rørstad i Calanus med hovudsete i Tromsø. Dei bygg no verdas første raudåtefabrikk på Sortland i Vesterålen. Det har tatt nesten 20 år å kome i gang med bygginga, men no har myndigheitene laga ein forvaltningsplan for raudåte. Rørstad trur vi er i starten av i ny biomarin næring med eit veldig stort potensial.

- Eg trur dette blir ein stor industri i Noreg. Vi er der oppdrettsnæringa var tidleg på 80-talet. Vi har i dag to hovud-verdikjeder i norsk sjømatnæring. Den eine er tradisjonelt fiskeri, og den andre er oppdrett – då i hovudsak laks. Så kjem denne biomarine industrien opp som ei ny verdikjede, som kjem til å styrke dei to eksisterande.

Høyr podcasten

Vil du høyre meir om Gunnar Rørstad si satsing på raudåte, eller korleis Eirik Nikolaisen trur Kina kan bli viktig for vidare vekst for Vesteraalens, så høyr podkasten «Lys i alle hus» under her. 

Podcasten er tilgjengelig på Anchor, Spotify, Apple Podcasts.

Anbefalt nettleser er Chrome eller Safari. (Brukere av nettleser Microsoft Edge kan oppleve problemer med å åpne podcasten).

Om Lys i alle hus:

Podcasten er produsert av Doxacom i samarbeid med innovasjonsselskapet ÅKP og klyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea. Rådgiver og samfunnskontakt i Doxacom Jannicke Farstad står for produksjon og regi. Gjennom podcasten møter vi mennesker på jobb langs hele kysten, og du får høre om verdiskapingen som skjer her.

Introduksjon til enzymbasert foredling, prosessvalg og lønnsomhet

Ambisjonen om at enzymer kan være verktøy for ny bærekraftig vekst i marin sektor er bakteppe for dette første webinaret i en serie på 3.

Blue Legasea
Webinar-Enzymkonferansen-facebook.png

NCE Blue Legasea og Innovasjon Norge planla en nasjonal industrikonferanse der bruk av enzymer i marin næring skulle stå i sentrum. Industrikonferansen utsettes nå på grunn av Corona pandemien, og vi vil derfor inntil videre arrangere en webinar-serie på 3x2 timer, der vi tar for oss ulike tema innen enzymbasert foredling. 

Webinarene vil være industrirettet og legge grunnlaget for en etterfølgende konferanse når situasjonen tillater det. Vi legger opp til ett intro-webinar (4.juni) for å diskutere de overordnede perspektivene som muligheter, valg av prosess og lønnsomhet. 

Meld deg på her; https://us02web.zoom.us/webina...

Foreløpig program:

rev bilde intro.png

Dato for de to neste webinarene er satt til 11. juni: Enzymatiske prosesser for marine lipider og 18. juni: Enzymatiske prosesser for marine proteiner

WEBINAR fra NCE Blue Legasea

Vi legger om noen av våre fysiske samlinger til webinarer. Følg med på vår kalender fremover for nye webinar og oppdateringer.

Blue Legasea
Webinar-Blue-Legasea-facebook.png

Dette er foreløpig program fremover - kontakt oss gjerne om der er tema din bedrift er spesielt opptatt av og vi kan tilrettelegge!

FOREDRAGSHOLDER

TEMA

DATO 

Christian Hedløv Engh (Innovasjon Norge)

Market entrance in China/ Go GLOBAL China

Registrering /link til webinar

2. April 2020

12.00-13.30 AM

Håkon Raabe (SINTEF)

Business case modelling for product and or technology development 

Link til webinar blir lagt ut senere

30. April 2020

10:30-11:30 AM

Elana Natker (GOED)

Educating consumers and healthcare professionals on benefits of omega 3 

Link til webinar blir lagt ut senere

28. May 2020

Time to be determined

Håvar Risnes (ÅKP)

Start ups and entrepreneurship 

Link til webinar blir lagt ut senere

25. June 2020

10:30-11:30 AM

Bjarte Løfaldil (Helse Innvasjonssenteret i Kristiansund)

Importance of public health for the industry and vice versa

To be determinedStatusrapport

Vi gjorde en undersøkelse blant klyngens medlemmer på Korona situasjonen.

Blue Legasea
mel og olje.jpg

Alle våre 50 partnere fikk i forrige uke tilsendt et spørreskjema. Vi ønsket å ta pulsen på den nye hverdagen vi alle opplever, og få innspill på hvilke tiltak bedriftene nå trenger fra offentlig hold.

Vi fikk klare tilbakemeldinger og svarene som kom var varierte. Dette er naturlig p.g.a stort spenn av ulike typer bedrifter i vår marine/biomarine klynge, men der er likevel noen klare gjengangere i tilbakemeldingene:

* På kort sikt klarer vår næring seg godt, det er foreløpig lite permitteringer, og det gjøres interne tilpasninger for å møte karantene behov for enkelt ansatte. 

* Noen bedrifter rapporterer om økt ordretilgang og etterspørsel, noe som kan forstås i lys av mange B2B produsenter med kunder som er avhengig av vår klynge`s produkter som innsatsfaktorer i egen produksjon.

* Generelt stor usikkerhet på lang sikt - og stor spenning knyttet til utviklingen på det amerikanske markedet for aktørene som leverer til kosttilskudd segmentet.

* Mange tror at markedsforholdene vil bli vanskeligere og forverre seg, og der er frykt for økt sparing og lavere forbruk i lang tid etter krisen.

* Det forventes forskyving og kanselleringer av ordrer pga vanskeligere økonomi hos kundene.

* Logistikk og sikring av forsyningskjeden blir gradvis mer krevende og mange opplever kraftig økning i fraktpriser.

* For å unngå permitteringer fremover vil det være avgjørende  at råvaretilgang holder seg oppe og markedene er åpne.

Tro på det asiatiske markedet og marked for frossen fisk

Siden Kina nå ser ut til å komme raskere ut av krisen enn andre ser noen av bedriftene nye muligheter i det asiatiske markedet, selv om her fortsatt er handelstekniske barrierer som kan stoppe ny vekst. Fangstleddet ser at nedstengt varehandel påvirker salg av fersk fisk, og at det foreløpig er bedre markedsforhold for de som produserer frossen sjømat. 

Tiltakene som etterspørres i tråd med det som i stor grad har blitt lansert fra offentlig hold

* Bedre lånefasiliteter, tiltak for å opprettholde nødvendig likviditet

* Utsettelser på skatter og avgifter, utsatt frist på innbetalinger

* Tilpassede permitteringsordninger

I tillegg etterspørres kompetansetiltak innen digital ledelse, produksjon og logistikk, prosjektledelse og internasjonalisering.

Oppfordres til å søke BIO-midler 

Møre og Romsdal fylkeskommune overtok 1. januar ansvaret for virkemiddelet "Bedriftsintern opplæring" (BIO) fra NAV. Fylkeskommunen disponerer fem millioner kroner som skal gå til opplæringstiltak i bedrifter som står i en krevende markedssituasjon. Vi oppfordrer alle bedrifter om å søke BIO-midler når tiden er riktig for det. Klyngeorganisasjonen oppfordrer alle som har innspill til og behov for opplæringstiltak om å ta kontakt.   

Wenche Uksnøy - Epost: wenche@legasea.no - Janita Arhaug - Epost: janita@legasea.no - Nina Zisko - nina@legasea.no

IMG_7197 _2_.JPG


 

Konsekvenser og behov for tiltak som følge av Koronautbruddet

Vi ønsker å forsikre oss om at ALLE bedriftene i NCE Blue Legasea-klyngen får mulighet til å gi innspill til myndigheter og virkemiddelapparat om hvilke utfordringer og behov for tiltak dere har i denne utfordrende situasjonen.

Blue Legasea
6293726_4662470.jpg

Klikk her for å gi din tilbakemelding.

Stortinget har allerede besluttet en rekke viktige tiltak i forhold til permitteringsregelverk, skatteregelverk, innbetaling av arbeidsgiveravgift og andre tiltak som utvidede lånegarantier o.l.

Alle bedrifter har forskjellige behov og erfaring fra tidligere kriser viser at det er viktig å komme tidlig i gang med praktiske målrettede tiltak.

Mange har allerede tatt kontakt med oss og klyngeorganisasjonen NCE Blue Legasea gjennomfører derfor en spørreundersøkelse om hvilke konsekvenser Korona-utbruddet har for medlemsbedriftene i klyngen. Dette for å kunne gi innspill til regionale og nasjonale myndighetene om hvilke tiltak som bør iverksettes, og hvordan tiltakene skal gjennomføres i praksis og til hvilket tidspunkt. Vi håper derfor du tar deg tid til å svare på undersøkelsen som er anonym.

Dere kan også ringe klyngeleder Wenche Uksnøy på telefon 900 15 073 eller sende epost til wenche@legasea.no for å gi innspill direkte.

Vi er i tett dialog med myndigheter og virkemiddelapparat og vil sørge for at din stemme blir hørt!

 VI ER MED PÅ DUGNADEN!

For å bidra til den nasjonale dugnaden mot spredning av koronaviruset har ÅKP innført daglig operasjon fra hjemmekontor. ÅKP er en digital bedrift med gode rutiner og system for samspill, selv når vi ikke møtes under samme tak. Vi vil derfor være tilgjengelige på telefon, epost, Skype og Teams som vanlig. Kontakt oss gjerne!

Samsi - fra helium til hydrogen

Vi beklager å måtte melde at dette arrangementet utsettes og at ny dato vil bli annonsert. Situasjonen omkring corona virus pandemien gjør at SAMSI reduserer salgs relaterte reiseaktivitet til det som er absolutt nødvendig, og prioriterer å opprettholde normal drift på planlagte og breakdown service. Salgsmøter og seminarer vil derfor avlyses inntil videre eller overføres til nett eller telefonbaserte løsninger.

Blue Legasea
samsi Terje nett.jpg

Seminaret dreier seg om hvordan  laboratorier kan bli mer bærekraftige og lønnsomme og hvordan få utført analyser med lavere risiko. Du får kjennskap til det siste nye om hvordan optimalisere GC som analyseverktøy og bruk sammen med alge oljer.

PROGRAM (alle innlegg holdes på engelsk)

1130-1200 Registration and Lunch

1200-1240 Hydrogen generation – How does it work – Is the hydrogen clean enough compared to bottled hydrogen – how do we dry the gas to be used as carrier gas.
By Jean-Marie Casanova F DGSi

1240-1300 How do we convert a GC method from helium to hydrogen. Can all methods be converted? What gases do we really need for our GCs? Change the costs, save the world of lipid GCs in seconds.
By Terje Aasoldsen

1300-1320 Coffee Break

1320-1400 Nitrogen generators from carrier gas to inertisation
By Jean-Marie Casanova F DGSi

1400-1420 News from NCE Blue Legasea
By Wenche Uksnøy

1420-1440 Generating liquid nitrogen for lab application
By Emil Veliyulin

1440-1500 Breaking news –
Algae oil is coming into your labs. Important information on sample preparation. Avoid GC poisoning and extra service bills.
• New HPLC from Scion Instruments
• Other News from SAMSI

By Terje Aasoldsen

1500-1530 Summary, discussion and closing

Kontaktperson

SAMSI v/ Terje Aasoldsen, e-post: terje@samsi.no

Omega-3 industrien fokuserer på vekst

Verdens fremste aktører i omega-3 industrien møttes i februar til GOED Exchange i Barcelona for oppdatering på det siste nye fra forskningsfronten, for å diskutere fremtidige vekstområder og for å stimulerer til mer samarbeid på tvers. Flere av våre norske klyngebedrifter og forskningsinstitusjoner var representert på konferansen med over 250 deltagere. Her var mange gode innlegg knyttet til hvordan møte utfordringene i et modent omega-3 marked med støtte i solid forskning knyttet til god effekt på flere helsetilstander.

Blue Legasea
hotel arts barcelona.jpg

Noe av målet med konferansen var å finne ideer og områder som er mer enn nisjeområder for vekst. Geografisk sett er der store muligheter for økt konsum av omega-3 i flere markeder, samt at konsumet i mange av de etablerte markedene fortsatt er for lavt i forhold til anbefalinger fra myndigheter. Det forskes på nye områder for produktutvikling innen både humansektor og fòrsektoren.  Fremtiden ser lys ut for nye legemidler med marin omega-3,  og man ser at kombinasjonsprodukter med omega-3 og andre ernæringsingredienser opplever vekst. Betydning av samspill mellom aktørene fra fangstledd til ferdig produkt er viktig for vekst og der er fortsatt stort behov for forskning på helseeffekt av omega-3. Vi fikk noen av deltagerne til fortelle om hvorfor konferansen var viktig for dem og hva de tenker om vekst i tiden fremover. 

For mer informasjon om konferansen og programmet - se her: GOED Exchange 2020

Møre og Romsdal med eget forskningsfond

Fra 2020 blir det hvert år tilgjengelig 20 mill kroner til forskningsbasert innovasjon i bedrifter og kommuner i Møre og Romsdal.
-Forsking er god investering i vekst og utvikling sier FoU-sjef i Epax, Iren Stoknes, som sammen med Terje Bach i NEAS representerer næringslivet i styret for det nye forskingsfondet i Møre og Romsdal.

Blue Legasea
styret i rff MR.jpg

Skal hjelpe næringslivet

Midlene tilføres fra statsbudsjettet og er knyttet til de to ordningene Regionalt Forskningsfond og FORREGION-programmet, som drives av fylkeskommunen i samarbeid med Norges Forskningsråd.

-Næringslivet og samfunnet for øvrig, er i økende grad avhengig av systematisk forskning og innovasjon for å skape nye, konkurransedyktige og bærekraftige løsninger. Forskningsfondet vil stimulere til dette ved å koble forskningsmiljø med bedrifter og kommuner slik at de sammen utvikler og omsetter ny kunnskap til verdier. Det kan i neste fase være utløsende for å finansiere større prosjekter med støtte fra Forskningsrådet og EU, sier Øyvind Herse som er sekretariatsleder FORREGION og Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal.

-Forskningsfondet skal imøtekomme behovene for forskning og innovasjon i Møre og Romsdal, og vil mobilisere søkere og hjelpe med å utvikle gode FoU-prosjekter. Ved å praktisere løpende mottak og behandling av søknader som kommer inn til forskningsfondet, legges det til rette for rask innovasjonstakt. 

To typer prosjekt

Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal kjem til å lyse ut to typar prosjekt: kvalifiseringsprosjekt (forprosjekt) og hovudprosjekt. Kvalifiseringsprosjekta vil det vere mogleg å søke på heile året, og søknadsvurderinga skjer fortløpande. Hovudprosjekt vil bli lyst ut ein gong kvart år, første gong i slutten av mars 2020, med søknadsfrist 6. mai.

Styret i RFF Møre og Romsdal 
• Styreleiar: Bergljot Landstad frå Møre og Romsdal fylkeskommune
• Erik Kursetgjerde frå kultur-, nærings- og folkehelseutvalet
• Siv Katrin Ulla frå utdannings- og kompetanseutvalet
• Iren Stoknes og Terje Bach representerer næringslivet
• Arthur Almestad frå Forskningsrådet
• Turid Hanken representerer kommunane

Ønsker du mer informasjon? 

Ta kontakt med Øyvind Herse, Sekretariatsleder FORREGION og Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal

Tel: +47 913 64 886 - oyvind@vrimr.no

Fondets nettsider er her: https://www.regionaleforskningsfond.no/more-og-romsdal/Inspirasjon til fremtidig Blå skaperkraft

Marin og maritim klynge samlet seg til konferansen «Blå skaperkraft» på NMK 23. januar. NCE Blue Legasea gjennomførte også sitt årlige partnermøte samme dag.

Blue Legasea
PowerPoint_Blå-skaperkraft.png

Klyngesamlingen ble arrangert av NCE Blue Legasea sammen med GCE Blue Maritime, og samlet hundre deltakere fra maritim næring samt fiskeri, sjømat og marin ingrediens sektoren.

Tema var hvordan øke verdiskapingen fra havet på en bærekraftig måte, og hvordan ny teknologi og god markedsforståelse kan hjelpe bedriftene å vokse.

Nytt milliardskip til krillfiske

Blant innlederne var administrerende direktør Stig Remøy fra Rimfrost. Selskapet bygger et skip til en milliard som skal fiske krill i Antarktis med banebrytende, bærekraftig teknologi.

– Rimfrost er et produkt av den marine og maritime klyngen på Sunnmøre, og det er det som har fått frem den teknologien som i dag er verdensledende. Så det er klart at klyngen betyr mye, sier Remøy. 

Noen av de andre innlederne var Tommy Torvanger fra Nergård Group, og Rikke Hegge Jørgensen fra Katapult Ocean som investerer i og støtter hav-startups. Hun hadde med seg flere gründere som pitchet sine konsepter til industrien på Sunnmøre. 

Før klyngesamlingen samlet også Blue Legaseas eiere seg til eiermøte for å se tilbake på aktivitetene i 2019, planlegge fremover og diskutere medlemssaker.

GOED Exchange i Barcelona

NCE Blue Legasea og 13 norske partnere reiser til GOED Exchange i Barcelona, verdens største Omega 3-konferanse.

Blue Legasea
medlemsfordeler_web.jpg

Fra 4.-6. februar møtes de viktigste globale aktørene og mange av partnere fra NCE Blue Legasea-klyngen på GOED Exchange.  Konferansen arrangeres annethvert år, og bringer sammen den globale Omega-3 industrien for å bygge nettverk, diskutere viktige tema og knytte nye partnerskap mellom bedrifter. Målet er også å få ny innsikt og dele kunnskap fra Omega-3 verdenen.

Tema for konferansen i år er vekst i Omega 3- industrien. Mens det er et fortsatt potensiale i for eksempel nye marked og råvarer, så trenger hele industrien mer innovasjon og ny giv for å kickstarte mer vekst. 

Blant klyngebedriftene som vil være til stede i Barcelona er Arctic Nutrition, Calanus, Epax Norway, Orkla Health, Orivo, KD Pharma Group og GC Rieber Oils. 

Du kan lese mer om konferansen på GOED Exchanges nettsider. 

Fagseminar fra Marine for Health

Marine for Healths fagseminar Nutraceutical and Pharmaceutical Regulatory Affairs ble arrangert 10. -11. desember i Ålesund.

Blue Legasea
bilde marine for health.png

Seminaret bød på et spennende program med presentasjoner fra nasjonale og internasjonale regulatoriske eksperter fra privat og offentlig sektor. I alt var over 70 personer samlet som fikk god oversikt over myndighetskrav knyttet til «Novel food» , kosttilskudd og legemidler.

Den andre dagen inviterte vi til workshop i etterkant av seminaret. Første del av workshop fokuserte på å lage nye markedsplasser for omega 3, og den andre delen av workshop så på fordelene for selskaper ved å delta i større søknadsløp og utlysninger. Vi ville også kartlegge hvilke krav selskapene har for å involvere seg i store søknader.   Prosjektideene fra  workshopene diskuteres videre av klyngetemaet og forskningspartnerene.


Arrangementet ble støttet av Norges Forskningsråd.

Se hele programmet: 

10. DECEMBER

10:45 Welcome and introduction: Wenche Uksnøy (Cluster Manager) NCE Blue Legasea

11:00-12:00 Novel Food and Health Claim dossiers- A well Done Plan Guarantees the Best Outcome: Mari Lyrra (Regulatory Affairs Manager Food and Nutrition) Medfiles, Finland

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 How Do You Get an Approved Health Claim in Norway? Experiences Within the System: Anders Mikael Sjödin, (Professor, Division Nutrition, Excercise and Sports) University of Copenhagen, Denmark, EFSA Expert Panel

14:00-15:00 Functional Food Regulations in Europe - A Case Study: Asim Duttaroy (Professor, Clinical Nutrition) University of Oslo

15:00-15:20 Break

15:20-16:20 Marine Research and Business Innovation Platform- A Pilot Study: Jim Lund (Researcher, Project Manager) Research Institutes of Sweden 

16:20-16:40 Break

16:40-17:40 Disrupt a Health Paradigm: Setting a New Way of thinking: Maie Gall (CEO),Viskumed, Switzerland

18:15-22:30 Dinner


11.DECEMBER

09:00-10:00 Role of Regulatory Affairs in Clinical Drug Development: Firoz Roshan (Pharmaceutical Regulatory Affairs Specialist), Sweden

10:00-10:30 Break

10:30- 11:30 Regulatory Requirements and Services in Drug Development: Jan Petter Akselsen (Leader) The Norwegian Medicines Agency Innovation Office, Norway

11:30 -12:30 Development of your pharmaceutical – Do it right first time: Åse S. Mjelva, Link Medical AS, Norway

 


Ny styreleder i NCE Blue Legasea

Hogne Hallaråker fra Arctic Nutrition vil løfte frem innovasjonskraften og kremmerånden hos NCE Blue Legaseas medlemmer.

Blue Legasea
Hogne Hallaråker_siste.jpg

Hogne Hallaråker er teknologidirektør og grunnlegger av Arctic Nutrition, og er entreprenør med mer enn 15 års erfaring fra nutraceuticals og biomarin industri. Tidligere har han hatt stillinger som administrerende direktør i Arctic Nutrition og Natural Nutrition Development, visepresident i R&D Aker Biomarine, produktdirektør i Natural ASA og universitetslektor på Høgskulen i Volda. 

– Det er svært viktig at både kompetansen og erfaringen til medlemmene klyngen gjøres kjent både innad i klyngen og utover mot markedet, slik at vi kan skape nye prosjekter og øke verdiskapingen. Innovasjonskraften og kremmerånden hos våre medlemmer er eksepsjonell, og det er vår oppgave å la denne føre til ny vekst, og nye produkter eller løsninger. Jeg ser frem til å lede dette arbeidet i klyngen sammen med vår kompetente og entusiastiske administrasjon, sier Hallaråker.

Blå skaperkraft og NCE eiermøte 23.januar

Velkommen - det er tid for eiermøte og klyngesamling!
Klyngesamlingen fra kl 12.00 er som vanlig åpen for alle, eiermøtet som starter kl 10.00 er forbeholdt medlemmer i NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
IMG_5527.JPG

I 2020 samler vi aktører fra GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea og løfter opp tema "Blå Skaperkraft".  

Verdens befolkning vokser raskt og vil passere 8,5 milliarder allerede i 2030. Kun to prosent av maten kommer i dag fra havet, og selv om norsk sjømateksport passerte 100 milliarder kroner i 2019 er potensialet for videre vekst enormt.  En samlet fiskeri, sjømat og marin ingrediensnæring arbeider nå for å øke verdiskapingen fra havet på en bærekraftig måte. Hvordan kan ny teknologi og god markedsforståelse hjelpe bedriftene våre til å vokse videre?

Møt bl.a Stig Remøy fra Rimfrost, Tommy Torvanger fra Nergård Group, Rikke Hegge Jørgensen fra Katapult Ocean og Kongsberg (TBA).

Registrering og lunsj fra 11.00-12.00. Ingen deltakeravgift.Påmelding til eiermøte og klyngesamling NCE Blue Legasea 23. januar 2020

Kontaktinformasjon


Land møter Hav 2019 i Ålesund

Fire nasjonale næringsklynger innen grønn og blå bioøkonomi inviterer på nytt til konferansen «Land møter hav» som i år arrangeres 23. september som en del av Campus Uka 2019.

Blue Legasea
2019 LMH illustrasjon med arrangører og tid og sted.JPG

Norge har store mengder biologiske ressurser i havet, i skogen og på land. Landet vårt er minst like rikt på fornybare ressurser som på fossile ressurser. Norsk vareproduksjon og verdiskaping vil måtte basere seg på fornybare ressurser fremover.

«I Norge kan vi utnytte ressursene i havet, i skogen og i jordbruket langt bedre enn vi gjør i dag. Vi har kunnskap, kapital, og teknologi så det handler om å koble sammen industri og andre kunnskapsaktører som er villig til å lede an i omstillingen», Wenche Uksnøy, Klyngeleder NCE Blue Legasea.

Bioøkonomi er omdannelse av biomasse til energi, mat og helse-, fiber- og industriprodukter. Bioøkonomien er knyttet til de globale utfordringene vi står overfor: klimaendringer, framtidig befolkningsvekst, samt knapphet på mat og energi. Behovet for fornybare råvarer som erstatter olje til en mengde nødvendige produkter, vil øke.

På «Land møter hav» vil bærekraftige blå og grønne satsninger, prosjekter og grundere få plass på talerstolen og det inviteres til workshop og debatt. Målsetningen er at det i løpet av en intensiv ettermiddag skal knyttes kontakter på tvers av sektorene og at gode idéer skal bunne ut i konkrete forsknings- og innovasjonsprosjekter.

«Livet på land og i havet er grunnlaget for grønn og blå bioøkonomi, dette må ivaretas på en bærekraftig måte for fremtidige generasjoner», Dr.Ing  Annik Fet, Prof. Bærekraft og viserektor NTNU i Ålesund.

Konferansen vil bl.a utfordre de blå og grønne næringene på å finne de gode synergiene og presentere digitale plattformer og fremtidsrettede løsninger for datahåndtering. 

«Land møter hav» arrangeres årlig, og i år møtes næring, forskere, politikere og studenter på Norsk Maritimt Kompetansesenter, 7 et. som en del av Campus Uka 2019.  Konferansen går på rundgang mellom byene Hamar, Bergen, Ålesund og Tromsø, med utgangspunkt i de fire næringsklyngenes hovedseter. 

Program og påmelding

Nyheter

Fra fartøy til marked - Samling 1

Nettverkstreff NCE Blue Legasea er en marin næringsklynge som jobber for å øke verdien av marint råstoff gjennom samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet inviterer vi nå mannskap fra fartøy tilhørende våre medlemsrederier til to faglige samlinger med søkelys på verdikjede, prosessering, teknologi og markedskrav.

Organizer: ÅKP - NCE Blue Legasea og Møreforsking
Date:
Place: Ålesund
4jwP2Q9w.jpeg

Praktisk informasjon

Samling 1 avholdes over to dager i Ålesund. For å nå fiskere med ulik turnus gjennomfører vi to identiske samlinger, den første i desember 2021 og den andre våren 2022. Deltakelse er gratis.

Samling 2 er en fire dagers markedsreise til Barcelona. Kostnader forbundet med flyreise, overnatting og felles måltider i Barcelona dekkes av NCE Blue Legasea. Egenandel kr 5.000 per deltaker.

Det er mulig å kun delta på Samling 1, men for å bli med på markedsreisen til Spania er det en forutsetning at du også har deltatt på Samling 1. 

For å delta må du være over 18 år, og ha minimum 2 års fartstid.

Samling 1: Innovasjon og utvikling i fiskeflåten

Ålesund, 7.-8. des 2021 / vår 2022 (15 deltakere per samling) 

 • Hvorfor er det viktig å tenke verdikjede?
 • Ny teknologi innen utvikling av produkt og utstyr
 • Bedriftsbesøk til utstyrsleverandør og sjømatprodusent
 • Markedsperspektiv - utnyttelse av råstoff 
 • Innovasjonsprosesser og støtteordninger
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktivitet dag 1


Samling 2: Marked og merkevarebygging

Barcelona/Spania, 24.- 27. april 2022 (15 deltakere) OBS! Med forbehold om at reisen lar seg gjennomføre!

