Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Nyttig informasjon

Vi har samlet nyttig informasjon fra NAV, Skatteetaten, Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune og Regionalt forskningsfond. Her finner du oppdatert informasjon om tiltakspakker for næringsdrivende og andre støtteordninger.

Blue Legasea
korona nyttig info.jpg

Kontakt ÅKP hvis vi kan hjelpe

ÅKP og næringsklyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea er tett dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge om tiltak for næringslivet. De nasjonale og regionale virkemiddelaktørene for forskning og innovasjon kan ha en viktig rolle fremover for å bidra til å skape innovasjons- og omstillingsaktivitet i perioder med lav aktivitet. Vi ser dette som en mulighet til å gi bedrifter et alternativ til permitteringer og skape aktivitet, som på sikt kan bidra til økt innovasjonstakt og teknologiomstilling hos bedriftene .

Møre og Romsdal fylkeskommune

Generell informasjon fra fylkeskommunen

Bedriftsintern opplæring (BIO):

  • Gjennom BIO-ordninga kan bedrifter søke om støtte til kompetansehevende tiltak i forbindelse med omstilling. Slik opplæring kan være et alternativ til å permittere arbeidstakere.
  • Nettbasert opplæring til permitterte i forbindelse med korona-epidemien («BIO 2»): Gjennom BIO-2 kan bedrifter søke støtte til kompetanseheving for ansatte som er helt eller delvis permitterte. Med disse midlene kan bedrifter tilby nettbasert opplæring på kompetanseområder som vil bidra til omstilling. Les mer

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge justerer sine tilbud både innenfor tilskudd, lån og garantier. Noen av tiltakene er:

  • Innovasjon Norge sine krisetiltak.
  • Innovasjon Norge tilbyr avdragsutsettelse på sine lån. 
  • Åpner for å etablere lån med lavere sikkerhet
  • Øker grensen for tilskudd og lån for oppstartsbedrifter. Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner Innovasjon Norge for forprosjekter. Rammen på forprosjektene ligger på 500. 000 kroner. Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt.

Regionalt forskningsfond Møre og Romsdal

Regionalt forskningsfond har lyst ut Kvalifiseringsstøtte til forskingsbasert innovasjon. Bedrifter og kommuner i Møre og Romsdal kan nå søke om støtte på inntil 2,1 millioner kroner. Søknadene blir behandlet fortløpende.

Forskningsrådet

Mange bedrifter som deltar i prosjekter med støtte fra Forskningsrådet vil oppleve at det kan være vanskelig å opprettholde planlagt fremdrift og overholde avtaler i kontrakter. Forskningsrådet vil vise fleksibilitet slik at flest mulig prosjekter blir gjennomført. Les mer på forskningsrådet sine sider.

Noen nye tiltak:

  • Løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Forskningsrådet har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.
  • Søknader om SkatteFUNN vil behandles fortløpende. SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få skattefradrag på opptil 19 % av forsknings- og utviklingskostnader i et prosjekt.  

Siva

Endring innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet: 

Innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet kan det ytes innovasjonsstøttetjenester uten å kreve egenandel fra bedriftene. Det betyr at kravet om 25 % egenfinansiering fra bedriftene som får utviklingshjelp fra næringshagene og inkubatorene frafaller. Dermed kan bedriftene få inntil 100 % rabatt på innovasjonsstøttetjenestene. Dette gjelder kun bedriftene som er berørt av COVID-19.

Gjennom næringshager, kunnskapsparker og katapultsentre bidrag Siva til å hjelpe gründere og bedrifter. ÅKP er Sivapartner.

NAV

Kandidatsøket på www.arbeidsplassen.no . Arbeidsgivere og andre kan nå finne oversikt over 120 000 personer med ulik kompetanse, også samfunnskritiske.

NAV video (blir oppdatert forløpende): 

Enova

Enova melder om at de vil være fleksible på frister og fremdrift i sine prosjekter.

Andre aktører: