Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Kronikk: Skal vi bli best i klassen, holder det ikke å være avansert

Selv om norsk fiskerinæring har en avansert fiskeindustri og ligger langt fremme med teknologiske løsninger, er det stort rom for å utnytte digitale løsninger bedre. Digitalisering kan være med på å øke effektiviteten, redusere kostnadene og skape varige verdier for næringen. Digitalisering kan også føre til større transparens i næringen og bidra i det grønne skiftet.

Blue Legasea
kronikkbilde.JPG

Næringsklyngen NCE Blue Legasea er for tiden involvert i flere prosjekter knyttet til digitalisering av fiskerinæringen på forskjellige områder. En av fellesnevnerne for prosjektene er at sjømatnæringen ønsker å ta i bruk ny teknologi, og er offensiv når det kommer til å teste ut nye løsninger både om bord i båtene og på land. Hvorfor har vi da ikke kommet lenger i digitalisering av fiskerinæringen enn vi har i dag?

Samarbeid på tvers av bransjer

Møreforsking har gjennom prosjektet Fisk 4.0 fått 37 millioner i støtte fra Norges Forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune til å utvikle kunnskap og bygge kompetanse innenfor marin og maritim sektor. Prosjektet skal implementere industri 4.0 og løfte frem digitalisering og industriell tankegang for fiskeri og omkringliggende verdikjeder. Prosjektet er bransjeoverskridende, og er foreløpig det eneste prosjektet i Møre og Romsdal hvor alle de tre næringsklyngene i fylket er involvert i ett og samme prosjekt. Prosjektet er godt forankret i næringslivet i regionen og har sterke industripartnere. Denne type prosjekt er en av nøklene til å akselerere digitaliseringen av fiskerinæringen. Vi må koble industrien enda tettere med den rette kompetansen for å få opp innovasjonstakten.


Digitale tvillinger

Nylig holdt vi i NCE Blue Legasea en workshop sammen med våre medlemmer Sintef Ocean/Ålesund og NUAS Technology hvor vi satt søkelyset på hvordan vi kan utnytte digitale tvillinger i prosessindustrien. Digitale tvillinger er et eksempel på hvordan man kan bruke digitalisering for å effektivisere fiskerinæringen, men det var interessant å se hvor sprikende kompetansen rundt digitale muligheter er. Faktisk var det litt uklart for noen hva en digital tvilling egentlig er, og hva den kan brukes til. Dette er ikke til forkleinelse for noen, for ny teknologi må modnes og man må sørge for at stammespråk ikke kommer i veien for utvikling. En digital tvilling er en digital avbildning av et objekt eller en prosess i den virkelige verden. Værmeldingsapper er kanskje de mest brukte digitale tvillingene vi har i dag. Disse digitale tvillingene tar både hensyn til hva som skjer nå og forutsier hva som skal skje frem i tid.


Toget går

Noe av det vi må ta inn over oss er at toget går nå og vi må melde oss på for å kunne utnytte potensialet når teknologien er moden nok. Industrien må ta aktive valg i dag for å rigge seg for en digital fremtid. Det er ikke slik at vi om noen år kan installere en digital tvilling eller en app som skal ta seg av digitaliseringen av virksomheten. Vi må begynne å samle data på en bevisst måte i dag, og ha en formening om hva dataene skal brukes til nå og i fremtiden.
Arbeidet med digitalisering er i gang, men skal vi videreutvikle fiskeindustrien, og i tillegg være en premissleverandør for andre, trenger vi å akselerere digitaliseringen av fiskerinæringen både på land og til havs. For å få til dette trenger vi aktiv deltagelse fra næringen, tett samarbeid på tvers av bransjer og forsknings- og utdanningsinstitusjoner som har kompetanse innenfor digitale løsninger. Og vi trenger flere møteplasser på tvers av bransjer for å øke forståelsen av hvilke muligheter som finnes, samt få ned barrierene for å ta de i bruk.
NCE Blue Legasea er en leverandør av slike møteplasser. Mange er gode på fiskeri, andre er gode på digitalisering. Vi er gode på å skape relevante møteplasser og koble ulike bransjer og kompetanser på tvers av verdikjedene. Oppfordringen til næringen er derfor, bruk oss. Ikke bare oss, men andre med oss som har kompetanse på dette feltet. Hvorfor? Fordi vi ikke har råd til å la være. Skal vi bli best i klassen, holder det ikke å være avansert, vi må også være digitalisert.

Denne kronikken sto først på trykk i Fiskeribladet 02. desember 2022