 • Markedsseminar – fra fiskefartøy til det spanske marked
 • Besøke sjømatmessa Seafood Expo Global
 • Besøke fiskemarked og butikker som selger sjømat
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktiviteter


Påmelding 

Dette er et arrangement for mannskap fra fartøy tilhørende medlemsbedrifter i NCE Blue Legasea. Maks antall deltakere er 15 per samling. Ved stor pågang vil vi sørge for at det blir bredde i representasjon fra de ulike medlemsrederiene. Se oversikt over medlemsbedrifter her: Medlemmer i NCE Blue Legasea

Interessert i å delta? Du kan nå registrere deg til den første samlingen 7.-8. desember i skjemaet under her. Påmeldingsfrist: 28.november!

Påmeldingskjema til de to øvrige samlingene legges ut senere. 

For mer informasjon ta kontakt med NCE Blue Legasea v/ Prosjektleder fiskeri Janita Arhaug: Janita@legasea.no

Påmelding til "Fra fartøy til marked, samling 1 " 7.-8. desember 2021 i Ålesund

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

Business strategy when moving to more regulatory complex markets

Webinar Market understanding, market analytics, current and future competition.

The development of a new marine product for new markets can be challenging and it needs an upstream business plan to maximize your chances of success in a market with higher costs, long development times and higher risks. Regulatory requirements, analyse documentations and also competition are often higher when you move into a high value market.

What are the bottlenecks or limitations? What will new types of investors expect to see in my business case and what are the expected return on investment ?
Find out how to navigate between new commercial opportunities, market considerations and a complex regulatory landscape.

Organizer: NCE Blue Legasea og The Life Science Cluster
Date:
Place: Digital/ZOOM
workshop01.jpg

Areas can include, but are not limited to: Materials from new species, nutraceuticals moving to pharmaceuticals, developing rest materials to new valuable products, and more.

Who can participate?

Participating companies will ideally have interests in one or more of these fields: marine biological materials, nutraceutical industry, pharmaceutical industry

Participants should be inspired to identify, describe, and share knowledge about future opportunities to build new health industry products from the ocean.

Registration and detailes : https://www.eventbrite.com/e/strategy-workshop-marine-for-health-tickets-126278521457

Program:

10. December 10.00-12.30

Programme: Market understanding, market analytics, current and future competition

1. Emilie Lasson, SVP, North Sea Therapeutics and Hilde Steineger, COO, North Sea Therapuetics: Market analysis – do we build on the right assumptions? Get insight into available tools and databases, target product profile, current and future competitor analysis business plan, Return on Investment (ROI) calculations and product portfolio strategy.

2. Hogne Hallaråker, CSO and Ole Arne Eiksund, CEO, Arctic Nutrition:

Herring as a natural raw material for dietary supplements and pharmaceutical products – considerations and analysis of new opportunities

Our contributors:

Emilie Lasson, PhD, Senior Vice President, North Sea Therapeutics: Currently Senior Vice President of Project Management in NorthSea Therapeutics B.V a spin of from BASF. EU based Biotech company with the goal to develop therapies for NASH and other metabolic, inflammatory and fibrotic diseases. Previously worked in Diagnostics and Biotech in companies such as Genetic Analysis AS, BASF, Dynal/Thermo Fischer, Alpharma/Xellia pharmacuticals. Expertise in Project Management, Innovation and Business Development as well as Sales and Marketing. Experience with analysing new markets and developing business plans both within the pharmaceutical and nutraceutical sector. LINKEDIN

Hilde Steineger, COO, North Sea Therapeutics : Previously Head of Strategic Innovation Management, Nutrition and Health, BASF/Pronova.LINKEDIN

Hogne Hallaråker, Arctic Nutrition: Founder and developer of Arctic Nutrition's business concept. He is an entrepreneur with more than 15 years of experience in the nutraceutical and biomarine industries. He holds a MSc in Marine Biology and Aquaculture from the University of Bergen.LINKEDIN

Ole Arne Eiksund, CEO, Arctic Nutrition: More than 25 years of experience from the pharmaceutical industry, including the position as Commercial Director in GlaxoSmithKline. Former positions include Executive Vice President in Rimfrost AS and VP Global Sales in Hofseth Biocare AS. LINKEDIN