Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Sirkularitet og industrielle samarbeid på tvers

Blå møter grønn næring i industrielt samarbeid. Dette forprosjektet, finansiert gjennom Skaparkraft satsninga til Møre og Romsdal Fylkeskommune, skal bidra til kompetanseheving, mobilisering og industriutvikling for økt ressursutnyttelse, sirkulære verdikjeder, lavere utslipp og mindre påvirkning på natur. Målet er å bidra til den framtidige utviklingen av en sterk sirkulær region gjennom industrielle symbioser, bioraffinering, biosirkulær produktutvikling og kvalitetshåndtering av bioråstoffer.

Blue Legasea
Figur 1 Case Tafjord Kraftvarme.jpg

Overgangen til nullutslippssamfunnet krever en stor industriell omlegging av næringslivet. Å skifte fra lineære til sirkulære verdikjeder kan spille en stor rolle.

 Sirkulære verdikjeder, spesielt de som omfatter biologiske sidestrømmer og restråstoff, er i sin natur mer lokale enn globale. En bedre og mer bærekraftig utnyttelse av lokale ressurser, krever foredling lokalt. Vi skal redusere CO2-utslipp, skifte ut fossile- med fornybare innsatsfaktorer, samtidig som vi bevarer eksisterende natur. 

Dersom Møre og Romsdal skal bli en sterk bioregion er man avhengig av å få på plass nye verdikjeder på tvers av etablerte verdikjeder og sektorer. Nye industrielle symbioser må bygges på tvers av sektorene marin, maritim, energi, industri og landbruk. Dette er krevende å få til. 

Næringslivet har behov for ny kompetanse om sirkulærøkonomi, samt støtte til å etablere de nye verdikjeder. NCE Blue Legasea skal i dette prosjektet, sammen med gode partnere, ta på seg oppgaven i å mobilisere, bidra med ny kompetanse i marin sektor, samt skape samarbeid på tvers av sektorer.

I tillegg til å jobbe med to konkrete industrielle case, gjennom kartleggingsaktiviteter av verdikjeder, muligheter og barrierer, skal NCE Blue Legasea bygge opp et sirkulærøkonomi program som skal tilbys i 2024. Mobilisering og kunnskapsbygging er vesentlig og prosjektet tar sikte på å arrangere en biokonferanse som en del av dette. 

Les mer om tildelinga her