Go to aakp.no
A PROGRAM IN

NCE Blue Legasea markering

Vi inviterte i forrige uke til NCE markering og konferanse for klyngeprosjektet på Campus Ålesund, der Fiskeriminister Harald Tom Nesvik med stort engasjement stod for den offisielle åpningen. Budskapet fra ministeren er krystallklart: mer av fiskeforedlingen skal tas tilbake til Norge og det skal legges til rette for enda mer utnytting av fiskeråstoffet i Norge. Vi skal bruke hele fisken, ta vare på kvaliteten og videreutvikle råstoffet.

Blue Legasea
P1310638.JPG

NCE Blue Legasea skal ha fokus på tverrsektorielt samarbeid, økt innovasjon og konkurransekraft for marine aktører langs hele Norges kyst.  

Den siste tids medieoppslag viser sprikende oppfatninger om verdiskapingspotensialet. Utfordringene og uenighetene i sjømat næringen er mange. Mulighetene for nye arbeidsplasser knyttet til marin sektor er imidlertid åpenbare og få tviler på at ny teknologi og kunnskap kan forsterke Norges ledende posisjon som fiskerinasjon. Økt samhandling på tvers blir løftet opp som en sentral del av løsningen for fremtiden. Hvordan kan vi som nasjonalt marint klyngeprosjekt bidra i utviklingen av økt verdiskaping langs kysten?

Forventningene fra offentlig hold er satt – gjennom tildelingen av NCE status har klyngen fått tillit til å gjøre noe med det. Målsetningen med kick-off var å synliggjøre NCE Blue Legasea`s fokusområder og dra opp hvilke områder for samarbeid vi inviterer næring, FOU, akademia og andre interessenter inn i. Arrangementet løftet frem noen av de gode partnerne vi har i klyngen og kunnskapen disse besitter innenfor NCE fokusområdene «Marin/maritim kobling», «Verdikjeder i samspill» og «Kunnskap for høyere verdi». Vi fikk en rekke gode eksempler i løpet av dagen på hva norsk fiskerinæring kan samarbeide om og hvordan dette kan bidra til nettopp økt verdiskaping og lønnsomhet.  

I seksjonen «Marin/maritim» bidro Optimar, Sintef Ocean og RollsRoyce. Optimar tar grep om teknologiutvikling og vil via systemintegrering tilby løsninger som kan forandre den globale fiskeindustrien. De utfordrer aktørene i klyngen til flere konkrete prosjekter innenfor mer effektiv og automatisert produksjon. Selskapet vil være en aktiv part i mer samhandling mellom marin, biomarin og maritim sektor slik de nettopp har demonstrert i Aker Biomarine`s Antarctic Endurance prosjektet. Sintef Ocean (og NTNU) sin posisjon som teknologi og kunnskapsbyggere innen havområdet ble bekreftet gjennom Ocean Space Center julegaven på 6 mrd. i desember. Klyngeprosjektet og partnere vil her via koblingene mellom utdanning, forskning og teknologi få tilgang på unike laboratoriefasiliteter og utviklingsmuligheter som kan gjøre veien til kommersialisering kortere og samtidig bygge attraktivitet for havnasjonen Norge. Rolls Royce avrundet første del med fokus på kunnskapsutveksling mellom fiskerinæring, skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Et tydelig verdiskapings og ringvirkningspotensial, der historien fra offshore næringen bekrefter nye arbeidsplasser, ny kompetanse og industrialisering.

Under bolken «Verdikjeder i samspill» dro EPAX Norway AS, Nofima, Møreforsking og Lerøy Norway Seafoods frem hvordan helhetlig tankesett, 100 % bruk av ressursene, nye arter og ny anvendelse av råstoff fordrer samarbeid mellom verdikjedene for å det hele tatt være potensielle områder for lønnsom butikk. Langsiktighet, tilgang på kapital og risikovillighet kan tilføyes listen over suksessfaktorer.

«Kunnskap for høyere verdi» synligjorde utfordringene, kompleksitet og mulighetene i kommersialisering av nye arter og bygging av ny helseindustri knyttet til marint råstoff. Unik norsk kunnskapsbygging og verdiskaping er innenfor rekkevidde både for Calanus` satsning på norsk raudåte og Marealis` bruk av rekeskall som blodtrykksdempende medisin, men her må myndigheter og regulatoriske aktører spille lag for at næringens vilje til investering skal holde seg oppe.

Klyngeprogrammets eiere[1] bevilger penger til klyngeprosjekter for utvikling og deling av kunnskap via samarbeidsbaserte aktiviteter for økt verdiskaping og konkurransekraft.

NCE Blue Legasea`s Kick-off ønsket å gi inspirasjon til å bidra i samarbeidet vårt klyngeprosjekt inviterer til. Når over 200 deltagere fra marin næring møter på Campus Ålesund for «å proviantere» gir det oss god tro på at viljen er der. Klyngeprosjektets rolle er å tilrettelegge for nye koblinger og prosjekter mellom utviklingsorienterte aktører i fiskerinæringen. For å lykkes med ny verdiskaping oppfordrer vi aktørene i næringen til å bruke all sin iboende nysgjerrighet og skapertrang, dele litt mer enn de hadde tenkt i prosjekter, inngå nye allianser og ta nye initiativ. Havkloden er en unik skattekiste og dyrbar lekekasse, la oss unngå å sloss om spadene.

Presentasjoner fra konferansen:

HanneDigreSINTEF.pdf

Blue Legasea Kick Off 2019 Rolls Royce.pdf

IngvildDahlenLeroy.pdf

BjornRefsumEpax.pdf

AgnesGundersenMoreforsking.pdf

RagnhildWhitakerNofima.pdf

KaritaBekkemellemLMI.pdf 

[1]Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet